Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies kadernota 2019-2022

Geldend van 13-07-2018 t/m heden

Intitulé

Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies kadernota 2019-2022

Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2018, met het besluitnummer PZH-2018-646001404;

Gelet op:

Artikel 105, 143, 193 en 194 van de Provinciewet en artikel 3 van de Financiële verordening,

Gelet op:

Artikel. 4:25 en 4:26 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel. 105, 143 en 145 van de Provincie Wet en juncto artikel. 5, lid 1 van de ASV-Zuid Holland 2013;

besluiten:

Met betrekking tot de Kadernota 2019-2022 vast te stellen de Kadernota 2019-2022

Met betrekking tot de begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2019

In te stemmen met de opname in de begroting 2019 van 23 begrotingsubsidies conform tabel 1 te weten;

Toelichting

Waarom vaststelling van de subsidieplafonds en voorbehoud onder vaststelling van de begroting 2019.

Waarom is vaststelling van subsidieplafonds nu aan de orde? Begrotingssubsidies 2019 en een aantal boekjaar- en projectsubsidies kennen een plafondtijdvak vanaf 1 juli 2018 tot 31 december 2019. Op grond van artikel 4:27, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht moeten subsidieplafonds voor de aanvang van het tijdvak waarvoor een subsidieplafond is vastgesteld worden bekendgemaakt. Vandaar dat Provinciale Staten geacht worden de subsidieplafonds nu vast te stellen.

De vaststelling van de begroting kan er toe leiden dat de subsidieplafonds nog worden bijgesteld in overeenstemming met artikel 4:28 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Een verlaging van deze subsidieplafonds kan tot gevolg hebben dat al ingediende subsidieaanvragen niet of slechts gedeeltelijk voor honorering in aanmerking komen. Om juridisch geen risico’s te lopen, nemen wij bij deze vaststelling van de subsidieplafonds een voorbehoud op vaststelling van de begroting 2019 op. Dit geldt ook voor subsidieregelingen met een tendersysteem, waarbij alle aanvragen voor een bepaald tijdvak moeten worden ingediend.

Grondslag vaststelling subsidieplafonds

Het vaststellen van de subsidieplafonds 2019 heeft zijn grondslag in art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv).

De subsidies zijn gebaseerd op grond van de volgende artikelen van de Asv:

Artikel 3, lid 1 en 2: Gedeputeerde Staten kunnen boekjaar- en projectsubsidies verstrekken voor activiteiten die passen binnen de programma's, die zijn opgenomen in de desbetreffende begroting;

Artikel 3, lid 4: Gedeputeerde Staten kunnen besluiten nemen betreffende verstrekking van begrotingssubsidies voor activiteiten, die passen binnen de programma's van de desbetreffende begroting.

In overeenstemming hiermee en in relatie met de subsidieregelingen die door ons worden vastgesteld, worden de subsidieplafonds 2019 voor het aanvragen van subsidies voor het tijdvak tussen 1 juli 2018 tot 31 december 2019 uit praktische overwegingen gelijktijdig met de kadernota 2019-2022 door Provinciale Staten vastgesteld. Voor boekjaar- en projectsubsidies vindt bij de vaststelling van de begroting 2019 eventueel een vaststelling van de subsidieplafonds 2019 plaats.

Daar waar nodig (art. 5, lid 2 van de Asv) heeft ons college voor de subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies deelplafonds vastgesteld. Hiervan doen wij u mededeling bij tabel 3 bij deze publicatie.

Tabel 1: begrotingssubsidies 2019

Programma

Doel

Naam instelling

maximaal te subsidiëren 2018

maximaal te subsidiëren 2019

1

1.1

Gemeente Westland t.b.v. toezichthouders en reddingsbrigade zandmotor

147.000

147.000

1

1.1

Gemeente Den Haag t.b.v. strand- en zwemveiligheid zandmotor

140.000

140.000

1

1.1

Waterschap Rivierenland t.b.v. klimaatdijk Streefkerk

150.000

0

1

1.3

Parkschap de Biesbosch t.b.v. beheer recreatiegebied

400.670

412.000

1

1.3

Natuur- en recreatieschap IJsselmonde t.b.v. beheer recreatiegebied

407.400

418.000

1

1.3

Natuur- en recreatieschap Midden-Delfland t.b.v. beheer recreatie gebied

148.700

153.000

1

1.3

Natuur- en recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland t.b.v. beheer recreatiegebied

