Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent inrichting donderdagmarkt Stevensbloem/Stevenshof Inrichtingsplan donderdagmarkt Winkelcentrum de Stevensbloem / Stevenshof

Geldend van 17-08-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent inrichting donderdagmarkt Stevensbloem/Stevenshof Inrichtingsplan donderdagmarkt Winkelcentrum de Stevensbloem / Stevenshof

Het college van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 3 Marktverordening Leiden 2015,

Hoofdstuk I. Toewijzing van standplaats

Artikel 1. Vrijgekomen standplaats

Wanneer een standplaats vrijkomt, wordt dit bekend gemaakt op een door het college vast te stellen wijze.

Artikel 2. Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

 • 1. Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:

  • a.

   de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitslijst;

  • b.

   de vergunninghouder van een vaste standplaats die schriftelijk de wens te kennen heeft gegeven te willen uitbreiden, in volgorde van plaatsing op de anciënniteitslijst. De uitbreiding kan hierbij niet leiden tot meer dan 3 aaneengesloten kramen of meer dan 12 strekkende meter aaneengesloten ruimte per markt;

  • c.

   degene die zich op de meeloperslijst heeft laten inschrijven, en een product uit een artikelgroep van de betreffende markt verhandelt dat niet vertegenwoordigd is op deze markt, in volgorde van inschrijving op deze lijst.

 • 2. Indien blijkt dat niet kan worden voorzien in een toewijzing van een beschikbare standplaats met toepassing van lid 1, zal door middel van adverteren voor een ontbrekend product uit een artikelgroep voorzien worden in de behoefte aan dit product op de markt.

 • 3. Indien 4 weken na het adverteren niet kan worden voorzien in een ontbrekend product uit een artikelgroep zal de vaste standplaats worden toegewezen aan de gegadigde die zich op de meeloperslijst heeft laten inschrijven, in volgorde van inschrijving op deze lijst;

 • 4. Indien zich in individuele gevallen omstandigheden voordoen waarbij het toewijzen van een vergunning voor een vaste standplaats op de wijze zoals in de voorgaande artikelen beschreven zou leiden tot een onbillijke of onredelijke situatie, kan het college hiervan in uitzonderlijke gevallen gemotiveerd afwijken.

Artikel 3. Vrijgekomen standplaats; plaatsverbetering volgens anciënniteitslijst

 • 1. Het college houdt een lijst bij van de houders van een vaste-standplaatsvergunning, met vermelding van de datum waarop de betrokkenen voor het eerst een vaste-standplaatsvergunning werd verleend en met vermelding van de branche waartoe zij behoren of de artikelen die zij verhandelen (anciënniteitslijst).

 • 2. Als een standplaats vrijkomt die werd ingenomen door de houder van een vaste-standplaatsvergunning, kan deze op aanvraag worden toegewezen aan de hoogstgeplaatste aanvrager op de anciënniteitslijst in volgorde van de datum waarop hem voor het eerst een vaste-standplaatsvergunning werd verleend. Als de plaats bestemd is voor een specifieke branche of artikelgroep, komt alleen iemand in aanmerking die aan dat vereiste voldoet.

Artikel 4. Vrijgekomen standplaats; toewijzing via de meeloperslijst

 • 1. Het college houdt een lijst bij van meelopers die in aanmerking wensen te komen voor een dagplaatsvergunning en die tevens schriftelijk hebben aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vaste-standplaatsvergunning voor die markt en die een handelingsbekwame natuurlijke persoon zijn (meeloperslijst).

 • 2. Op de meeloperslijst worden bij iedere kandidaat vermeld:

  • a.

   diens naam en voornamen, geboortedatum en -plaats, adres en woonplaats;

  • b.

   de datum van de aanvraag;

  • c.

   de branche waartoe de kandidaat behoort en / of de soort artikelen die hij wenst te verhandelen en informatie over de inrichting van de standplaats die de kandidaat wenst te gebruiken.

 • 3. De kandidaat ontvangt een schriftelijk bewijs van inschrijving op de meeloperslijst.

 • 4. De inschrijving wordt doorgehaald als aan de kandidaat een vaste-standplaatsvergunning is toegekend, als hij voor een tweede maal afziet van een vaste-standplaatsvergunning waarvoor hij overeenkomstig het volgende lid in aanmerking kwam, op zijn schriftelijke aanvraag, na zijn overlijden of als hij onder curatele is gesteld.

 • 5. De inschrijving wordt tevens doorgehaald als de meeloper zich niet ten minste een maal per drie weken meldt voor een dagplaatsvergunning zoals bedoeld in artikel 12 van de Marktverordening Leiden 2015. De regels met betrekking tot vervanging bij ziekte en vakantie zoals bedoeld in artikel 10 van de Marktverordening Leiden 2015 zijn hierop overeenkomstig van toepassing.

 • 6. Als er, met in achtneming van artikel 2, ruimte is om een nieuwe vaste-standplaatsvergunning toe te kennen, komt daarvoor als eerste in aanmerking de hoogstgeplaatste kandidaat die op de meeloperslijst staat en die voldoet aan de vereisten voor toekenning. Daarna komen andere aanvragers in aanmerking, in volgorde van inschrijving op de meeloperslijst. De kandidaat die in aanmerking komt voor de vergunning dient daarvoor binnen 2 weken na bekendmaking een aanvraag in te dienen.

Hoofdstuk II. Adviescommissie Ambulante Handel

Artikel 5. Taak

 • 1. Het college kan een adviescommissie Ambulante Handel instellen.

