Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Wijk bij Duurstede 2018

Geldend van 02-08-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Wijk bij Duurstede 2018

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden gemeente Wijk bij Duurstede 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19:00 uur, eerste Paasdag, tweede Paasdag, 4 mei na 19:00 uur, Hemelvaartsdag, eerste Pinksterdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling voor winkels

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12.30 uur tot 18.00 uur.

 • 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is er geen algemene vrijstelling voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor: eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag individuele ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden ten behoeve van speciale gelegenheden.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • b.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • c.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • e.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening

De Verordening winkeltijden Wijk bij Duurstede 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 4 juli 2018.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Wijk bij Duurstede 2018.

Ondertekening

Vastgesteld op 3 juli 2018 door de gemeenteraad.