Regeling van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam)

Geldend van 02-08-2018 t/m heden

Intitulé

Regeling van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

B E S L U I T:

vast te stellen de regeling en de toelichting houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam).

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b.

   het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

  • c.

   ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

  • d.

   buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders.

 • 2. Bepalingen in deze regeling over huwelijk en huwelijksvoltrekkingen zijn ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap en het sluiten van het geregistreerd partnerschap. De bepalingen zijn ook van toepassing op de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

Artikel 2 Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun ambtsbezigheden in het gemeentehuis.

 • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen ook elders binnen de gemeente hun ambtsbezigheden verrichten voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan.

Artikel 3 Leiding

De coördinator van de sectie Publiek is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 1. Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen die worden belast met het verrichten van bepaalde taken. Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan mede zijn een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is.

 • 4. De in het eerste en derde lid bedoelde ambtenaren worden door burgemeester en wethouders benoemd, geschorst of ontslagen. Als ambtenaar of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is slechts benoembaar de persoon die in de uitoefening van zijn ambt geen onderscheid maakt als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet gelijke behandeling, tenzij het onderscheid is gebaseerd op een wettelijk voorschrift.

Artikel 5 Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen zolang de ambtenaar in dienst is van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3. Leden van het college van burgemeester en wethouders kunnen maximaal voor de periode dat zij hun functie in dienst van de gemeente Edam-Volendam vervullen, tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand worden benoemd.

 • 4. Tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag kunnen voor een huwelijksvoltrekking in de gemeente Edam-Volendam worden benoemd:

  • (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die al in een andere gemeente zijn benoemd en waarbij de benoeming en beëdiging nog niet is verlopen of

  • personen met ervaring in een publieke ceremoniële functie.

Artikel 6 Voorwaarden benoeming voor één dag

Aan een benoeming als bedoeld in artikel 5 onder 4 zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • de datum en locatie van het huwelijk worden vastgesteld in overleg met de sectie Publiek van de gemeente Edam-Volendam;

 • het bruidspaar verzoekt schriftelijk tot de benoeming van een babs voor één dag; dit verzoek wordt voorzien van handtekeningen van het bruidspaar en de te benoemen babs;

 • het verzoek moet uiterlijk 2 maanden voor de ceremoniedatum zijn ontvangen;

 • bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd (indien van toepassing):

  • 1.

   kopie van de houderpagina van een geldig identiteitsbewijs van de babs;

  • 2.

   de beëdigingsakte van de Rechtbank;

  • 3.

   benoemingsbesluit (indien al babs in andere gemeente);

  • 4.

   (eventueel) een verklaring van de gemeente waar de babs momenteel werkzaam is.

 • Aan de benoeming van een babs voor één dag zijn kosten verbonden.

 • Beslissingsbevoegd in deze namens de burgemeester is de coördinator sectie Publiek.

Artikel 7 Openstelling

 • 1. Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor andere tijdstippen kan een schriftelijk verzoek worden ingediend.

  • b.

   Kosteloze en kort-zakelijke huwelijken worden uitsluitend voltrokken op woensdagen om 08.30 uur en 09.00 uur, alleen voor inwoners van de gemeente Edam-Volendam.

  • c.

   Voor overige werkzaamheden zijn de openstellingsuren van de sectie Publiek van toepassing.

 • 2. Het bureau is gesloten op het moment dat de openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk geopend is.

 • 3. Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3. Het reglement Burgerlijke Stand van 1 januari 2016 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 juli 2018,

M. Bekkenkamp Msc.,

loco-secretaris.

L.J. Sievers,

burgemeester.

Bijlage 1 Toelichting bij Regeling burgerlijke stand gemeente Edam-Volendam

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • 2.

  de ambtenaar is belast met het opnemen van akten in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW). 

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • 1.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • 2.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • 3.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking. 

Artikel 2 Locatie

In de gemeente Edam-Volendam zijn meerdere (vaste) huwelijkslocaties. Deze zijn door B&W aangewezen als officiële trouwlocatie. Een bruidspaar kan een schriftelijk verzoek indienen voor een andere trouwlocatie. Deze locatie moet wel aan bepaalde criteria voldoen (zie bijlage II en III). Als de locatie voor het eerst wordt gebruikt als trouwlocatie dient eerst een onderzoek te worden uitgevoerd. Een ambtenaar gaat naar de locatie voor inspectie. Tevens zal er een gesprek met de locatiebeheerder plaatsvinden. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Hierna zal het afdelingshoofd op het verzoek besluiten. Indien het een locatie is die al eerder als trouwlocatie is gebruikt, kan er na het schriftelijke verzoek van het bruidspaar door het hoofd van de afdeling Publiek, Veiligheid en Bestuurszaken worden besloten. Het aantal bezoekers dat in de trouwzaal wordt toegestaan mag niet meer zijn dan wettelijk is toegestaan en/of is opgenomen in de gebruiksvergunning. 