1.827.426

1.875.000

1

1.3

Natuur- en recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg t.b.v. beheer recreatiegebied

974.700

1.001.000

1

1.3

Gemeente Pijnacker-Nootdorp beheer Dobbeplas en Groene Keijzer

270.888

278.000

1

1.3

Natuur- en recreatieschap Zuid Westelijke Delta beheer recreatiegebied

2.000.000

0

1

1.3

Stichting Wandelnet

51.990

0

1

1.3

Stichting Landelijk Fietsplatform

59.672

0

1

1.4

Gemeente Kaag en Braassem t.b.v. Paddegat fiets/voetveer

20.000

20.000

1

1.4

Gemeente Kaag en Braassem t.b.v. zomerveer

9.000

9.000

1

1.4

Gemeente Krimpenerwaard t.b.v. fiets/voetveer

20.000

20.000

1

1.4

Gemeente Ridderkerk t.b.v. fiets/voetveer

20.000

20.000

1

1.5

Agrarische Natuurvereniging Vockestaert t.b.v. weidevogelkerngebied Commandeurspolder

750.000

0

1

1.5

Gemeenschappelijke regeling Nieuw Reijerwaard t.b.v. project Groene inpassing Nieuw Reijerwaard

9.000.000

0

1

1.5

Stichting Voedselfamilies Zuid-Holland

200.000

0

1

1.5

Programma “Jong Leren Eten”

300.000

0

1

1.5

Coöperatie Hoeve Biesland BA

139.422

139.422

1

1.5

Faunabeheereenheid Zuid Holland

405.000

440.000

1

1.5

Gemeente Midden-Delfland project Duurzaam Boer Blijven

695.000

0

1

1.5

F. Franzen b.v. t.b.v. Akkerbouw Innovatie en Kenniscentrum

780.000

0

2

2.2

Rijkswaterstaat t.b.v aanpassing aansluiting A16/N3

17.153.000

0

2

2.2

Rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht

5.350.000

0

2

2.2

Fietsersbond

43.000

0

3

3.1

Innovation Quarter

2.772.250

2.022.000

3

3.1

Stichting Biobased Delta

242.000

242.000

3

3.1

Stichting Kenniscentrum Plantenstoffen

200.000

175.000

3

3.1

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten SRON-gebouw

7.000.000

0

3

3.1

Gemeente Rotterdam Global Centre of Excellence Climate Adaption

250.000

0

3

3.1

W2C i.o. KvK 1355022 t.b.v. transitie chemiecluster

7.500.000

0

3

3.6

Erfgoedhuis Zuid-Holland

1.675.273

1.675.273

3

3.6

stichting Molenviergang Aarlanderveen

22.058

22.500

3

4.2

Kunstgebouw

1.222.200

1.222.200

3

4.2

Stichting Educatie Orkest Projecten (S.E.O.P.)

30.555

30.555

3

4.2

Zuid-Hollandse Popunie

127.313

127.313

3

4.2

Stichting provinciaal Bevrijdingsfestival Zuid-Holland

23.648

23.648

3

4.2

Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid Holland

203.700

203.700

3

3.6

Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid West

20.000

20.000

3

3.6

Themafonds digitalisering Erfgoedcollecties Zuid-Holland

200.000

0

3

3.7

Gemeente Rotterdam t.b.v. bodemsanering Kralingse Plas

500.000

0

4

4.2

Probiblio

5.042.640

5.042.640

Toelichting op de tabel 1:

Begrotingssubsidies zijn subsidies waar geen subsidieregeling aan ten grondslag ligt. Deze worden verleend op basis van art. 4:23, derde lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht;

Begrotingssubsidies worden voor de betreffende organisaties, met naam en het maximumsubsidie afzonderlijk, in de paragraaf subsidies in de begroting opgenomen;

Conform het Hoofdlijnenakkoord wordt voor lonen en prijzen voor 2019 geen prijscompensatie toegepast, alle budgetten volgen de nullijn en worden niet voor inflatie gecorrigeerd;

De verantwoordingsarrangementen uit de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv) zijn in principe van toepassing;

De aanvragen van bovengenoemde begrotingssubsidies dienen voor 1 oktober voorafgaand aan het boekjaar te worden ingediend (art. 26, lid 2 Asv-2013);

Vooruitlopend op de vaststelling van de begroting 2019 de subsidieplafonds van de boekjaar- en projectsubsidies 2019 voorlopig vast te stellen, conform tabel 2: subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies;

Tabel 2: subsidieplafonds 2019 voor boekjaar- en projectsubsidies

Subsidie-regeling nr.

