Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2018

Geldend van 02-08-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2018

Gemeente Zwolle, bekendmaking besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle,

Besluit d.d. 3 juli 2018 in te stemmen met de Nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2018

Inleiding

Zwolle heeft de ambitie een van de meest gastvrije binnensteden van Nederland te worden. Het aantal terrassen is de laatste jaren fors gestegen, wat bijdraagt aan de groeiende gastvrijheid en levendigheid van de binnenstad. Ook dragen terrassen in belangrijke mate bij aan de beleving binnen het decor van de historische Hanzestad Zwolle.

Daarnaast spelen er binnen de schaarse ruimte van de binnenstad meer belangen, denk aan:

 • -

  bewoners, die last kunnen hebben van geluid;

 • -

  bezoekers, slechtzienden, mensen die slecht ter been zijn en mensen met kinderwagens, die een terras goed willen kunnen passeren;

 • -

  opslag van terrasmeubilair, wat een slechte uitstraling kan hebben;

 • -

  gedeeld gebruik van openbare ruimte met onder andere de markt en evenementen;

 • -

  ruimte die nodig is voor fietsenstalling en

 • -

  collega-ondernemers, waar de toegang wordt geblokkeerd, wat negatieve invloed heeft op hun uitstraling.

Gezien de wenselijkheid van terrassen, de bijdrage van terrassen aan een kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de binnenstad en om recht te doen aan belangen, is het nodig een aantal regels op te stellen. Dit besluit bevat voor alle terrassen, in de binnenstad en buiten de binnenstad, en vergunningplichtig of vergunningvrij, de regels waaraan voldaan moet worden bij de plaatsing van terrasmeubilair in de openbare ruimte. De grondslag hiervoor is gelegen in artikel 2.10 lid 2 sub b van de APV.

Relatie met andere regelingen met betrekking tot terrassen.

Naast dit besluit gelden voor terrassen ook exploitatieregels. Hierin wordt vooral vastgelegd wie waar een terras mag exploiteren en onder welke voorwaarden. De gemeente Zwolle hanteert hierbij als uitgangspunt dat we administratieve lasten zo laag mogelijk willen houden. Dit bereiken we op verschillende manieren:

 • 1.

  Geen terrasvergunning nodig in door de burgemeester aangewezen vergunningvrije gebieden. De aangewezen gebieden worden vastgelegd op een kaart. In het algemeen kan gesteld worden dat in horecaconcentratiegebieden de strook voor de eigen gevel van een horecapand vergunningvrij in gebruik kan worden genomen. Buiten deze vergunningvrije stroken blijft de verdeling van de ruimte maatwerk en daarom blijft daarvoor een vergunning nodig.

 • 2.

  Zo min mogelijk dubbele vergunningen nodig. Voor horecaondernemingen die op grond van artikel 2.28 van de APV een exploitatievergunning nodig hebben wordt in deze vergunning ook de exploitatie van het terras opgenomen. De overlap tussen een Drank- en horecavergunning en een terrasvergunning is echter onvermijdelijk. Een Drank- en horecavergunning heeft immers uitsluitend betrekking op het mogen schenken van drank. Om ook de exploitatie van een terras te regelen is daarom daarnaast een terrasvergunning nodig. Dit is apart geregeld in artikel 2.28 a van de APV. Hiervoor geldt een veel lichter aanvraagregime en ook lagere leges dan voor een aanvraag voor een exploitatievergunning of Drank- en horecavergunning, wat vooral nuttig is als een ondernemenr alleen een terras wil wijzigen.

 • 3.

  Zoveel mogelijk vooraf duidelijkheid bieden over de gebieden waar een terras geplaatst mag worden. Op grond van artikel 2.10 lid 3 kan het College gebieden aanwijzen waar terrassen geplaatst mogen worden. Dit zou ondermeer kunnen voor de (gedeelde) middenzones op pleinen en in de winkelstraten. Buiten de aangewezen gebieden kan een vergunning alleen verleend worden als ten aanzien van de aangevraagde plaatsing van het terras geen weigeringsgronden van toepassing zijn. Deze weigeringsgronden staan genoemd in artikel 2.28a lid 3 en artikel 1.:8 APV

 • 4.

  Geen dubbeling in regelregimes. Dit besluit heeft alleen betrekking op de algemene regels voor het plaatsen van meubilair in de openbare ruimte. Specifieke regels worden in de vergunning opgenomen. Overige regels met betrekking tot sluitingstijden, veiligheid en openbare orde en glas op terrassen zijn rechtstreeks in de APV geregeld en dus niet uitgewerkt in dit besluit.

