Verordening op de erfgoedcommissie gemeente Nieuwkoop 2018

Geldend van 26-07-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening op de erfgoedcommissie gemeente Nieuwkoop 2018

zoals vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 12 juli 2018, nummer 2018-072.

Artikel 1. Instelling

De Erfgoedcommissie wordt door het college van burgemeester en wethouders ingesteld ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo), de Monumentenwet, de Erfgoedverordening 2018 gemeente Nieuwkoop, de Subsidieverordening monumentenzorg 2010 gemeente Nieuwkoop en wegens het adviseren over het borgen van cultuurhistorische waarden in bestemmingsplannen.

Artikel 2. Taak

 • 1.

  De commissie heeft als taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging van voorlichting en advies te dienen:

  • a.

   ter zake van de toepassing van de Wabo, zowel betrekking hebbend op vergunningaanvragen voor rijks- en gemeentelijke monumenten;

  • b.

   ter zake van de Wabo, betrekking hebbend op vergunningaanvragen binnen het beschermde dorpsgezicht;

  • c.

   over planologische maatregelen waarbij beschermde gemeentelijke monumenten, beschermde rijksmonumenten en / of beschermde gemeentelijke dorpsgezichten zijn betrokken, dient de commissie door het college om advies te worden gevraagd.

  • d.

   op grond van de “Erfgoedverordening 2018 gemeente Nieuwkoop” en de “Subsidieverordening Monumentenzorg 2010 gemeente Nieuwkoop”;

  • e.

   over de aanwijzing en afvoering van gemeentelijke monumenten;

  • f.

   over de aanwijzing en afvoering van beeldbepalende panden;

  • g.

   over de borging van de cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan en het gemeentelijk beleid inzake cultuurhistorisch erfgoed;

  • h.

   over zaken, die van belang zijn voor de behartiging van de monumentenzorg en cultuurhistorische waarden.

  • i.

   over alle verdere aangelegenheden waarover het college haar advies vraagt.

 • 2.

  Bij het uitbrengen van haar adviezen laat de commissie zich uitsluitend leiden door overwegingen van erfgoedbelang.

 • 3.

  De besluiten die het college neemt naar aanleiding van adviezen van de commissie worden zo spoedig mogelijk aan de commissie meegedeeld.

Artikel 3. Samenstelling

 • 1.

  Als haar Erfgoedcommissie heeft de gemeente “een onafhankelijke externe organisatie” aangewezen, specifiek de centrale erfgoedcommissie van Dorp, Stad en Land (voor de samenstelling van deze commissie en de deskundigheid van de afzonderlijke leden, zie de website van Dorp, Stad en Land). Eventueel kan door de gemeente aan de commissie een “Burgerlid” (een lid met specifieke lokale historische kennis) worden toegevoegd.

  • a.

   De leden van deze commissie bezitten onder andere deskundigheid op het gebied van cultuurhistorie, kunsthistorie, architectuurhistorie, historische stedenbouw, restauratiekunde, archeologie, architectuur, bouwkunst, bouwkunde, bouwgeschiedenis en/of lokale geschiedenis.

  • b.

   De commissie kan een mandaat geven aan een of meerdere van haar leden om te adviseren over aanvragen voor een omgevingsvergunning met het aspect erfgoed zoals hierboven genoemd in art. 2, eerste lid, a t/m i.

 • 2.

  De commissie is onafhankelijk en deskundig. Dat betekent dat de leden van de commissie:

  • a.

   direct of indirect niet rechtstreeks betrokken zijn bij aanvragen waarover de commissie adviseert;

  • b.

   geen ambtenaar zijn in dienst van de gemeente Nieuwkoop;

  • c.

   geen raadsleden of collegeleden zijn.

 • 3.

  De commissie kiest zelf uit haar midden een voorzitter.

Artikel 4. Zittingsduur

De commissieleden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal één periode, dit betreft de gemandateerde leden;

Artikel 5 Financiën

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding van de onafhankelijke organisatie (van Dorp, Stad en Land, incl. reiskosten).

 • 2.

  De kosten voor het uitvoeren van de commissiewerkzaamheden door een onafhankelijke organisatie worden vooraf met de gemeente in een overeenkomst vastgelegd. Dit geldt onder meer de vergadering, de voorbereiding, het locatiebezoek, de reistijd en reiskosten, de uitwerking en aanvullende werkzaamheden. (De advisering door Dorp, Stad en Land wordt vergoed op basis van een uurtarief zoals dat voor de leden van de vereniging Dorp, Stad en Land jaarlijks in de ALV wordt vastgesteld).

Artikel 6. Secretaris

De Erfgoedcommissie (zie 3.1b) wordt bijgestaan door een (ambtelijk) secretaris, die geen lid is en geen stemrecht heeft.

(Bij advisering door de centrale erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land zal de secretaris van deze commissie de verslaglegging verzorgen).

Artikel 7. Werkwijze

 • 1.

  De Erfgoedcommissie bepaalt zelf haar werkwijze.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn in principe openbaar en kunnen door eenieder als toehoorder worden bijgewoond tenzij het vooroverleg betreft. Indien het bevoegd gezag – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doet tot niet-openbare behandeling, dan dient het bevoegd gezag daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

Artikel 8. Termijnen advies

 • 1.

  De commissie adviseert met betrekking tot een aanwijzingsverzoek uit de “Erfgoedverordening 2018 gemeente Nieuwkoop” schriftelijk binnen 8 weken na ontvangst van de adviesaanvraag van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De commissie adviseert met betrekking tot een vergunningaanvraag uit de “Erfgoedverordening 2018 gemeente Nieuwkoop” of een vergunningaanvraag o.b.v. artikel 11 uit de “Monumentenwet 1988” schriftelijk binnen 4 weken na ontvangst van de adviesaanvraag.

 • 3.

  De commissie adviseert met betrekking tot overige vragen schriftelijk binnen 4 weken na ontvangst van de adviesaanvraag.

Artikel 9. Aanvullende deskundigheid

Indien gewenst of wanneer voor de advisering specifieke of aanvullende kennis nodig is, dan kan de commissie zich laten bijstaan door deskundige(n). Indien hier extra kosten aan verbonden zijn kan dit alleen na voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de gemeente.

Artikel 10. Verslag

 • 1.

  De secretaris van de commissie draagt er zorg voor dat van het besprokene in de vergadering een summier verslag wordt gemaakt dat minimaal bestaat uit de door de commissie uitgebrachte adviezen. Dit verslag wordt ondertekend door de voorzitter.

 • 2.

  De secretaris draagt er zorg voor dat het verslag/de adviezen van de vergadering van de commissie wordt toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 Jaarverslag

Van de werkzaamheden van de commissie wordt jaarlijks, een schriftelijk verslag gemaakt dat ter kennis wordt gebracht aan het college.

Artikel 12. Onvoorzien

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college van burgemeester en wethouders, nadat de commissie gehoord is.

Artikel 13. Intrekken oude verordening

De Verordening monumentencommissie 2010 gemeente Nieuwkoop wordt geacht te zijn ingetrokken op het moment dat de Verordening erfgoedcommissie gemeente Nieuwkoop 2018 in werking treedt.

Artikel 14. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag, waarop de centrale erfgoedcommissie Dorp, Stad en Land door het college als erfgoedcommissie (monumentencommissie) benoemd wordt.

Artikel 15. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening op de Erfgoedcommissie Gemeente Nieuwkoop 2018".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Nieuwkoop in de openbare vergadering van 12 juli 2018.

E.R. van Holte

griffier