Subsidieregeling voor charterschepen gemeente Kampen

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling voor charterschepen gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van Kampen;

Gelezen het voorstel van 7 maart 2018, kenmerk 18ADV00111,

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Kampen;

Besluit vast te stellen de

Subsidieregeling voor charterschepen gemeente Kampen

Artikel 1 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2 bedoelde activiteiten.

Artikel 2 Activiteiten

  • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april met een charterschip van zonsondergang tot zonsopkomst verlicht liggen aan de IJsselkade of de Koggewerf in Kampen.

  • 2. Met instemming van of op verzoek van de havenmeester is voor het ontvangen van subsidie het verlichten van het charterschip niet vereist.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren/exploitanten van charterschepen die op het moment van indienen van de aanvraag om subsidie blijkens de inschrijving in de Kamer van Koophandel tenminste 3 jaar Kampen als thuishaven hebben of zij anderszins kunnen aantonen dat het schip gedurende tenminste drie jaar Kampen als thuishaven heeft.

Artikel 4 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt 100% van het over de betreffende periode verschuldigde recht op grond van onderdeel 1.4 van de Tarieventabel behorende bij de van toepassing zijnde Verordening haven- en kadegelden.

Artikel 5 Aanvraag en beslistermijn

  • 1. In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening kan aanvrager volstaan met het indienen van het daartoe vastgestelde aanvraagformulier.

  • 2. In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening kan een aanvraag om subsidie worden ingediend tot 31 maart, zijnde de laatste dag van de betreffende winterligperiode.

  • 3. In afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening beslist het college binnen zes weken nadat de aanvraag is ingediend op de aanvraag.

Artikel 6 Vaststelling subsidie

Met inachtneming van artikel 13, eerste lid van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld binnen zes weken na vaststelling van het in artikel 4 bedoelde recht.

Artikel 7 Geen voorschot

In afwijking van artikel 13, derde lid van de Algemene subsidieverordening wordt geen voorschot van subsidie verstrekt.

Artikel 8 Intrekking oude regeling

De Subsidieregeling voor authentiek lijkende schepen gemeente Kampen, vastgesteld op 8 december 2015, wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling charterschepen gemeente Kampen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 juli 2018. Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

J.F. Goedegebure,

secretaris

drs. mr. B. Koelewijn,

burgemeester

TOELICHTING

Algemene toelichting

De gemeente Kampen heeft er belang bij dat charterschepen in de winterperiode verlicht aan de kade liggen. De schepen aan de kade verfraaien het historische stadsfront van Kampen. De subsidie is bedoeld om charterschepen aan de kade te behouden en te stimuleren om in Kampen aan de kade te liggen. Verder is de subsidieregeling bedoeld om in de winterperiode (donkere dagen van het jaar) het historische stadsfront te verfraaien met verlichte charterschepen aan de kade.

Doel: Stimuleren dat charterschepen verlicht aan de kade in Kampen liggen.

Artikel 2 Toelichting charterschepen

Onder charterschepen wordt verstaan historische vrachtschepen die zijn omgebouwd naar een nieuwe functie, namelijk die zijn ingericht om te varen met recreanten of schepen waarop overnacht kan worden met meerdere personen of gezelschappen en een feest kan worden gegeven inclusief het gebruik van consumpties met maaltijden. Dit zijn onder andere schepen die we in de volksmond “De Bruine Vloot” noemen maar ook de andere omgebouwde historische schepen vallen hieronder.

Om er enkele te noemen: De Sudwester, Hester, Brandaris, Summertime, Alida, Swaensborgh, Tasman Palaver, Admiraal van Kinsbergen, Stedenmaeght, Antoinette, Oban, Anna van Elburgh, Pouwel Jonas, Veerman van Campen, Medusa, Avondrood, Hendrika enz.

Artikel 2 Toelichting niet verlichten

Uitgangspunt is dat subsidie wordt verstrekt voor het verlicht liggen aan de kade. Het is bij grotere aantallen aanwezige charterschepen echter niet wenselijk, dat al die schepen daadwerkelijk verlichting voeren. Dat zorgt voor een overdaad aan verlichting en mogelijke overlast voor omwonenden. In zo’n situatie kan het schip met instemming van of op verzoek van de havenmeester onverlicht aan de kade liggen, maar wel subsidie ontvangen. Dit wordt afgestemd naar de omstandigheden ter plaatse.