Procedureverordening (voor advisering) tegemoetkoming in planschade gemeente Eersel

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Procedureverordening (voor advisering) tegemoetkoming in planschade gemeente Eersel

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 november 2013, nummer R 72

gelet op artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening;

b  e  s  l  u  i  t  :

De “Procedureverordening (voor advisering) tegemoetkoming in planschade gemeente Eersel” als volgt te wijzigen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

De regeling verstaat onder:

a. planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid Wet ruimtelijke ordening;

b. planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid Wet ruimtelijke ordening;

c. aanvrager: degene die een aanvraag indient om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening;

d. college: het college van burgemeester en wethouders;

e. gemeente: de gemeente Eersel;

f. belanghebbende: belanghebbende als bedoeld in artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht;

g. adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon als bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c Besluit ruimtelijke ordening;

h. adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 6 van deze procedureverordening;

i. drempelbedrag: recht als bedoeld in artikel 6.4, derde lid Wet ruimtelijke ordening, wordt verhoogd met tweederde deel en wordt vastgesteld op € 500,00;

j. wet: Wet ruimtelijke ordening;

k. besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

l. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

m. Derde-belanghebbende: een belanghebbende als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke ordening.

n. raad: de gemeenteraad van Eersel.

Artikel 2 Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst

 • 1.

  Een aanvraag om vergoeding van planschade wordt bij het college ingediend met gebruikmaking van een door het college vastgesteld formulier.

 • 2.

  Het college tekent de datum van ontvangst van de aanvraag als bedoeld in het eerste lid onverwijld aan op het formulier waarmee de aanvraag is ingediend. De ontvangst wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld aan aanvrager. De derde-belanghebbende wordt geinformeerd omtrent de ontvangst van de aanvraag.

 • 3.

  In de mededeling van ontvangst wijst het college de aanvrager erop dat voor het behandelen van de aanvraag een drempelbedrag verschuldigd is en deelt hem mede dat het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling op de rekening van de gemeente dan wel op een aangegeven plaats moet zijn gestort.

Artikel 3 Besluit tot het niet-ontvankelijk verklaren van de aanvrager

Indien het drempelbedrag van € 500,00 niet binnen de in artikel 2 derde lid genoemde termijn is bijgeschreven of gestort, verklaart het college de aanvrager niet-ontvankelijk, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat aanvrager in verzuim is geweest.

Artikel 4 Besluit tot afwijzing van de aanvraag wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid, kennelijke ongegrondheid of buiten behandeling stelling

Het college wijst de aanvraag af indien sprake is van kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid van de aanvraag als omschreven in artikel 6.1.3.1 van het besluit of in artikel 4:5 van de Awb.

Artikel 5 Besluit tot opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 van het besluit verstrekt het college aan één of aan meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om terzake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 4 van deze procedureregeling.

Artikel 6 Adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college eenadviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering op het gebied van planschade.

 • 2.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege inkomensderving en er,gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel economische bedrijfsvoering.

 • 3.

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is ter zake van de waardering van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een planologische verslechtering.

 • 4.

  Indien naar het oordeel van het college het tweede en/of derde lid van toepassing zijn(is), worden de in het tweede en/of derde lid bedoelde adviseur(s) aangewezen.

 • 5.

  Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze gezamenlijk een adviescommissie, waarvan de in het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 • 6.

  De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 7 Deskundigheid en onafhankelijkheid

 • 1.

  Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in artikel 6, eerste, tweede en derde bedoelde aspecten waarop deze persoon de aanvraag moet beoordelen.

 • 2.

  Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad. Eveneens mag een adviseur niet betrokken zijn, of zijn geweest, bij de planologische maatregel waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 8 Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 verstrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de derde-belanghebbende(n) als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet schriftelijk op de hoogte van de aanwijzing van:a. een adviseur als bedoeld in artikel 6, eerste lid van deze regeling, en indien van toepassingb. meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 6, vierde lid van deze regeling.

 • 2.

  De aanvrager, eventueel andere betrokken bestuursorganen, alsmede de derde-belanghebbende(n) als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet kunnen binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het college indienen.

 • 3.

  het college beslist binnen vier weken na het verstrijken van de in het tweede lid bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 9 Werkwijze adviseur of adviescommissie

 • 1.

  Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de adviseur of van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

 • 2.

  Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur of de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht de nodige informatie verstrekt.

 • 3.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere hoorzittingen, waar de aanvrager alsmede de in het tweede lid bedoelde ambtelijke vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten, onderscheidenlijk de voor de advisering relevante informatie te verschaffen, danwel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseur of de adviescommissie kenbaar te maken.

 • 4.

  Eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede derde-belanghebbende(n) als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet, worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

 • 5.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de aanvrager voor de plaatsopneming uit.

 • 6.

  Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak gemaakt.

 • 7.

  Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting wordt door, danwel onder verantwoordelijkheid van de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie een verslag gemaakt dat onderdeel vormt van het uit te brengen advies.

 • 8.

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een conceptadvies aan de gemeente, aan de aanvrager, aan eventueel andere betrokken bestuursorganen en aan de derde-belanghebbende(n) als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 9.

  De aanvrager, eventueel andere betrokken bestuursorganen, alsmede de derde-belanghebbende(n) als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid van de wet, worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de toezending van het conceptadvies schriftelijk hierop te reageren.

 • 10.

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies uit aan het college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

 • 11.

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het achtste lid aan advies uit aan het college.

Artikel 10 Beschikking van het college

 • 1.

  Het college beslist overeenkomstig artikel 6.1.3.6 van het besluit binnen acht weken na ontvangst van het advies op het verzoek en maakt dit besluit ook binnen deze termijn bekend aan de aanvrager.

 • 2.

  Het college kan deze termijn een keer met ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 11 Uitbetaling

Indien het college een tegemoetkoming in de planschade vaststelt, vindt uitbetaling plaats op een door aanvrager op het aanvraagformulier aangegeven rekening binnen zes weken na het onherroepelijk worden van deze beschikking.

Artikel 12 Slotbepalingen

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Procedureverordening (voor advisering) tegemoetkoming in planschade gemeente Eersel’ en treedt in werking op de achtste dag na publicatie.

De wijzigingen van artikel 1, lid i en artikel 3 treden in werking op 1 januari 2014.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Eersel
van 23 december 2013
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier, de voorzitter,
H.J. Broekman J.A.M. Thijs-Rademakers