Regeling vervallen per 01-01-2019

Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies voorjaarsnota 2018

Geldend van 13-07-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds en begrotingssubsidies voorjaarsnota 2018

Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 mei 2018, met het besluitnummer PZH-2018-646031475;

Gelet op Artikel 216 van de Provinciewet en financiële verordening provincie Zuid-Holland 2017, artikel 5;

Gelet op art.3, lid 1, lid 2 en lid 4 en art. 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 (Asv).

Besluiten:

Vast te stellen de Voorjaarsnota 2018;

 • Met betrekking tot begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018

In te stemmen met aanpassing van de subsidieplafonds in de begroting van twaalf begrotingssubsidies, te weten

 • De begrotingssubsidie 2018 voor het Natuur- en recreatieschap Zuid-Westelijke Delta (doel 1.3) op te nemen voor een bedrag van € 2.000.000;

 • De begrotingssubsidie 2018 voor de Stichting Wandelnet ( doel 1.3) op te nemen voor een bedrag van € 51.990;

 • De begrotingssubsidie 2018 voor de Stichting Landelijk Fietsplatform (doel 1.3) op te nemen voor een bedrag van € 59.672;

 • De begrotingssubsidie 2018 voor Agrarische Natuurvereniging Vockestaert (IODS) (doel 1.4) op te nemen voor een bedrag van € 750.000;

 • De begrotingssubsidie 2018 voor de Gemeente Midden-Delfland (doel 1.5) op te nemen voor een bedrag van € 695.000;

 • De begrotingssubsidie 2018 voor F Franzen B.V. (doel 1.5) ten behoeve van het Akkerbouw Innovatie en Kennis Centrum op te nemen voor een bedrag van € 780.000;

 • De begrotingssubsidie voor Rijkswaterstaat (doel 2.2) voor de aanpassing van de aansluiting A16/N3 op te nemen voor een bedrag van € 17.153.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten (doel 3.1) ten behoeve van het SRON-gebouw op te nemen voor een bedrag van € 7.000.000;

 • De begrotingssubsidie voor de Gemeente Rotterdam (doel 3.1) ten behoeve van het Global Centre of Excellence Climate Adaptation op te nemen voor een bedrag van € 250.000;

 • De begrotingssubsidie 2018 voor Innovation Quarter (doel 3.1) op te nemen voor een bedrag van € 2.722.250;

 • De begrotingssubsidie voor W2C i.o. KvK 1355022 (doel 3.1) op te nemen voor een bedrag van € 7.500.000;

 • De begrotingssubsidie 2018 voor Nieuw Reijerwaard (doel 3.5) op te nemen voor een bedrag van € 9.000.000;

 • In te stemmen met opname in de begroting van zeven subsidieregelingen te weten:

 • Het subsidieplafond voor 1.6.75 subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland (doel 1.5) vast te stellen op € 695.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.81 subsidieregeling opruiming Drugsafval Zuid-Holland 2018 (doel 1.6) vast te stellen op € 43.049;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.78 subsidieregeling Lokale Initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (doel 3.2) vast te stellen op € 4.500.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.84 subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (doel 3.5) vast te stellen op € 1.000.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.36 subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (doel 3.6) vast te stellen op € 4.812.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.73 subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 (doel 3.6) vast te stellen op € 365.000;

 • Het subsidieplafond voor 1.6.77 subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland (doel 4) vast te stellen op € 200.000;

Toelichting aanpassing begrotingssubsidies 2018

Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht dient een aantal begrotingssubsidies te worden bijgesteld. Het gaat om:

Begrotingssubsidie voor het Natuur- en Recreatieschap Zuid Westelijke Delta. (doel 1.3)

De begrotingssubsidie wordt verstrekt aan het Natuur- en recreatieschap Zuid Westelijke Delta. De beheerkosten zijn gebaseerd op het exploitatietekort in de Begroting 2018 van het Natuur- en recreatieschap Zuid Westelijke Delta. Een verhoging van het oorspronkelijke plafond van € 324.312 naar € 2.000.000. Er is besloten tot een éénmalige afkoop van de provinciale bijdrage aan dit recreatieschap. Reden: het recreatieschap is na uittreding van twee provincies opgesplitst in diverse eenheden. Gezien dit uiteenvallen wordt de provinciale bijdrage – in tegenstelling tot de overige Recreatieschappen - in één keer verstrekt en verdeeld bij de liquidatie. Er wordt nu voorgesteld een begrotingssubsidie op te nemen voor het Natuur- en recreatieschap Zuid Westelijke Delta door de huidige te verhogen met een bedrag van € 1.675.688 tot € 2.000.000.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Wandelnet. (doel 1.3)

