Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 29 juni 2018, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor advieskosten in het kader van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02 (Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2018/03)

Geldend van 27-07-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds van 29 juni 2018, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor advieskosten in het kader van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02 (Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2018/03)

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

gelet op artikel 1.4 van de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017,

besluit de navolgende subsidieregeling vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  adviesvoucher: een subsidie in de vorm van een voucher voor een tegemoetkoming in de kosten die een aanvrager maakt voor de inschakeling van een adviseur ten behoeve van een subsidieaanvraag op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02.

 • b.

  adviseur: zelfstandige ondernemer of onderneming die ten tijde van de aanvraag van een subsidie in de vorm van een adviesvoucher ten minste twee jaren is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en aantoonbaar als hoofdactiviteit mede adviesopdrachten uitvoert met betrekking tot projectvoorbereiding en -begrotingen gericht op subsidieaanvragen;

 • c.

  de- minimis: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van aanmelding als opgenomen in:

  • i.

   Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun;

  • ii.

   Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de landbouwsector,

 • d.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds 2017;

Artikel 2 Doel van de regeling

De regeling heeft als doel het faciliteren van aanvragers die op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02 een volledige aanvraag indienen.

Artikel 3 Subsidiabele activiteit

 • 1. Een subsidie in de vorm van een voucher kan worden verstrekt voor inhoudelijke en subsidietechnische ondersteuning door een adviseur ten behoeve van een subsidieaanvraag op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02:

  • a.

   Inhoudelijke ondersteuning is gericht op het voldoen aan de thematische doelen van het Uitvoeringsprogramma Waddenfonds en de criteria als gesteld in de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02.

  • b.

   Subsidietechnische ondersteuning is gericht op het voldoen aan de vereisten en criteria zoals gesteld in de Algemene Subsidieverordening Waddenfonds en toepassing van de formats voor in te dienen projectplan, -begroting en business case.

 • 2. Er wordt geen subsidie in de vorm van een adviesvoucher verstrekt voor uitsluitend procedurele ondersteuning.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Voor een subsidie in de vorm van een adviesvoucher komen uitsluitend in aanmerking rechtspersonen en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid die een aanvraag kunnen indienen op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02.

 • 2. Een aanvrager kan gedurende de looptijd van deze regeling maximaal één aanvraag voor een subsidie in de vorm van een adviesvoucher indienen. Bij een aanvraag van een samenwerkingsverband wordt maximaal één van de deelnemers als aanvrager aangemerkt.

Artikel 5 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie in de vorm van een adviesvoucher kan worden ingediend vanaf 17 september 2018 tot 28 september 2018 te 13:00 uur bij het Waddenfonds, elektronisch via info@waddenfonds.nl of op Ruiterskwartier 121A, 8911 BS Leeuwarden, met gebruikmaking van een door het dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier en de daarbij aangegeven bescheiden.

Artikel 6 Verdeelsystematiek en subsidieplafond

 • 1. Subsidie in de vorm van een adviesvoucher wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de aanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.

 • 2. Voor zover door verstrekking van subsidie in de vorm van een adviesvoucher voor volledige aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 3. Het subsidieplafond bedraagt € 300.000.

Artikel 7 Afwijzingsgronden

 • 1. Het dagelijks bestuur beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager reeds voor de datum van indienen van een aanvraag voor een subsidie in de vorm van een adviesvoucher verplichtingen jegens een adviseur is aangegaan met betrekking tot de subsidiabele activiteit;

 • 2. Een subsidie in de vorm van een adviesvoucher wordt tevens niet verstrekt, indien:

  • a.

   de aanvraag niet volledig is;

  • b.

   de aanvraag is ontvangen buiten de in artikel 5 genoemde periode;

  • c.

   de aanvraag anderszins niet voldoet aan het bepaalde in deze regeling.

  • d.

   door verlening het subsidieplafond behorend bij deze subsidieregeling zou worden overschreden.

Artikel 8 Verplichting

Aan de ontvanger van de adviesvoucher wordt de verplichting opgelegd dat binnen acht weken na de dagtekening van de adviesvoucher een offerte of een ondertekende opdrachtbevestiging van een adviseur aan het dagelijks bestuur wordt overgelegd.

Artikel 9 Subsidiabele kosten en hoogte van de subsidie

 • 1. Voor subsidie komen in aanmerking de kosten van het inschakelen van een adviseur.

 • 2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 5.000,- en is nooit hoger dan de werkelijke kosten.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 van de Subsidieverordening komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   kosten voor een opleiding of cursus;

  • b.

   kosten voor een brainstorm- of creativiteitssessie;

  • c.

   kosten voor het inrichten van een website.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid wordt, indien sprake is van staatssteun, maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidies over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun van € 200.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

 • 5. In afwijking van het vierde lid en indien sprake is van staatssteun en aanvrager is aan te merken als een onderneming die actief is in de primaire productie van landbouwproducten, als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de de-minimissteun in de landbouwsector, wordt maximaal slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat voor het totale bedrag aan subsidie over een periode van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de de-minimissteun van € 15.000 voor ondernemingen niet wordt overschreden.

Artikel 10 Aanvraag subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor de advieskosten wordt tegelijkertijd ingediend met het indienen van een volledige subsidieaanvraag op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02, met gebruikmaking van een door het dagelijks bestuur vastgesteld vaststellingsformulier.

 • 2. Bij de aanvraag tot vaststelling wordt door subsidieontvanger een gespecificeerde factuur van de adviseur overgelegd.

 • 3. Indien subsidieontvanger geen volledige subsidieaanvraag heeft ingediend op grond van de Subsidieregeling Waddenfonds 2018/02, wordt de subsidie ambtshalve op nihil vastgesteld.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Subsidieregeling advieskosten Waddenfonds 2018/03 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

Ondertekening

Leeuwarden, 29 juni 2018,

H. Staghouwer,

voorzitter

mw. M.E. Walter,

plv. secretaris