Regeling ten aanzien van de werkwijze van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.

Geldend van 23-08-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-08-2018

Intitulé

Regeling ten aanzien van de werkwijze van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Walcherse gemeenten: Veere, Middelburg en Vlissingen

 • b.

  Lid: lid van de gemeenteraad en/of een raadscommissie van één van de Walcherse gemeenten

 • c.

  Voorzitter: voorzitter van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.

 • d.

  Commissiegriffier: griffier of plv. griffier van de gemeenteraad van de gastgemeente.

 • e.

  Vergadering: vergadering van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.

 • f.

  Raden: de gemeenteraden van de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen.

 • g.

  Portefeuillehouders: wethouders of burgemeesters met een specifieke portefeuille van één van de gemeenten op Walcheren.

Artikel 2 Instelling raadscommissie

De gemeenteraden van Veere, Middelburg en Vlissingen stellen de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten in, waarbij de personele samenstelling gelang de agendering kan wisselen.

Artikel 3 Taken

 • 1.

  De commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten bereidt in gezamenlijkheid gemeenschappelijke dossiers voor naast de procedurele afspraken van de individuele gemeenten.

 • 2.

  De vergadering van de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten is gericht op informatie overdracht en het delen van meningen.

 • 3.

  De agenda van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten wordt in hoofdzaak gevormd door de behandeling van gezamenlijke raadsvoorstellen.

 • 4.

  Leden van de drie gemeenteraden hebben een agenderingsrecht in de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten bestaat uit leden van de gemeenteraden en raadscommissies.

 • 2.

  Per fractie per gemeente mag één lid deelnemen.

Artikel 5 Vergaderplaats

De commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten vergadert afwisselend in de gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen.

Artikel 6 Voorzitter en griffier

 • 1.

  De vergadering wordt geleid door

  • a.

   een vaste voorzitter dan wel diens plaatsvervanger.

  • b.

   de voorzitter en diens plaatsvervanger worden benoemd door de drie Walcherse gemeenteraden voor de periode van twee jaar.

 • 2.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening;

  • d.

   indien mogelijk formuleren van conclusies.

 • 3.

  De Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten wordt door de griffier van de gastgemeente terzijde gestaan. De griffier of zijn plaatsvervanger is bij de vergadering van de commissie aanwezig.

Artikel 7 Aanwezigheid en deelname collegeleden Walcherse gemeenten

De voorzitter kan namens de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten leden van de colleges van B&W van de Walcherse gemeenten uitnodigen in de vergadering aanwezig te zijn en desgevraagd in te gaan op gestelde vragen.

Artikel 8 Uitroepen vergadering

 • 1.

  Er wordt vergaderd volgens een vastgesteld vergaderschema.

 • 2.

  Voorafgaand aan het uitroepen van de vergadering zal er, naar gelang de lokale procedure, overleg gevoerd worden met de raden en de commissies.

 • 3.

  Er wordt een extra vergadering uitgeroepen als tenminste één twee van de drie Walcherse gemeenten hierom verzocht hebben.

Artikel 9 Oproep voor de vergadering

 • 1.

  De vergadering wordt door de voorzitter belegd. Deze draagt er zorg voor dat elke lid in de regel tenminste zeven dagen voor de datum hier schriftelijk voor wordt opgeroepen, tenzij in spoedeisende gevallen een andere handelswijze vergt.

 • 2.

  Met de oproep worden de agenda en bijbehorende stukken aan de leden toegezonden.

 • 3.

  In de agenda zal duidelijk het doel van de vergadering opgenomen worden.

Artikel 10 Agenda

Bij aanvang van de vergadering stelt de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten de agenda vast.

Artikel 11 Openbaarheid

 • 1.

  De vergadering is openbaar tenzij zich een grond uit de Wet openbaarheid bestuur voordoet.

 • 2.

  De vergadering wordt door de Walcherse gemeenten aangekondigd in de daarvoor ter beschikking staande media.

Artikel 12 Spreekrecht burgers

 • 1.

  Burgers hebben het recht het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen.

 • 2.

  Insprekers melden zich voorafgaand aan de vergadering bij de griffier. De inspreker vermeldt daarbij zijn naam, onderwerp, waarover hij het woord wil voeren en indien nodig het telefoonnummer waarop hij bereikt kan worden.

 • 3.

  Elke spreker krijgt in beginsel maximaal vijf minuten het woord, één en ander ter beoordeling van de voorzitter met een maximum van een half uur voor het geheel.

Artikel 13 Verslag

Er wordt een verslag gemaakt van de vergaderingen van de Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten.

Artikel 14 Woordvoeren en spreektijden

 • 1.

  Niemand voert het woord dan na het aan de voorzitter verzocht en van deze verkregen te hebben.

 • 2.

  De Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten kan op voorstel van de voorzitter bij de aanvang van of tijdens de vergadering regels stellen ten aanzien van de termijnen van spreken en de spreektijd van spreken van de leden.

Artikel 15 Voorstellen van orde

De voorzitter en ieder lid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht. De Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten beslist terstond over het voorstel van orde.

Artikel 16 Deelname aan de beraadslaging door anderen

De Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten kan bepalen dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging.

Artikel 17 Stemmen

Over zaken zoals genoemd in de artikelen 10 en 15 (agenda en voorstellen van orde) kan de commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten stemmen, waarbij ieder aanwezig lid één stem heeft.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling ten aanzien van de werkwijze gezamenlijke commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten’.

 • 2.

  De regeling treedt in werking een maand na instemming van de Walcherse gemeenteraden.

Ondertekening

De gemeenteraad van Middelburg heeft op 5 maart 2018 ingestemd met deze regeling.