De door de Stichting Wandelnet te verrichten activiteiten richten zich op de instandhouding en doorontwikkeling van het netwerk van Landelijke Wandelroutes en dragen bij aan doel 1-3 Recreatie en Groenbeleving en taak 1.3.5 Realisatie en Ontwikkeling recreatievoorzieningen. Doorontwikkeling en toekomstbestendig maken van de routenetwerken zijn in de begroting voor 2018 aangemerkt als belangrijke onderwerpen. Sinds 2011 en met de ondertekening van het Bestuursakkoord Natuur is de zorg voor de landelijke recreatieve routenetwerken primair de verantwoordelijkheid van de regio (met name provincies, gemeenten en recreatieschappen. Er was nog geen subsidieplafond voor 2018 vastgesteld omdat het tot de aanvraag was ingediend nog niet duidelijk was of het voor de periode 2018-2019 om een subsidieaanvraag of om een opdracht zou gaan. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie van € 51.990 op te nemen

Begrotingssubsidie voor de Stichting Landelijk Fietsplatform. (doel 1.3)

De door het Stichting Landelijk Fietsplatform te verrichten activiteiten richten zich op de instandhouding en doorontwikkeling van het netwerk van Landelijke Fietsroutes en dragen bij aan doel 1-3 Recreatie en Groenbeleving en taak 1.3.5 Realisatie en Ontwikkeling recreatievoorzieningen. Doorontwikkeling en toekomstbestendig maken van de routenetwerken zijn in de begroting voor 2018 aangemerkt als belangrijke onderwerpen. Sinds 2011 en met de ondertekening van het Bestuursakkoord Natuur is de zorg voor de landelijke recreatieve routenetwerken primair de verantwoordelijkheid van de regio (met name provincies, gemeenten en recreatieschappen). Er was nog geen subsidieplafond voor 2018 vastgesteld omdat het tot de aanvraag was ingediend nog niet duidelijk was of het voor de periode 2018-2019 om een subsidieaanvraag of om een opdracht zou gaan. Er wordt nu voorgesteld om een begrotingssubsidie van € 59.672 op te nemen.

Begrotingssubsidie voor de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert ten behoeve van het project Weidevogelkerngebied Commandeurspolder. (doel 1.4)

Het betreft hier de uitvoering van de afspraken uit de IODS bestuursovereenkomst van 2010 voor het deelproject Groenblauw Lint. ln de Uitvoeringsovereenkomst IODS Midden - Delfland ondertekend op 24 juli 2017 door de Gedeputeerde en het bestuur van de Agrarische Natuurvereniging (AVN) Vockestaert, is gesproken dat AVN Vockestaert een weidevogelkerngebied realiseert. Inmiddels is een geschikte locatie gevonden. AVN Vockestaert heeft op basis van de Uitvoeringsovereenkomst een aanvraag ingediend voor een begrotingssubsidie voor het jaar 2018 ter grootte van € 750.000 voor de uitvoering van het project 'Weidevogelkerngebied Commandeurspolder'. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 750.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie voor de gemeente Midden Delfland voor het project Duurzaam Boer Blijven. (doel 1.5)

Als onderdeel van de IODS afspraken voert gemeente Midden-Delfland het project Duurzaam Boer Blijven uit. Hiervoor is in 2012 een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. De afgelopen jaren heeft Midden-Delfland hiervoor een aantal deelprojecten uitgevoerd. Van de indertijd toegezegde middelen resteert nu nog een bedrag van € 695.000. Voor de afronding van het project Duurzaam Boer Blijven heeft Midden-Delfland nu een subsidieaanvraag van € 695.000 ingediend. Het betreft een verhoging van de begrotingssubsidie van € 395.000. Hiermee worden in één subsidievertrekking de resterende IODS afspraken voor het deeltraject Groen Ondernemen 2018 - 2020 afgerond. Er wordt nu voorgesteld om de begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van € 395.000 tot € 695.000.

