Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

Geldend van 31-07-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2018

Intitulé

Archiefverordening West-Brabants Archief 2018

Het algemeen bestuur van het West-Brabants Archief:

gelezen het voorstel van zijn dagelijks bestuur van 6 december 2017;

gelet op de artikel 40, lid 1 van de Archiefwet 1995 en artikel 32, lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling West- Brabants Archief;

BESLUIT

vast te stellen de :

ARCHIEFVERORDENING WEST-BRABANTS ARCHIEF 2018

Artikel 1. Zorgplicht dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de archiefdienst.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang van het informatiebeleid van de archiefdienst en treft daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken archivaris

 • 1.

  De archivaris brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de archiefdienst die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De archivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het dagelijks bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de archiefdienst die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur jaarlijks over de uitoefening van de aan hem opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de archiefdienst. Het voegt daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de archivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de archivaris aan hem uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren

De archivaris kan, met instemming van de rechthebbende, bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening West-Brabants Archief 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur West-Brabants Archief,

Bergen op Zoom, 28 maart 2018

De secretaris,

W.F.L. Reijnders,

De voorzitter,

J.P.M. Klijs