Regeling vervallen per 01-01-2023

Verordening Verzilverlening 2018

Geldend van 01-08-2018 t/m 31-12-2022

Intitulé

Verordening Verzilverlening 2018

De raad van de gemeente West Maas en Waal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 juni 2018, nr. Z.014796

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende:

Verordening Verzilverlening 2018

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een eigenaar-bewoner, die een aanvraag voor een Verzilverlening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • b.

  Verzilverlening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van de maatregelen;

 • c.

  C ollege: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente West Maas en Waal;

 • d.

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e.

  W erkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening;

 • f.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen:

 • a.

  Eigenaar- bewoners die op de aanvraag Blijverslening een afwijzing hebben ontvangen wegens een negatieve LTI (loan to inkomentoets) ;

 • b.

  Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen. De minimale leeftijd is de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn, geldt dat een van beide aanvragers de wettelijke AOW-leeftijd moet hebben bereikt. De andere aanvrager moet een leeftijd hebben die minimaal 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd ligt;

 • c.

  de maximale WOZ waarde van de woning bedraagt €1.000.000,=.

 • 2.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen.

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Het College hanteert dezelfde lijst van maatregelen als bij de Blijverslening. Om te bepalen of de door de aanvrager gewenste maatregelen voldoen aan de beleidsdoelen uit artikel 4 kan het College advies inwinnen bij een (Wmo) consulent.

 • 2.

  Het College kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden of inkorten.

 • 3.

  De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 50.000,-. Bij de te financieren maatregelen mogen tot maximaal 20 % van het leenbedrag duurzaamheidsmaatregelen worden gefinancierd, conform de in de verordening Duurzaamheidslening gemeente West Maas en Waal genoemde lijst met duurzaamheidsmaatregelen.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Het College besluit Aanvrager een Verzilverlening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • a.

  het (meer) levensloopbestendig maken van de woning;

 • b.

  bewoners langer in staat stellen om in hun eigen woning te blijven wonen.

Artikel 5 Budget

 • 1.

  De gemeente West Maas en Waal stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Verzilverleningen.

 • 2.

  Verzilverleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het College afgewezen.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4, en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de Aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Verzilverlening.

Artikel 7 Uitbetaling lening

De netto lening wordt via een bouwdepot verstrekt. Facturen van de aannemer of installateur die het project uitvoeren dient de aanvrager, samen met het SVn declaratieformulier in bij de gemeente. Na akkoord van de gemeente zorgt SVn voor de betaling van de facturen.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toekenning

 • 1.

  Een aanvraag voor een Verzilverlening wordt schriftelijk bij het College ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal en gaat onder opgave van:

 • a.

  de te treffen maatregelen;

 • b.

  een financiële onderbouwing van de te treffen maatregelen, bijvoorbeeld offertes;

 • c.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het College bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het College voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het College de Aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te complementeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecomplementeerd, besluit het College de aanvraag buiten behandeling te laten.

 • 5.

  Het College handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het College neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de Aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de Aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing of de buiten behandeling lating kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag / intrekking toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Verzilverlening bij SVn in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

 • c.

  de Verzilverlening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

 • d.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-.

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het College betreft een reservering voor een Verzilverlening uit het gemeentelijk budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Verzilverlening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Verzilverlening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente West Maas en Waal en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Verzilverlening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de Aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Verzilverlening. Indien de Aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVN en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel12 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager, af te wijken van deze verordening mits dit geen strijdigheid oplevert met de productspecificaties en uitvoeringsregels van de Verzilverlening c.q. het kredietbeleid van SVn.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Verzilverlening 2018”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente West Maas en Waal op 5 juli 2018.

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,

J.A. (Joyce) Satijn

De voorzitter,

V.M. (Vincent) van Neerbos