Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten

Geldend van 24-07-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven;

gelet op artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening (verder genoemd: Apv)

(Kennisgeving incidentele festiviteiten), artikel 2.21 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder genoemd: Barim) en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

b e s l u i t :

de beleidsregel “Geluidsvoorschriften tijdens incidentele festiviteiten” vast te stellen.

Inleiding en grondslagen

Op grond van artikel 4:3 lid 1 Apv mogen (horeca-)inrichtingen maximaal 4 incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikel 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en artikel 4:4 van de Algemene plaatselijke verordening niet van toepassing zijn, mits de houder van de inrichting tenminste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.

Voorbeelden van een incidentele festiviteit zijn: een optreden met livemuziek bij een café, een jubileum, een personeels- of straatfeest of een “vroege vogels”-toernooi.

In het Barim zijn voor inrichtingen geluidsnormen opgenomen waaraan de drijver van de inrichting zich dient te houden. Ook al hoeft niet te worden voldaan aan de geluidsnormen in het Barim, wel dient overmatige geluidshinder voorkomen te worden (de normen gelden immers niet ‘voor zover de naleving van deze normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd’). Om overmatige geluidshinder te voorkomen of te beperken kunnen geluidsvoorschriften worden vastgesteld voor incidentele festiviteiten (artikel 2.21 lid 3 Barim).

Geluidsvoorschriften

Aan incidentele festiviteiten worden de onderstaande geluidsvoorschriften voor (horeca-)inrichtingen verbonden.

Incidentele festiviteiten kunnen door een (horeca-)inrichting zowel inpandig in de (horeca-)inrichting als buiten (in de openlucht, in een tent, onder een overkapping op het terras of op eigen grond) gevierd worden. Om deze reden worden geluidsvoorschriften gesteld voor inpandige activiteiten en buiten-activiteiten van een (horeca-)inrichting.

Indien activiteiten zowel inpandig als buiten gevierd worden door een (horeca-)inrichting prevaleren de geluidsnormen voor buiten-activiteiten boven de geluidsnormen voor inpandige activiteiten.

Inpandige activiteiten

Op dagen waarop geen incidentele festiviteit wordt gehouden, gelden voor (horeca-)inrichtingen de geluidsnormen van artikel 2.17 Barim. De geluidsnormen voor inpandige activiteiten tijdens incidentele festiviteiten worden gesteld aan de hand van artikel 2.17 Barim.

Echter, voor de geluidsnormering bij incidentele festiviteiten worden de normen uit artikel 2.17 Barim verhoogd met 20 dB(A). Hierdoor vindt er dan ook een verruiming van de geluidsnormen plaats.

Voor zover het inpandige activiteiten betreft, mag het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en maximaal geluidsniveau (LAmax), afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, gedurende de hieronder genoemde tijden, bedragen:

Tijdstip (van – tot)

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT)

Maximaal geluidsniveau (LAmax)

Meetpunt

07.00 uur – 19.00 uur

70 dB(A)

85 dB(C)

90 dB(A)

105 dB(C)

Gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

19.00 uur – 23.00 uur

65 dB(A)

80 dB(C)

85 dB(A)

100 dB(C)

Gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

23.00 uur – 07.00 uur

60 dB(A)

75 dB(C)

80 dB(A)

95 dB(C)

Gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

N.B. Geluidsmetingen bij inpandige activiteiten worden uitgevoerd volgens de “Handleiding meten en

rekenen industrielawaai”.

N.B. Ongeacht bovenstaande tijden, moet een horeca-inrichting zich aan het (verruimde) sluitingstijdstip

van zijn horeca-inrichting houden.

Buiten-activiteiten

Voor zover het buiten-activiteiten (in de openlucht, in een tent of onder een overkapping op het terras of op eigen grond) betreft, mag het equivalente geluidsniveau (LAeq), afkomstig van de geluidsinstallatie en plaatsvindende activiteiten, met gebruikmaking van een geluidsbegrenzer met instelbare klok, bedragen:

Tot maximaal:

Equivalente geluidsniveau (LAeq)

tot 21.00 uur

21.00 uur - 01.00 uur

92,5 dB(A) en 107,5 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers en/of 82,5 dB(A) en 97,5 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen

94 dB(A) en 109 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers en/of 84 dB(A) en 99 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen.

Aanvullende maatregelen

Van 21.00 uur tot 01.00 uur geldt: bij het ten gehore brengen van een geluidsniveau dat hoger is dan 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C) met een maximum van 94 dB(A) en 109 dB(C), gemeten op 1 meter van de luidsprekers, en/of hoger is dan 82,5 dB(A) en 97,5 dB(C) met een maximum van 84 dB(A) en 99 dB(C), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen, dient de organisator van de festiviteit aanvullende maatregelen te treffen op vlak van voorlichting van bezoekers en het beschikbaar stellen van goede en betaalbare gehoorbescherming (geen schuimdoppen, maar oordoppen met filter).

N.B. In afwijking van de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” wordt bij buiten-activiteiten

voor muziekgeluid geen strafcorrectie van 10 dB(A) toegepast.

Ondertekening