Titel van de regeling

Doel

Subsidieplafond 2019

Aanvraag-periode

1.6.42

subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland

3.6

3.444.000

3 maanden na publicatie maatregelenpakket?

1.6.46

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

3.6

1.440.000

zie tabel 3

1.6.47

subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017

3.5

500.000

1-10-2018 tot 31-12-2018

1.6.65

subsidieregeling MKB Innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland

3.1

13.440.000

Wordt in de loop van 2018 bekend

1.6.75

subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

1.5

4.845.000

Zie tabel 3

Toelichting op de tabel 2:

Subsidies die opgenomen zijn in tabel 2, zijn subsidies die op basis van een subsidieregeling worden verstrekt;

Tabel 2 bevat zowel boekjaar-als projectsubsidies. Boekjaarsubsidies worden voor één of meer boekjaren verstrekt voor activiteiten, die behoren tot de structurele activiteiten die de subsidieontvanger gewoonlijk in het kader van zijn alledaagse bedrijfsvoering ontplooit (art. 1 lid c, Asv-2013). Projectsubsidies zijn subsidies voor een activiteit of een samenhangend geheel van activiteiten die afgebakend zijn in de tijd en zijn gericht op een specifiek eindresultaat (art. 1, lid f, Asv-2013);

De verantwoordingsarrangementen uit de Asv zijn in principe van toepassing;

Voor de onder de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 vallende subsidieregelingen wordt in de tabel de aanvraagperiode opgenomen. Hierin wordt aangegeven wanneer subsidieaanvragen kunnen worden ingediend;

Indien bij de verlening van subsidies rangschikking aan de orde is, is dit vermeld in de betreffende subsidieregeling

Voor 1.6.42 Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland is een instrument om uitvoering te geven aan het erfgoedbeleid van de provincie Zuid-Holland. Onderdeel hiervan is de restauratie van rijksmonumenten binnen de erfgoedlijnen. Sinds 2012 zijn de middelen voor de restauratie van rijksmonumenten gedecentraliseerd naar de provincies. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is het subsidieplafond verhoogd. De verhoging kwam ten laste van het budget voor herbestemming, het budget voor de intensivering op cultureel erfgoed (incidentele middelen periode 2015-2019) en extra incidentele middelen t.b.v. uitvoeringsprojecten in 2018. Voor 2019 wordt aan Provinciale Staten voorgesteld om het subsidieplafond vast te stellen op € 3.444.000

Voor 1.6.46 Subsidieregeling Molens Zuid-Holland wordt een subsidieplafond voorgesteld van € 1.440.000. en deze is als volgt verdeeld € 90.000 voor § 2, € 1.100.000 voor § 3 en € 250.000 voor § 4. Zie voor verdere details de toelichting onder tabel 3.

Voor de 1.6.47 Subsidieregeling Planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 is in het "Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid' vastgesteld dat het wenselijk is dat de ondernemers op bedrijventerreinen gestimuleerd worden om zich gezamenlijk te organiseren en plannen te ontwikkelen voor maatregelen die gericht zijn op het verhogen en in stand houden van de kwaliteit en duurzaamheid van het bedrijventerrein. De subsidieregeling helpt bij deze ontwikkeling. Dat de regeling voorziet in een behoefte blijkt uit het feit dat de regeling in 2016 en 2017 overtekend was met ca.150.000 euro. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het subsidieplafond vast te stellen op € 500.000.

Voor 1.6.65 Subsidieregeling MKB innovatie Stimulering Topsectoren Zuid-Holland is in de Voorjaarsnota 2016 het economisch beleid van de provincie structureel steviger verbonden met andere PZH-kerntaken en met het economisch beleid van partners in de Zuidvleugel, andere provincies en het Rijk. Op basis van het Hoofdlijnenakkoord is vanaf de Begroting 2016 totaal incidenteel € 14 mln ter beschikking gesteld voor stimulering van de innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB).. Daarnaast zijn via het Hoofdlijnenakkoord middelen (totaal incidenteel € 6 mln) ter beschikking gesteld voor het ondersteunen van samenwerkingsverbanden die publieke en private partijen samenbrengen rondom economische clusters met veel groeipotentie. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het subsidieplafond vast te stellen op € 13.440.000.

