Regeling vervallen per 22-09-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanwijzen van toezichthouders voor de rechtmatigheid van Wmo; Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015; Sittard – Geleen

Geldend van 08-08-2018 t/m 21-09-2022

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Sittard-Geleen houdende regels omtrent aanwijzen van toezichthouders voor de rechtmatigheid van Wmo; Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015; Sittard – Geleen

Bij besluit van 24 juli 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard - Geleen,

gelet op:

  • -

    Artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

  • -

    Artikel 5:11 t/m 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

het volgende vastgesteld:

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015 Sittard – Geleen

Artikel 1 Aanwijzing toezichthouders:

Aan te wijzen als toezichthouder rechtmatigheid Wmo 2015 : de medewerkers met de functie van sociaal rechercheur van het team inkomen van het cluster sociale zaken.

Deze medewerkers zijn belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015.

Artikel 2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als:

Aanwijzingsbesluit toezichthouders rechtmatigheid Wmo 2015;  Sittard - Geleen

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad en treedt in werking de dag na de dag van  bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 24 juli 2018,

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,

Drs. G.J.M Cox

Burgemeester

Mr. G.J.C. Kusters

Secretaris