Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging gemeente Buren 2018

Geldend van 03-08-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2018

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven en asbezorging gemeente Buren 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Buren,

gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren 2018;

B E S L U I T :

vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:

Nadere regels voor graven en asbezorging gemeente Buren 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1. het doen begraven en begraven houden van lijken (hierna te noemen stoffelijk overschot);

 • 2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 3. het doen verstrooien van as;

 • b.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  particuliere urnennis: een nis waarvoor een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van asbussen met of zonder urnen;

 • d.

  verstrooiingsplaats: op de begraafplaats aangewezen plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • f.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

Artikel 2 Uitbreiding begrip particulier graf

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze nadere regels bepaalde wordt, voor zover van belang, onder particulier graf mede verstaan het particuliere urnengraf.

Artikel 3 Capaciteit particulier graf

Het particuliere graf heeft één of twee graflagen en is bestemd voor:

 • a.

  het begraven van hoogstens één stoffelijk overschot per graflaag;

 • b.

  of bijzetten en/of uitstrooien van maximaal twee asbussen met of zonder urnen per graflaag.

Artikel 4 Afmetingen particulier graf

De rechthebbende kan in zijn aanvraag om een uitsluitend recht op een particulier graf kiezen voor een graf met een afmeting van:

 • a.

  2.00 meter x 1.00 meter; of

 • b.

  1.00 meter x 0.60 meter (kindergraf < 1 jaar); of

 • c.

  1,60 meter x 0,60 meter (kindergraf van 1 tot 12 jaar); of

 • d.

  0.30 meter x 0.50 meter of 0.50 meter x 0.50 meter (urnengraf); of

 • e.

  dekplaten cf de afmetingen van de urnennissen in de aanwezige urnenmuur; of

 • f.

  2.50 meter x 1.10 meter (grafkelders)

 • g.

  2.50 meter x 2.00 meter (grafkelders Buren, locatie Blatumsedijk)

Artikel 5 Grafkelders

Indien de aanvraag om een uitsluitend recht op een particulier graf mede betrekking heeft op de bouw van een grafkelder, dient deze grafkelder ten minste te voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

 • a.

  er mag geen sprake zijn van een bovengrondse grafkelder;

 • b.

  de wanden, vloer en deksel van de grafkelder moeten bestaan uit steenachtig materiaal;

 • c.

  de buitenafmetingen van de grafkelder mogen maximaal bedrag 2.50 meter x 1.10 meter. Bij de begraafplaats in Buren, locatie Blatumsedijk, dient de afmeting 2.50 meter x 2.00 meter te bedragen;

 • d.

  de bovenzijde van de afdekplaat van de grafkelder moet een waterdichte afsluiting waarborgen;

 • e.

  de afdekplaats van de grafkelder mag niet boven het maaiveld uitsteken dan de bovenzijde van de vloerplaten van de omliggende grafbedekking.  

Artikel 6 Capaciteit particuliere urnennis of particuliere urnengraf

Een particuliere urnennis of urnengraf is bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met of zonder urnen.

Artikel 7 Verstrooiingsplaats as

De as mag worden verstrooid op de open grond van het particuliere graf en op de plaatsen die daarvoor bestemd zijn, zijnde de drie strooivelden op de begraafplaatsen in Buren, locatie Blatumsedijk, Eck en Wiel en Zoelen.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 augustus 2018.  

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit, zoals gesteld in de “Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenktekens 2015” wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.

 • 3.

  Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als “Nadere regels voor de graven en asbezorging Buren 2018”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren d.d. 15 mei 2018.

De secretaris,

I.P.C. van Wamel - Geene

De burgemeester,

J.A. de Boer MSc