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is de Gemeente Edam-Volendam verplicht minimaal twee keer per week de gelegenheid te geven tot kosteloze huwelijksvoltrekking/(omzetting) partnerschapsregistratie. Dit is alleen voor inwoners van de Gemeente Edam-Volendam. Deze ceremonie wordt door een toegewezen (b)abs gehouden in de spreekkamer van de sectie Publiek. Er mogen maximaal 2 getuigen aanwezig zijn en verder geen overige aanwezigen. Er wordt geen toespraak gehouden en er is geen gelegenheid tot het nemen van foto´s of het wisselen van ringen. Bovendien kunnen tijdens een kosteloze ceremonie meerdere huwelijken/partnerschappen tegelijk worden gesloten.

Voor inwoners van de Gemeente Edam-Volendam met een (aantoonbaar) inkomen op bijstandsniveau volgens de Participatiewet (PW) is het kosteloos voltrekken ook mogelijk in de B&W-kamer van het Stadskantoor. Bij deze voltrekking worden maximaal 10 personen toegelaten (inclusief bruidspaar) en wordt een korte toespraak gehouden. Door het tonen van een uitkeringsspecificatie kan men voor deze ceremonie in aanmerking komen. Indien inwoners van de Gemeente Edam-Volendam een inkomen hebben boven de bijstandsnorm kan er ook nog gekozen worden voor een “zakelijk” huwelijk. Tegen een gereduceerd tarief kan de ceremonie dan plaatsvinden in de B&W-kamer met maximaal 10 personen waarbij dan een korte toespraak wordt gehouden. 

Artikel 3 Leiding van de dienst

De coördinator van de sectie Publiek heeft de leiding maar de (b)abs is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de verrichtte werkzaamheden. De (b)abs is wel verantwoording schuldig aan het gemeentebestuur voor de opgedragen werkzaamheden. 

Artikel 4, 5 en 6 Benoeming

In deze artikelen wordt bepaald wie tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Edam-Volendam kunnen worden benoemd (art. 16, boek 1 BW). Iedereen die volledig handelingsbekwaam is, kan in principe worden benoemd tot babs. De babs voltrekt ceremonies zowel tussen personen van verschillend geslacht als tussen personen van hetzelfde geslacht. 

Voor bepalingen omtrent het ontslag van de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt verwezen naar artikel 8:2 en 8:2a CAR. 

Artikel 7 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Het reserveren van een huwelijk/partnerschap kan om praktische redenen maximaal één jaar voor de geplande datum. De meeste mensen krijgen voor een huwelijk/partnerschap (bijzonder) verlof. Vandaar dat er in de meeste (gewone) gevallen op de in artikel 6 lid 1a genoemde dagen en tijdstippen een voltrekking kan plaatsvinden. Een voltrekking op een andere dag of tijdstip is mogelijk. Dit moet dan schriftelijk door het bruidspaar worden aangevraagd waarna hierover in mandaat wordt besloten.

Voor het aanvragen van een voltrekking op zondag, geldt als criterium minimaal dat het bruidspaar, los van artikel 6 lid 2 t/m 5, zwaarwegende redenen heeft en er een babs en bode op vrijwillige basis beschikbaar zijn. 

Op onderstaande data kunnen in Edam-Volendam in ieder geval geen huwelijken/partnerschappen worden gesloten:

  

Datum

 

Geen huwelijken in Volendam

Geen huwelijken Edam

1 januari

X

X

Goede vrijdag

X

X

1e paasdag

X

X

2e paasdag

X

X

Lintjesregen (dag voor 27 april)

X

X

Viering Koningsdag (27 april)

X

X

5 mei

X

X

Hemelvaartsdag

X

X

1e Pinksterdag

X

X

2e Pinksterdag

X

X

1e en 2e kerstdag

X

X

Dag van personeelsuitje (voor zover tijdig doorgegeven)

 

 

Andere brugdagen nader te bepalen door P&O

X

X

 

Damslag/EVC jaarmarkt

 

X

Muziekdag

 

X 2e of 3e weekend in juni

Kermis

X 1e weekend september

X Laatste weekend augustus

Kaasmarkt

 

op woensdagochtenden in juli en augustus, ‘s middags wel mogelijk

Braderie

 

X

Waterdag

 

X

 

De leges voor huwelijken/partnerschappen worden ieder kalenderjaar in de legesverordening vastgesteld. Het jaar waarin het voornemen tot het aangaan van een huwelijk/partnerschap kenbaar wordt gemaakt is doorslaggevend voor de hoogte van de te betalen leges.