Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

Geldend van 17-07-2018 t/m 06-12-2022

Intitulé

Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

De raad van de gemeente Utrecht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018 met kenmerk 5325963

gelet op:

1. Wegenverkeerswet 1994, art. 170 en art. 173 lid 2

2. Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 ;

Overwegende dat voor het wegslepen van gevaarlijk en hinderlijk geparkeerde voertuigen de gemeenteraad een wegsleepverordening moet vaststellen met daarin de bewaarplaats, kostenberekening

en een aanwijzing van weggedeelten waarvan gesleept mag worden,

Besluit vast te stellen de wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al. RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c. van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders;

g. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c. van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover deze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Eigenaar ter plaatse

Indien de verwijdering van een voertuig in voorbereiding c.q. uitvoering is, behoeft een verzoek tot beëindiging van de verwijdering (door de eigenaar of anderszins rechthebbende) slechts te worden gehonoreerd, indien de voor- of achterwielen van het te verwijderen voertuig nog niet in verticale zin zijn verplaatst.

Artikel 4 Uitvoering en plaats bewaring voertuigen

1.De feitelijke handelingen voortkomend uit deze verordening, het wegslepen en bewaren van voertuigen, worden uitgevoerd door: Logicx Berging B.V.

2. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt het depot van Logicx Berging B.V. aangewezen te Ravenswade 134, 3439 LD Nieuwegein

Artikel 5 Tarieven en betaling Eigenaar ter plaatse

1.Het tarief voor het overbrengen en bewaren bedraagt EUR 240,00 voor zover het voertuig binnen 24 uur wordt overgedragen aan de eigenaar of door hem schriftelijk gemachtigde. De periode van 24 uur gaat in op het moment van in bewaring nemen.

2.Voor elke navolgende periode van 24 uur wordt het bedrag verhoogd met EUR 15,00.

3.Inzake de periode van bewaarneming voorafgaand aan de overdracht geldt tevens een tarief van EUR 15,00 ongeacht de omstandigheid of deze periode daadwerkelijk 24 uur heeft geduurd.

4.Betaling van de in dit artikel verschuldigde bedragen dient plaats te vinden voor de overdracht van het voertuig.

Artikel 6 Overeenkomstige toepassing

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, artikel 164, zevende lid, en artikel 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 4 en 5 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Per deze datum wordt ingetrokken de Wegsleepverordening 2013 gemeente Utrecht (Gemeenteblad van Utrecht 2013, nr. 28).

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening 2018 gemeente Utrecht

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2018,

De griffier,

mr. M. van Hall CMC

De burgemeester,

mr. J.H.C. van Zanen