 • 2. De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over aangelegenheden die de ambulante handel betreft.

 • 3. Alvorens een beslissing te nemen of een voorstel te doen vraagt het college advies aan de commissie over:

  • a.

   instelling, wijziging of opheffing van een markt binnen het gebied van de markt;

  • b.

   vaststelling, wijziging of intrekking van een marktverordening;

  • c.

   vaststelling of wijziging van Hoofdstuk 5, Afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening 2015 met betrekking tot standplaatsen.

 • 4. De commissie geeft geen advies ten aanzien van individuele zaken of verlening van vergunningen op basis van de Marktverordening Leiden 2015 of de Algemene plaatselijke verordening 2015.

Artikel 6. Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit:

  • a.

   een vertegenwoordiger van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;

  • b.

   maximaal vier vertegenwoordigers van de houders van een vaste standplaats op één van de markten in de gemeente.

 • 2. Het college wordt in de commissie vertegenwoordigd door een ambtenaar, die belast is met de ambulante handel.

 • 3. De leden van de commissie kunnen zich laten vervangen.

 • 4. De onder a. en b. van het eerste lid bedoelde leden worden, op voordracht van degene die ze vertegenwoordigen, door het college benoemd voor een periode van vier jaren, en kunnen éénmaal worden herbenoemd.

 • 5. Het lidmaatschap van de commissie eindigt door ontslag, overlijden of verlies van hoedanigheid. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

Artikel 7. Voorzitter en secretaris

 • 1. De ambtenaar als bedoelt in artikel 6 lid 2 is technisch voorzitter van de commissie.

 • 2. Het college draagt zorg voor ambtelijke ondersteuning van de commissie ten behoeve van de verslaglegging van de vergaderingen.

Artikel 8. Vergaderingen

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Indien een lid verzoekt om beslotenheid beraadslaagt de commissie achter gesloten deuren over dit verzoek. Het verzoek wordt slechts ingewilligd indien een zwaarwegend algemeen of persoonlijk belang in het geding is.

 • 2. De commissie bepaalt zelf haar vergaderfrequentie en werkwijze.

 • 3. De commissie kan zich tijdens vergaderingen laten bijstaan door deskundigen, zulks ter beoordeling van de voorzitter.

Hoofdstuk III. Algemene bepalingen

Artikel 9. Brancheverdeling

Het college kan voor de markt een lijst artikelgroepen of branches opstellen. Deze lijst is onderdeel van dit inrichtingsplan.

Artikel 10. Aanvangs- en eindtijden

De markt wordt gehouden van 08.00 tot 16.00 uur.

Artikel 11. Omvang standplaats, uitstallingen, reclame en dergelijke

 • 1. Kramen en verkoopwagens dienen te worden geplaatst volgens de maximale afmetingen zoals aangegeven op de inrichtingskaart. Indien op straat markeringen of ankers zijn aangebracht dient daarvan gebruik gemaakt te worden bij de plaatsbepaling van de kraam of verkoopwagen. Een lijn geprojecteerd 50 centimeter voor en evenwijdig aan de lijn die getrokken kan worden tussen de twee markeringen of ankers aan de verkoopzijde van de standplaats vormt daarbij de uiterste grens tot waar de kraam of verkoopwagen, inclusief de luifel of enig ander uitstekend onderdeel mag worden opgesteld.

 • 2. Een verkoopwagen is alleen toegestaan op plekken waar dit logistiek en inrichtingstechnisch mogelijk is en mag in verkoopklare toestand niet langer of breder zijn dan de maximale afmeting van de (gecombineerde) standplaats zoals aangegeven op de inrichtingskaart.

 • 3. Het is niet toegestaan uitstallingen en/of stoepborden te plaatsen buiten de maximale afmeting van de (gecombineerde) standplaats zoals aangegeven op de inrichtingskaart.

 • 4. Het is niet toegestaan om luifels aan de kraam of verkoopwagen te bevestigen.

 • 5. Voertuigen dienen uiterlijk 1 uur na aanvang van de markt te zijn verwijderd van het marktterrein en mogen niet eerder weer het marktterrein betreden dan na afloop van de markt.

 • 6. Het vijfde lid is niet van toepassing voor voertuigen die achter de kraam of verkoopwagen staan en die worden gebruikt voor het opslaan van koopwaren en aan de verkoop verwante zaken.

Artikel 12. Markttijden in acht nemen

 • 1. Het is een vergunninghouder verboden meer dan drie uur voor de aanvang en meer dan twee uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op de houder van een opbouwvergunning.

 • 3. Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt;

 • 4. Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats 15 minuten voor aanvang van de desbetreffende markt niet heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op verzoek van de vergunninghouder, gedaan uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de desbetreffende markt, voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 13. Marktmeester

 • 1. De marktmeester is de toezichthouder die belast is met het toezicht op de markt zoals bedoeld in artikel 23 van de Marktverordening Leiden 2015.

 • 2. De marktmeester is belast met het aanwijzen van toegewezen standplaatsen.

 • 3. Het is verboden om een andere standplaats in te nemen dan door de marktmeester is aangewezen.

 • 4. De marktmeester is bevoegd om een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat conform artikel 24 van de Marktverordening Leiden 2015 te gelasten het marktterrein te verlaten.

Artikel 14. Inrichtingskaart

De inrichtingskaart marktopstellingen – Stevenshof Ina Boudier Bakkerplein met nummer 631146 is onderdeel van dit inrichtingsplan.

Ondertekening