Besluit nadere regels terrassen gemeente Zwolle 2018

• Juridische grondslag: artikel 2.10 lid 2 sub b APV

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit wordt verstaan onder terras: een buiten de besloten ruimte van een (horeca-)inrichting gelegen deel van die inrichting waar zit- en/of sta-gelegenheid kan worden geboden en waar tegen betaling dranken kunnen worden geschonken of spijzen kunnen worden verstrekt voor directe consumptie.

Artikel 2 Reikwijdte

De exploitatie van een terras is alleen toegestaan voor horeca-inrichtingen en food gerelateerde bedrijven (verkoop van voedsel en drank voor directe consumptie).

Artikel 3 Veiligheid en situering

 • 1.

  De doorgang voor voetgangers en minder validen betreft minimaal 1,5 meter op trottoirs en 2,5 meter op pleinen en middenstroken in verruimde straten.

 • 2.

  Er mag geen terras worden geplaatst op blinde geleide stroken. Tevens moet in totaliteit 1,5 meter ruimte voor doorgang worden geboden bij deze blinde geleide stroken.

 • 3.

  De doorgang voor hulpdiensten betreft minimaal 3,5 meter.

 • 4.

  In een straal van 1,5 meter rond brandkranen en andere waterwinplaatsen mag niets geplaatst worden.

 • 5.

  In specifieke situaties kan van deze maatvoering worden afgeweken (bijvoorbeeld op pleinen die zijn ingericht voor shared space). Afwijkingen van de maatvoering is alleen toegestaan als dit in de vergunning (op grond van 2.28 dan wel 2.28a APV ) is vastgelegd.

 • 6.

  Een terras mag het laad- en losverkeer niet in de weg staan.

 • 7.

  Een terras dat direct grenst aan de gevel, in een vergunningvrijgebied zoals aangegeven op de terrassentekening, is niet breder dan de gevel van de horeca-inrichting. Bij afwijking hiervan zal een terrassenvergunning moeten worden aangevraagd.

Artikel 4 Uitstalling, verwijderen en opslaan

 • 1.

  Gezien de doelstellingen van de stad op het gebied van gastvrijheid en kwaliteit van de uitstraling is het wenselijk dat tijdens de openingstijden van de horeca-inrichting het terras, gedurende de openingstijden van het terras, uitgestald staat.

 • 2.

  Buiten de openingstijden van het terras, kan de ondernemer ervoor kiezen om het terras te verwijderen of te laten staan. Indien het terras wordt verwijderd, wordt het meubilair opgeslagen overeenkomstig lid 5 van dit artikel. Indien het terras niet wordt verwijderd, dient het terras buiten de openingstijden van het terras, vrij te zijn van gasten of bezoekers. De ondernemer is hiervoor verantwoordelijk.

 • 3.

  In gebieden waar het in verband met veiligheid, laden en lossen dan wel voorkomen van overlast en vrijhouden van doorgangen niet mogelijk/wenselijk is dat het terras na sluitingstijd blijft staan, kan een ondernemer, in afwijking van het gestelde in het vorige lid in bepaalde straten en gebieden verplicht worden tot het opruimen van het terrasmeubilair buiten sluitingstijd. Dit wordt vastgelegd in de vergunning (op basis van 2.28 dan wel 2.28a APV)

 • 4.

  Als het terras onderdeel uitmaakt van de openbare weg die wekelijks is opgenomen in het marktgebied , dient het terrasmeubilair op donderdag(nacht) en vrijdag(nacht) na 01.00 uur verwijderd te zijn. Wanneer er na het uitzetten van de markt nog mogelijkheden zijn voor terras, mag uitsluitend op aanwijzing van de marktmeester (een deel van) het terras worden uitgezet. Op vrijdag mag na 16.00 uur en op zaterdag na 19.30 uur het terras weer worden uitgezet

 • 5.

  Als het terras verwijderd is wordt het terrasmeubilair binnen opgeslagen. Wanneer dit niet of onvoldoende mogelijk is, gelden de volgende regels:

  • a.

   het meubilair wordt op veilige wijze opgeslagen tegen de eigen gevel. Hierbij wordt een veilige hoogte van de stapels gehanteerd en de doorgang voor passanten, minder validen en hulpdiensten wordt gegarandeerd (zie artikel 2);

  • b.

   indien dit niet mogelijk is in verband met de garantie voor toegankelijkheid en doorgang , zoekt de ondernemer een maatwerkoplossing en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeente;

  • c.

   de ondernemer is zelf verantwoordelijk dat het terrasmeubilair verplaatsbaar en op te ruimen is.