Voor 1.6.75 Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 is het subsidieplafond verdeeld over § 2.1 ganzenrustgebieden, § 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw § 2.3 soortenbeleid en maatregelen verbetering natuurwaarden, § 2.4 groenparticipatie en § 2.6 verwerving en inrichting ecologische verbindingen, § 2.7 artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998, § 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels , § 2.9 Boerenlandpaden en § 2.10 Stimulering Maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw. Zie voor verdere details de toelichting onder tabel 3. Dit heeft tot gevolg dat het hoofdsubsidieplafond door Provinciale Staten moeten worden vastgesteld op € 4.845.000

Tabel 3: Overzicht en toelichting van de door Gedeputeerde Staten (GS) vastgestelde deelsubsidieplafonds 2019 met betrekking tot project- en boekjaarsubsidies

Subsidie-regeling nr.

Paragraaf

Titel van de regeling

Doel

Subsidieplafond 2018

Aanvraag-periode

1.6.46

 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

 

 

 

 

2

draaipremie

3.6

90.000

1-1-2019 t/m 28-2-2019

 

3

onderhoud

3.6

1.100.000

1-9-2019 t/m 30-11-2019

 

4

groot onderhoud

3.6

250.000

1-8-2019 tot 1-10-2019

1.6.75

 

Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016

 

 

 

 

2.1

Ganzenrustgebieden

1.4

130.000

1-11-2018 t/m 31-3-2019

 

2.2

Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw

1.5

500.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

 

2.3

Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden

1.3

180.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

 

2.4

Groenparticipatie

1.3

1.000.000

1-1-2019 t/m 31-3-2019

 

2.6

Verwerving en inrichting ecologische verbindingen

1.4

2.500.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

 

2.7

Artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998

1,4

135.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

 

2.8

Innovatieve pilots groene cirkels

1.5

200.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

 

2.9

Boerenlandpaden

1.3

100.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

 

2.10

Stimulering maatschappelijke initiatieven op duurzame landbouw

1.5

100.000

1-1-2019 t/m 31-12-2019

Toelichting op de tabel 3:

Voor 1.6.46 Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 zijn de volgende deelplafonds door Gedeputeerde Staten vastgesteld:

Molens zijn blikvangers in het landschap. In de beleidsvisie Cultureel erfgoed en basisvoorziening cultuur 2017– 2020 is opgenomen dat het onderhoud van molens als dragers van het Hollandse Landschap gewaarborgd moet zijn. Voor onderhoudssubsidies wordt de systematiek van het Rijk gevolgd (zesjarige subsidie volgens de SIM 2013-2018). Verwachting op basis van de periode 2013-2018 is dat voor de SIM periode 2020 -2025 in 2019 ongeveer 40 molens een zesjarige subsidie (max. € 24.600 ) per molen aanvraagt. In 2018 is de verwachting dat het om 175 molens gaat. Hierna zal het aantal aanvragen beperkt zijn. Instrument hiervoor is de subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 met als onderdelen, §2 draaipremies (deelplafond € 90.000), §3 onderhoud (deelplafond € 1.100.000) en §4 groot onderhoud (deelplafond € 250.000).

Voor Subsidieregeling 1.6.75 Groen Zuid-Holland 2016 zijn de volgende deelplafonds door GS vastgesteld;

Voor § 2.1 Ganzenrustgebieden een deelplafond van € 130.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.4). Dit betreft een autonome taak van de provincie. Het gewenste resultaat is dat overwinterende beschermde inheemse ganzen' zoveel mogelijk ongestoord kunnen foerageren in drie ganzenrustgebieden in de periode van 1 november t/m 31 maart daaraanvolgend. De activiteit voor het behalen van deze gewenste resultaten is het nalaten van verjaging' van overwinterende beschermde inheemse ganzen in de drie ganzenrustgebieden in de periode van 1 november t/m 31 maart daaraanvolgend. Dit draagt bij aan de taak 1.4.5 Faciliteren verhogen biodiversiteit in 'overig' gebied en behoud beschermde soorten ('soortenbeleid'). Dit draagt tevens bij aan de 'Taak 1.4,4 Facíliteren agrarisch natuur- en landschapsbeheer'.