Begrotingssubsidie aan F. Franzen B.V. ten behoeve van het Akkerbouw Innovatie en Kennis Centrum. (doel 1.5)

Het betreft een nieuwe begrotingssubsidie voor de realisatie en de opstartfase van het Akkerbouw Innovatie en Kennis Centrum (AIKC). Het AIKC zal als katalysator optreden voor het versnellen van systeemveranderingen die bijdragen aan duurzame landbouw. Het AIKC wordt een proeftuin (innovatiecluster) voor duurzame innovaties in de landbouw. Het AIKC faciliteert, initieert, experimenteert, demonstreert duurzame innovaties. Het AIKC draagt bij aan het Ambitiedocument Innovatie Agenda Duurzame Landbouw. Het AIKC zal worden gebruikt door boeren, kennisinstellingen, ketenpartijen en overheid. Er wordt nu voorgesteld een bedrag van € 780.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie voor Rijkswaterstaat voor de aanpassing van de aansluiting A16/N3 (doel 2.2).

Rijkswaterstaat past vanaf 2018 de aansluiting A16/N3 aan. In 2013 hebben Rijk en regio besloten om het project, in gewijzigde vorm, door te zetten met extra financiële middelen (besluit van Provinciale Staten van 10 oktober 2013). Na vertraging in de procedure voor bestemmingsplanwijziging is het bestemmingsplan inmiddels aangepast en kunnen de werkzaamheden in 2018 aanvangen. Voor de provinciale bijdrage aan de aansluiting A16-N3 (onderdeel programma aansluitingen) wordt conform afspraak in het BO-MIRT het budget geïndexeerd tot oplevering van het project. De verhoging is opgenomen in het Kaderbesluit Infrastructuur 2018. Het betreft een verhoging van de begrotingssubsidie van € 16.847.000 met een bedrag van € 306.000. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 17.153.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie voor de Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) Instituten ten behoeve van het SRON-gebouw. (doel 3.1)

Het Ruimteonderzoeksinstituut Netherlands lnstitute for Space Research (SRON) is een NWO-instituut. De begrotingssubsidie betreft de maximale bijdrage in de kosten voor het nieuwe SRON gebouw op de campus in Leiden. Beoogd is dat het nieuwe SRON gebouw in Leiden per begin 2021 door SRON in gebruik genomen wordt. Dan zal de daadwerkelijke herhuisvesting van SRON-Utrecht, de hoofdlocatie van SRON, op de campus van de Universiteit Leiden gerealiseerd moeten zijn. De komst van SRON naar Zuid-Holland betekent een hoogwaardige versterking van het space cluster rondom ESA/ESTEC, de te verwachten gunstige effecten op de werkgelegenheid en de impuls die de komst van SRON zal geven aan de Campussen van de Universiteit van Leiden en de TU Delft. En sluit aan bij motie 751 Belang van ESTEC. Voorgesteld wordt een begrotingssubsidie voor een bedrag van € 7.000.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie voor de Gemeente Rotterdam ten behoeve van het Global Centre of Excellence Climate Adaptation. (doel 3.1)

De komst van dit instituut kan wereldwijd van betekenis zijn voor klimaatadaptatie en is een mooie stap op weg naar Zuid-Holland als expertregio op dit gebied. Het zal de internationale samenwerking met onze kennis- en onderzoeksinstituten stimuleren en het water- en deltacluster in Zuid-Holland versterken. Er wordt voorgesteld om een bedrag van € 250.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie voor Innovation Quarter (IQ) (doel 3.1)

