Regeling vervallen per 01-12-2019

Subsidieregeling voor de realisatie van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden in de gemeente Aalsmeer 2018-2019

Geldend van 20-03-2018 t/m 30-11-2019

Intitulé

Subsidieregeling voor de realisatie van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden in de gemeente Aalsmeer 2018-2019

Z-2018/011201

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer,

gelezen het advies van het Wijkbeheer Adviesteam van 26 februari 2018;

gelet op de Algemene subsidieverordening Aalsmeer 2012,

besluiten vast te stellen:

 • 1.

  De Subsidieregeling voor de realisatie van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden in de gemeente Aalsmeer 2018-2019.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze regeling op € 57.750 (zijnde het door de gemeenteraad in de meerjarenbegroting voor ‘kleinschalige voorzieningen langs routestructuren’ in de Agenda recreatie en toerisme opgenomen bedrag).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling worden onderstaande begrippen gehanteerd.

Aanvraag: Schriftelijk verzoek, conform het Aanvraagformulier (zie voor een voorbeeld Bijlage I) aan de Gemeente Aalsmeer, om verlening van Subsidie voor het realiseren van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde recreatie die de sloepenroute in de Bovenlanden op grond van onderhavige regeling aantrekkelijker maakt.

Aanvrager: Natuurlijk persoon die als eigenaar danwel rechthebbende van een perceel binnen het Plangebied een Aanvraag heeft ingediend voor Subsidie voor de realisatie van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden.

Algemene Subsidieverordening: De Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012.

College: Het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalsmeer.

Plangebied: Het gebied De Bovenlanden te Aalsmeer, grofweg tussen de Leimuiderbrug in het zuiden en de Mr. Jac. Takkade in het noorden, zoals aangeduid op het kaartje in Bijlage II.

Subsidie: Het bedrag dat de Gemeente Aalsmeer uitkeert voor het realiseren van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden op grond van onderhavige regeling.

Subsidieplafond: Het bedrag dat gedurende de looptijd van de regeling beschikbaar is gesteld voor toekenning van Subsidies op grond van onderhavige regeling.

Vaststellingsformulier: Formulier (zie voor een voorbeeld Bijlage III) dat Aanvrager bij de Gemeente Aalsmeer indient als bewijs dat de subsidiabele recreatieve voorziening inderdaad is gerealiseerd conform opgave in het Aanvraagformulier.

Voorziening: Een maatregel die erop gericht is om de water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden te vergroten. Het betreft hier bijvoorbeeld een steiger of picknickbank.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Op aanvragen om een Subsidie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling is de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2012 van toepassing voor zover hier in deze regeling niet van wordt afgeweken.

Artikel 3. Voorwaarden

Om voor Subsidie in aanmerking te komen, dient een Aanvraag voor Subsidie te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Alleen de eigenaar danwel rechthebbende van een perceel binnen het Plangebied waar de Voorziening wordt gerealiseerd kan een Aanvraag voor Subsidie indienen;

 • 2.

  De Voorziening is een aanvulling op reeds bestaande recreatieve voorzieningen.

 • 3.

  Er kan geen aanspraak gedaan worden op deze subsidieregeling indien er voor de voorziening al een andere subsidie is verleend.

 • 4.

  De Voorziening is kleinschalig en moet passen in de natuurlijke omgeving. Dit wordt, voorafgaand aan de aanvraag, ter beoordeling aan de Gemeente voorgelegd;

 • 5.

  De Voorziening heeft een passantenkarakter met een maximale verblijftijd van 2 uur per dag;

 • 6.

  De Voorziening is toegankelijk en dient beschikbaar te zijn van 1 mei tot en met 30 september tussen zonsopgang en zonsondergang. In deze periode is eigen gebruik van de Voorziening ook beperkt tot maximaal 2 uur;

 • 7.

  De Voorziening dient de water gerelateerde recreatie in Aalsmeer te versterken;

 • 8.

  Er geldt een instandhoudingstermijn voor de Voorziening van minimaal 10 jaar;

 • 9.

  De Subsidie wordt alleen verstrekt voor Voorzieningen die na het in werking treden van de onderhavige regeling zijn aangelegd;

 • 10.

  De aanleg van de Voorziening mag niet eerder starten dan na verlening van de Subsidie;

 • 11

  De aanleg moet zijn voltooid uiterlijk 6 maanden na de datum van verlening van de Subsidie.

Artikel 4. Kosten die voor Subsidie in aanmerking komen

 • 1. De uit te keren subsidie bedraagt 50 % van de kosten die daadwerkelijk zijn uitgegeven voor de aanleg van de Voorziening. Voor particulieren geldt het bedrag inclusief BTW. Voor ondernemers geldt het bedrag exclusief BTW.

 • 2. Het uit te keren bedrag wordt gemaximeerd tot € 10.000 per aanvraag.