Voor § 2.2 Agrarische structuurversterking voor de grondgebonden landbouw een deelplafond van € 500.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.5). Het betreft hier de invulling van de beleidsprioriteit ‘Versterken/ waardevoller maken agrarisch ondernemerschap en - landschappen in de Beleidsvisie Groen en de PS-begroting, doel/indicator 1.5 Versterken/waardevoller maken agrarisch ondernemerschap en – landschappen.

Voor § 2.3 Soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden een deelplafond van € 180.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.4). Het betreft hier invulling geven aan de wettelijke taak van Gedeputeerde Staten om waar nodig maatregelen te treffen of te stimuleren voor bescherming, behoud en/of herstel van biotopen en leefgebieden van in het wild levende planten en dieren. Met als doel behoud van de biodiversiteit en behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten en dieren.

Voor § 2.4 Groenparticipatie een deelplafond van € 1.000.000 (aanvraagperiode 1 januari 2019 tot 31 maart 2019, doel 1.3)). Voor de komende periode wordt door de provincie gewerkt aan het versterken van de band van de inwoners en bedrijven in Zuid-Holland met de groene gebieden. Actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij het groen (groenparticipatie) zorgt voor een duurzaam behoud van de groene ruimte in Zuid-Holland. De provincie wil dit thema via de regiegroepen samen met haar partners in de regio invulling geven. Ondersteunend daaraan worden drie provincie brede programma's uitgevoerd: De Groene Motor, Groen doet Goed en Groen en Gezondheid.

Voor § 2.6 Verwerving en inrichting ecologische verbindingen een deelplafond van € 2.500.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.4). De provincie Zuid-Holland wil de realisatie van ecologische verbindingen, die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland (NNN), zoveel mogelijk overlaten aan andere partijen. Hierbij wil de provincie maximaal 50 % van de kosten voor haar rekening nemen; de onderhavige subsidieparagraaf is daarvoor het belangrijkste instrument. Het betreft alleen de verbindingen die in de subsidieregeling zijn aangeduid met prioriteit 1 en 2. Uitgangspunt is de gedachte dat ook andere partijen belang hebben bij de realisatie van ecologische verbindingen. Hierbij kunnen meerdere belangen tegelijk in het geding zijn en een motivatie zijn, zoals'. * behoud en ontwikkeling biodiversiteit, * vergroten waterbergend vermogen, * vergroten mogelijkheden voor recreatie, en * verhogen woonkwaliteit, wervend woonmilieu. Dit draagt bij aan taak DOEL 1-4 De biodiversiteit is behouden en waar mogelijk versterkt.

Voor § 2.7 artikel 10 Natuurbeschermingswet 1998 en deelplafond van € 135.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.4). het betreft projectsubsidies voor activiteiten in het kader van beheer, onderhoud en inrichting van voormalige beschermende en staatsnatuurmonumenten.

Voor § 2.8 Innovatieve Pilots Groene Cirkels een deelplafond van € 200.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.5). Het betreft hier de invulling van de beleidsprioriteit ‘stimuleren/ behouden en/of vergroten van de biodiversiteit zoals opgenomen in de Beleidsvisie Groen en de PS-begroting, doel/indicator 1.4 behoud/vergroten biodiversiteit. Onderzoeks- en samenwerkingsprojecten tussen wetenschap en groene cirkel partners gericht op innovatie en gerelateerd aan functionele biodiversiteit met natuur als partner komen in aanmerking voor subsidieverlening.

Voor § 2.9 Boerenlandpaden een deelplafond van € 100.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.3). Het betreft hier het stimuleren van wandelpaden over boerenland. De openstellingscontracten met de agrariërs hebben een looptijd van 7 jaar. Om de continuïteit van de openstelling van deze boerenlandpaden ( particuliere gronden) te borgen is het van belang dat deze contracten (alsmede nieuwe contracten ) kunnen worden verlengd. Boerenlandpaden zijn van groot belang voor het provinciale wandelroutenetwerk.

Voor § 2.10 Stimulering Maatschappelijke initiatieven op Duurzame Landbouw een deelplafond van € 100.000 (aanvraagperiode heel 2019, doel 1.5). Het gaat om kleine maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de landbouw- en voedselketens. De activiteiten moeten passen bij de ambitie en doelen uit de Innovatie Agenda Duurzame Landbouw van de provincie.

Ondertekening

Den Haag, 27 juni 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Griffier, E.W.K. Meurs

Voorzitter, drs. J Smit