De taken van de ROM Zuidvleugelzijn: - Stimuleren van de economische ontwikkeling in Zuid- Holland door het structureren en organiseren van de toegang tot financiering voor startende en snel groeiende innovatieve technologie bedrijven en projecten (financiering & participatie); - Stroomlijnen van de organisatie van de internationale marketing en acquisitie voor Zuid-Holland en versterken van de internationale concurrentiepositie door een heldere positionering en profilering van de regio (marketing & acquisitie) ; - Stimuleren en faciliteren van ontwikkeling en innovatie door het verbinden van partijen in de triple helix (overheden, bedrijven en kennisinstellingen) voor economische structuurversterking en verbetering van het vestigingsklimaat voor jonge technologiebedrijven door actieve ondersteuning (ontwikkeling & innovatie). - Verder is het secretariaat van de Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) gesitueerd bij lnnovation Quarter. Daarnaast is er hulp bij toetsing van de voorstellen voor haalbaarheids- en innovatie-adviesprojecten(de MIT werkzaamheden) Ten slotte voert lQ vanaf 2018 de Roadmap Next Economy uit. Er is een bijdrage van € 250.000 voor Roadmap Next Economy en een bijdrage van € 700.000 ten behoeve van fase 2 van het SMITZH programma (= Smart Manufacturing lndustriële Toepassing in Zuid-Holland) nodig. De bijdrage van € 700.000 aan fase 2 van het SMITZH programma is onder voorbehoud van betaling van het ministerie (via het PF). Voorgesteld wordt om de begrotingssubsidie te verhogen met een bedrag van € 950.000 tot € 2.722.250.

Begrotingssubsidie voor W2C i.o. KVK 1355022 (doel 3.1)

ln de voorjaarsnota 2017 is, als onderdeel van de extra investeringsimpuls, een bedrag van € 7.500.000 gereserveerd voor een bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven. Het project Waste to Chemistry is aan deze transitieopgave gekoppeld. Het gaat hierbij om de realisatie van een fabriek in de Rotterdamse haven die afvalstoffen zal omzetten naar duurzame chemische bouwstenen (methanol). De provincie werkt in de projectuitwerking naast de private initiatiefnemers samen met andere publieke partijen (zoals de gemeente Rotterdam en Rijksoverheid). Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie van € 7.500.000 op te nemen.

Begrotingssubsidie groene inpassing bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. (doel 3.5)

ln de bestuurlijke overeenkomst Nieuw Reijerwaard (2009) is opgenomen dat de Provincie Zuid Holland zich inspant om binnen wettelijke kaders een financiële bijdrage te leveren van maximaal € 9.000.000 gericht op de groene inpassing van het bedrijventerrein. Voorgesteld wordt om een begrotingssubsidie van € 9.000.000 op te nemen.

Toelichting de volgende uitvoerings- of subsidieregelingen:

Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht dient een aantal subsidieplafonds te worden bijgesteld. Het gaat om:

1.6.75 Subsidieregeling Gebiedsprogramma’s Groen Zuid-Holland (doel 1.5).

Sinds begin 2017 is met de subsidieverlening voor gebiedsprogramma’s in Zuid-Holland een traject gestart waarin op basis van netwerkend werken gebiedsprogramma’s zijn opgesteld in overleg met de betrokken partijen (landschapstafel). In de regio Groene Hart treedt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als penvoerder op voor de Agenda Landbouw Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard. De Proeftuin Krimpenerwaard maakt onderdeel uit van de Agenda Landbouw Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard. Er was nog geen subsidieplafond voor 2018 vastgesteld omdat tot voor kort nog niet duidelijk was wanneer de aanvraag precies zou worden ingediend als uitwerking van de Agenda Landbouw Gouwe Wiericke en Krimpenerwaard. De bijdrage is bestuurlijk toegezegd, omdat de voorziene dekking uit de POP3 middelen niet haalbaar bleek als gevolg van de daaraan gekoppelde regelgeving, die programmatisch werken in de weg staat. De middelen zullen eveneens worden ingezet om individuele ondernemers de kans te bieden om succesvolle POP3 aanvragen te doen binnen de ‘proeftuin’. Ook de gemeente Krimpenerwaard stelt € 1,2 miljoen beschikbaar voor dit doel. Alle middelen samen en het op te bouwen agrarische netwerk in het gebied moeten een substantiële stimulans geven aan de verduurzaming van de landbouw in de Krimpenerwaard. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2018 vast te stellen op € 695.000.