 • 3. Het uitgegeven bedrag moet worden aangetoond met betaalbewijzen met werkomschrijving die als Bijlage aan het Vaststellingsformulier worden toegevoegd.

Artikel 5. Aanvraag van de Subsidie/procedure

 • 1. Aanvrager heeft het Aanvraagformulier inclusief vereiste Bijlagen volledig ingevuld. De Bijlagen worden door Aanvrager genummerd zoals aangegeven in de tabel van het Aanvraagformulier.

 • 2. Een Aanvraag kan door middel van het door Aanvrager ondertekend Aanvraagformulier, per email subsidiebureau@Aalsmeer.nl worden ingediend bij de Gemeente.

 • 3. De Aanvraag moet minimaal 8 weken voor start van de werkzaamheden zijn ingediend.

 • 4. De Aanvraag wordt in behandeling genomen indien deze

  • a.

   voldoet aan de voorwaarden uit artikel 3 èn

  • b.

   is voorzien van een volledig en naar waarheid ondertekend Aanvraagformulier inclusief vereiste Bijlagen.

 • 5. Behandeling geschiedt op volgorde van binnenkomst van een Aanvraag die voldoet aan alle voorwaarden.

 • 6. Wanneer de Aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de Aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de Aanvraag de datum waarop de Aanvraag is aangevuld.

 • 7. Bij het Aanvraagformulier dienen de volgende Bijlagen te worden toegevoegd.

  • Eigendomsbewijs van het perceel;

  • Kopie bankpas;

  • Duidelijke kleurenfoto’s van het perceel voorafgaand aan de realisatie van de Voorziening;

  • Een schets van de eindsituatie, voorzien van afmetingen;

  • Gespecificeerde begroting.

 • 8. De behandelingstermijn van de Aanvraag is maximaal 13 weken.

Artikel 6. Vaststelling van de Subsidie/procedure

 • 1. Het Vaststellingsformulier dient uiterlijk binnen 13 weken na uitvoering door de Gemeente te zijn ontvangen.

 • 2. Bij het Vaststellingsformulier dienen de volgende Bijlagen te worden toegevoegd zodat kan worden aangetoond dat de werkzaamheden conform opgave in het Aanvraagformulier en binnen 6 maanden na de datum van de verlening van de Subsidie conform opgave zijn uitgevoerd en betaald.

  • Duidelijke kleurenfoto’s van de eindsituatie;

  • Kopie vergunning(en);

  • Gespecificeerde facturen.

 • 3. Om de Gemeente de gelegenheid te geven te controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd conform opgave verleent Aanvrager de Gemeente desgevraagd toegang tot het perceel.

 • 4. Betaling vindt plaats na realisatie van de Voorziening en binnen 4 weken na vaststelling van de Subsidie.

 • 5. De Gemeente behoudt zich het recht voor om betaling te weigeren indien de Voorziening niet is uitgevoerd conform opgave dan wel niet voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Artikel 7. (Nadere) verplichtingen aan de Subsidie

 • 1. Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het -tijdig- aanvragen van de benodigde vergunningen en dient, voordat de Subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de te realiseren Voorziening.

 • 2. Het College kan bij de verlening van een Subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 8. Subsidieplafond

 • 1. Het Subsidieplafond bestaat uitsluitend uit het door de Gemeenteraad aan het College eenmalig toegekende bedrag van € 57.750 voor een periode van 2 jaar (€ 32.750 in 2018 en € 25.000 2019).

 • 2. Indien het in het eerste lid genoemde Subsidieplafond is bereikt, wordt dat jaar geen Subsidie meer verstrekt en kan het volgende jaar (2019) pas weer een Aanvraag voor Subsidie worden gedaan.

Artikel 9. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van de Algemene Subsidieverordening wordt de Subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  Niet wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3 ‘Voorwaarden’.

 • b.

  Niet wordt voldaan aan de procedure uit Artikel 5 ‘Aanvraag van de Subsidie/procedure’ en Artikel 6 ‘Vaststelling van de Subsidie/procedure’.

 • c.

  De verplichtingen op grond van Artikel 7 ‘(Nadere) verplichtingen aan de Subsidie van de regeling’ niet zijn nagekomen.

 • d.

  Realisatie van de Voorziening korter dan 8 weken voor Aanvraag van de Subsidie is gestart.

 • e.

  De Aanvraag voor Subsidie na d.d. 30 juni 2019 door de Gemeente Aalsmeer is ontvangen.

 • f.

  Het Subsidieplafond is bereikt.

Artikel 10. Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het College.

Artikel 11. Hardheidsclausule

Het College kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in de regeling, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 20 maart 2018 en vervalt op 1 december 2019.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt omschreven als: Subsidieregeling voor de realisatie van voorzieningen ter bevordering van water gerelateerde recreatie in de Bovenlanden in de gemeente Aalsmeer 2018-2019.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2018.

De secretaris,

mr. F.L. Romkema

De burgemeester,

J.J. Nobel