Uitvoeringsbesluit grafbedekking gemeente Buren 2018

Geldend van 03-08-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2018

Intitulé

Uitvoeringsbesluit grafbedekking gemeente Buren 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Buren,

gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Buren 2018;

B E S L U I T :

vast te stellen het volgende uitvoeringsbesluit:

Nadere regels voor grafbedekking gemeente Buren 2018

1 Artikel Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiings-plaats;

 • b.

  gedenkteken: steen, zerk, ander monument of voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  grafbeplanting: beplanting welke door de rechthebbende op het graf wordt aangebracht.  

2 Artikel Eisen aanvraag vergunning grafbedekking

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

  De werktekening dient minstens vier weken voor het plaatsen te worden ingediend bij de gemeente. De gemeente geeft bericht wanneer de rechthebbende het gedenkteken kan plaatsen.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

  • f.

   het grafnummer dat linksonder op de liggende steen dient te worden aangebracht.

Artikel 3 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  Bij plaatsing van het gedenkteken dient ervoor gezorgd te worden dat verzakking van de steen wordt tegengegaan. Een betonplaat onder het gedenkteken (afhankelijk van de grootte en het gewicht) is vereist. De plaats van het staande gedenkteken is aan het hoofdeinde van de grafruimte.

 • 5.

  Het gedenkteken dient te passen bij de in de buurt staande gedenktekens. Het moet overeenkomsten hebben met het karakter van de begraafplaats.

 • 6.

  De rechthebbende of belanghebbende die een gedenkteken wil plaatsen of wijzigen geeft daarvan tenminste één week voorafgaande aan de dag waarop de plaatsing of wijziging zal plaatsvinden vóór 12.00 uur schriftelijk kennis aan de beheerder.

  Het plaatsen van het gedenkteken dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur.

4 Artikel Afmetingen particulier graf en grafbedekking graven

 • 1.

  De afmetingen gerekend vanaf het maaiveld, van gedenktekens voor particuliere graven al dan niet in combinatie met een liggend en staand gedenkteken zijn als volgt:

  • a.

   liggend gedenkteken: maximale lengte 2.00 meter

  • b.

   liggend gedenkteken: maximale breedte 1.00 meter

  • c.

   staand gedenkteken: maximale hoogte 1.00 meter

  • d.

   gekozen materiaal bestaat uit een minimale dikte van 0.05 meter en een maximale dikte van 0.20 meter.

2. De afmetingen gerekend vanaf het maaiveld, van gedenktekens voor particuliere grafkelder al dan niet in combinatie met een liggend en staand gedenkteken zijn als volgt:

  • a.

   liggend gedenkteken: maximale lengte 2.50 meter

  • b.

   liggend gedenkteken: maximale breedte 1.10 meter

  • c.

   staand gedenkteken: maximale hoogte  1.00 meter

  • d.

   gekozen materiaal bestaat uit een minimale dikte van 0.05 meter en een maximale dikte  van 0.20 meter.

 • 3.

  De afmetingen gerekend vanaf het maaiveld, van gedenktekens voor algemene en particuliere kindergraven van 1 tot 12 jaar al dan niet in combinatie met een liggend en staand gedenkteken zijn als volgt:

 • a. liggend gedenkteken: maximale lengte 1,60 meter

  • b.

   liggend gedenkteken: maximale breedte 0,60 meter

  • c.

   staand gedenkteken: maximale hoogte 1.00 meter

  • d.

   kozen materiaal bestaat uit een minimale dikte van 0.05 meter en een maximale dikte van 0.20 meter.

 • 4.

  De afmetingen gerekend vanaf het maaiveld, van gedenktekens voor algemene en

  particuliere kindergraven tot 1 jaar al dan niet in combinatie met een liggend en staand gedenkteken zijn als volgt:

 • .

  a. liggend gedenkteken: maximale lengte 1,00 meter

  • b.

   liggend gedenkteken: maximale breedte 0,60 meter

  • c.

   staand gedenkteken: maximale hoogte 1.00 meter

  • d.

   gekozen materiaal bestaat uit een minimale dikte van 0.05 meter en een maximale dikte  van 0.20 meter.

 • 5.

  Op het liggende gedenkteken moet door de steenhouwer of andere leverancier het grafnummer linksonder duurzaam worden aangebracht. Staande gedenktekens mogen uitsluitend aan de achterste zijde van het graf – gezien vanaf het pad – worden aangebracht. Op de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.

 • 6.

  Het is toegestaan, indien het naastliggende particuliere graf wordt of is gehuurd of is uitgegeven aan dezelfde rechthebbende, ten behoeve van twee naast elkaar liggende graven, een gedenkteken op te richten. Dit gedenkteken dient per graf te voldoen aan de afmetingen genoemd in artikel 5 lid 1. In dit geval dient het gedenkteken zodanig te worden geplaatst dat:

  • -

   in geval van ingebruikname van het eerste graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van de eerste grafruimte of dat het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van de grafruimtes;

  • -

   in geval van ingebruikname van het tweede graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van beide grafruimtes.

Artikel 5 Afmetingen urnengraf of –nis en grafbedekking urnen

 • 1.

  Het gedenkteken voor een urnengraf moet liggend geplaatst worden.

 • 2.

  De afmeting van de grafbedekking van een urnengraf bedraagt minimaal 0.30 meter x 0.50 meter en maximaal 0.50 meter x 0.50 meter, met een minimale dikte van 0.05 meter.

 • 3.

  De afmeting van een gedenkteken van een urnennis bedraagt 0.50 meter x 0.50 meter, conform de standaard-toepassingen op de bestaande urnennissen.

7 Artikel Grafbeplanting

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant, mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte en de maximale hoogte van het gedenkteken niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte en de hoogte kunnen worden gehouden. Het is verboden naast, voor of achter het graf grafbeplanting, gewassen of anderszins (bijvoorbeeld grind) aan te brengen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 8 Beleidsregel criteria grafbeplanting

Burgemeester en wethouders kunnen in een beleidsregel nadere criteria vaststellen voor welke grafbeplanting vergunning of toestemming zal worden verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking 1 augustus 2018.

 • 2.

  Het uitvoeringsbesluit, zoals gesteld in de “Nadere regels voor grafbedekking 2015” worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum.

 • 4.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels voor grafbedekking Buren 2018”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren d.d. 15 mei 2018.

De secretaris,

I.P.C. van Wamel-Geene

De burgemeester,

J.A. de Boer MSc