 • 6.

  Wanneer terrassen voor de gevel worden opgeslagen of uitgezet blijven staan kan Rova daar niet schoonmaken. De ondernemer is in dat geval zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de openbare ruimte van dit gevelterras.

Artikel 5 Inrichting en kwaliteit

 • 1.

  Bevestiging van parasolvoeten aard- en nagelvast in de ondergrond is alleen toegestaan wanneer hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend door de gemeente.

 • 2.

  Terrasverwarming is toegestaan mits er bij het gebruik geen voor de omgeving hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof wordt verspreid, brandgevaar wordt veroorzaakt of het gebruik van vluchtmogelijkheden wordt belemmerd.

 • 3.

  Life cooking is toegestaan op voorwaarde dat dit kleinschalig, zonder overlast en met borging van de veiligheid plaatsvindt. Dit betekent dat er geen sprake mag zijn van open vuur en stank (geen barbecue).

 • 4.

  Het gebruik van vuurkorven, haarden, houtkachels, barbecues, fakkels, gelbranders en andere open vuren is op terrassen niet toegestaan.

 • 5.

  Bloempotten of objecten ter verfraaiing van het terras zijn toegestaan mits deze worden geïntegreerd in het terras.

 • 6.

  Terrasschermen kunnen opgesteld worden op het moment dat het terras wordt uitgestald. Terrasschermen mogen geen barrière vormen voor passanten (conform de regels van artikel 2) .

 • 7.

  Als er geen terras is opgesteld moet het terrasscherm worden opgeslagen conform de regels in artikel 4, lid 5.

 • 8.

  Terrasschermen worden:

  • a.

   alleen aan weerszijden haaks op de gevel geplaatst;

  • b.

   steken niet voorbij de terrasruimte;

  • c.

   vormen geen barrière voor passanten en

  • d.

   zijn maximaal 1,50 meter hoog.

 • 9.

  De vormgeving van de terrasschermen is aan de bovenzijde transparant, minimaal ca. 50% van het scherm. Indien een deel van het scherm niet transparant wordt uitgevoerd, heeft dit deel een kleur die is afgestemd op de omgeving. Indien in een straat meerdere terrasschermen worden toegepast gaat de voorkeur uit naar een samenhang tussen de verschillende schermen.

 • 10.

  Reclame op het terrasscherm is toegestaan. In aansluiting op het reclamebeleid mag maximaal 25% van de ruimte op het transparante deel of op het gesloten deel worden benut voor reclame.

 • 11.

  Overkappingen op terrassen zijn altijd vergunningplichtig en moeten voor advies worden voorgelegd aan de welstands-/ monumentencommissie. Dit geldt ook voor zonneschermen binnen het bestemmingsplan beschermd stadsgezicht of daarbuiten bij monumenten.

 • 12.

  Bij overkappingen aan gevels moet als regel zonneschermen/ markiezen van zeildoek/stof worden toegepast. Deze overkappingen dienen te worden bevestigd (indien aanwezig) onder de kroonlijst van de gevel waarbij de constructiedelen bedekt worden.

Artikel 6 Aanpassing en opheffing terras

 • 1.

  De gemeente behoudt zich het recht voor de situering van het terras aan te passen. Bij een voornemen tot aanpassing wordt de exploitant gehoord. Indien de aanpassing leidt tot een permanente wijziging, verleent de gemeente ambtshalve een nieuwe vergunning.

 • 2.

  Tijdens de kermis mogen op het kermisterrein en op het terrein van de verplaatste weekmarkten, geen terrassen worden uitgezet. Wanneer er na het uitzetten van de kermis en markt mogelijkheden zijn voor terras, mag uitsluitend op aanwijzing van de toezichthouder/ marktmeester (een deel van) het terras worden uitgezet.

 • 3.

  Tijdens evenementen in de binnenstad kan de burgemeester naar aanleiding van een uitdrukkelijk gemotiveerd verzoek van de organisator, de terraslocatie tijdelijk opheffen. Bij het voornemen tot opheffen wordt de exploitant van het terras gehoord. In overleg zal worden gekeken, welke mogelijkheden er nog wel zijn voor terras.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.J. Meijer, burgemeester

mr. I. Geveke, secretaris