1.6.81 Subsidieregeling opruiming Drugsafval Zuid-Holland 2018 (doel 1.6).

Voor het opruimen van drugsafval is landelijk geld beschikbaar gesteld door het Rijk en voor de provincie Zuid-Holland is dit voor 2018 een bedrag van € 10.222. Daarnaast bleef uit de subsidieregeling van 2017 € 32.827 onbenut. Dit bedrag wordt nu doorgeschoven naar 2018, zodat het subsidieplafond op € 43.049 komt. Indien er subsidiegelden overblijven in 2018 dan zal in 2019 de aanvraagperiode open worden gesteld tot het subsidieplafond is bereikt. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2018 vast te stellen op € 43.049.

1.6.78 Subsidieregeling Lokale Initiatieven energietransitie Zuid-Holland 2017 (Doel 3.2)

De subsidieregeling draagt bij in positieve zin bij aan het bereiken van de beleidsdoelen uit de provinciale begroting te weten het bevorderen van robuuste gemeenten en bevorderen van intergemeentelijke samenwerking. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2018 te verhogen met € 2.500.000 tot € 4.500.000.

1.6.84 Subsidieregeling Energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland (doel 3.5)

In het 'Vraaggericht Bedrijventerreinenbeleid" is vastgesteld dat het wenselijk is dat de ondernemers op bedrijventerreinen zich gezamenlijk organiseren en plannen ontwikkelen voor maatregelen die gericht zijn op het verhogen en in stand houden van de kwaliteit en duurzaamheid van het bedrijventerrein. De business cases voor gezamenlijke energiemaatregelen laten vaak een onrendabele top zien. Deze subsidieregeling verkleint deze onrendabele top en maakt daarmee realisatie van duurzame energieopwekking op bedrijventerreinen mogelijk. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2018 vast te stellen op € 1.000.000.

1.6.36 Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 (doel 3.6)

De provincie ontvangt jaarlijks van het Rijk € 3 miljoen voor de restauratie van rijksmonumenten. Hiervan wordt 50% ingezet voor de restauraties van rijksmonumenten buiten de erfgoedlijnen via de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. De andere 50% wordt ingezet via de subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland. Daarnaast wordt € 150.000 aan provinciale middelen ingezet voor de herbestemming van rijksmonumenten gekoppeld aan de restauraties via de Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Door het subsidieplafond § 2 Restauratie rijksmonumenten te verhogen met € 506.000 en te verhogen met de vrijgevallen middelen voor een bedrag van € 211.000 wordt het deelplafond restauratie opgehoogd tot een bedrag van € 4.171.000. In totaal komen 19 restauraties voor subsidie in aanmerking. Door het deelsubsidieplafond te verhogen met dit bedrag is het mogelijk dat alle kunnen worden gerealiseerd. Voorstel is dat Gedeputeerde Staten de deelplafonds vaststellen op € 4.171.000 voor § 2 Restauratie rijksmonumenten en € 650.000 voor § 3 Herbestemming rijksmonumenten.

Voorstel van Gedeputeerde Staten is om het hoofdplafond te verhogen tot € 4.821.000. dit heeft tot gevolg dat door Provinciale Staten het hoofdsubsidieplafond moet worden vastgesteld op € 4.821.000..

1.6.73 Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland 2016 (doel 3.6)

Er zijn meer voor subsidie in aanmerking komende aanvragen ingediend dan het subsidieplafond toelaat. Met de ophoging van het subsidie is het mogelijk om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen (20) te honoreren. Het oorspronkelijke plafond bedraagt € 150.000. Voorstel is om het plafond met € 215.000 te verhogen tot € 365.000. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om het subsidieplafond vast te stellen op € 365.000.

1.6.77 Subsidieregeling Bevorderen Intergemeentelijke Samenwerking Zuid-Holland (doel 4)

De subsidieregeling draagt in positieve zin bij aan het bereiken van de beleidsdoelen uit de provinciale begroting, te weten het bevorderen van robuuste gemeenten en bevorderen van intergemeentelijke samenwerking Het subsidieplafond wordt jaarlijks bij de najaarsnota ingediend voor het volgende jaar. In 2017 is dat verzuimd om voor 2018 te regelen. Daarom wordt dit alsnog bij de voorjaarsnota gerepareerd. Gevraagd wordt aan Provinciale Staten om het subsidieplafond voor 2018 vast te stellen op € 200.000.

Den Haag, 27 juni 2018

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Griffier, E.W.K. Meurs

Voorzitter, drs. J Smit

Ondertekening