Beleidsregel beheer en toezicht basisregistratie personen gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2016

Geldend van 28-09-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel beheer en toezicht basisregistratie personen gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2016

Tekstplaatsing.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 • b.

  autorisatiebesluit: een besluit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, van de Wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de centrale voorzieningen;

 • c.

  beveiligingsbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inrichting, organisatie en uitvoering van de beveiliging van de persoonsinformatievoorziening;

 • d.

  beveiligingscontrol: het geheel van activiteiten gericht op het toezicht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het plan Informatiebeveiliging;

 • e.

  centrale voorzieningen: De (toekomstige) centrale voorzieningen waarmee de minister van BZK uitvoering geeft aan artikel 1.4 van de Wet;

 • f.

  gegevensmagazijn: magazijn met persoonsgegevens over personen die zijn ingeschreven in de gemeentelijke voorziening aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente;

 • g.

  gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 • h.

  gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 • i.

  gemeentelijke voorziening: de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de ingeschrevenen van de gemeente waarvoor het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.9 van de Wet verantwoordelijk is;

 • j.

  informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de basisregistratie personen, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekking- en privacyprocedures, evenals de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

 • k.

  informatiebeheerder: de functionaris die namens het college burgemeester en wethouders is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het beheer van het autorisatiebesluit;

 • l.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet, in de basisregistratie is opgenomen;

 • m.

  plan Informatiebeveiliging: Informatiebeveiligingsplan voor de gemeentelijke voorziening;

 • n.

  privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de informatievoorziening daaruit;

 • o.

  systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingssysteem, waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet;

 • p.

  toezicht: het geheel van activiteiten gericht op de bewerkstelliging dat de burger zijn verplichten op grond van de Wet nakomt;

 • q.

  de Wet: de Wet basisregistratie personen (Stb. 2013, 315).

Hoofdstuk 2. Aanwijzen functionarissen

Artikel 2. Aanwijzen door college

Het college van burgemeester en wethouders wijst functionarissen aan die belast worden met het:

 • a.

  informatiebeheer;

 • b.

  beveiligingsbeheer;

 • c.

  privacybeheer;

 • d.

  systeembeheer;

 • e.

  toezicht;

 • f.

  control informatiebeveiliging.

Artikel 3. Aanwijzen door informatiebeheerder

De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

 • a.

  gegevensbeheer;

 • b.

  applicatiebeheer;

 • c.

  gegevensverwerking;

 • d.

  het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring.

Hoofdstuk 3. Het informatiebeheer

Artikel 4. Dagelijks beheer

De informatiebeheerder voorziet in het dagelijks beheer van de gemeentelijke voorziening, het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 5. Overig beheer

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 • b.

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 • c.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 14 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d.

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 • e.

  periodiek overleg tussen hem en de op basis van de beleidsregel aangewezen beheerders;

 • f.

  richtlijnen voor de bijhouding van de basisregistratie personen.

Artikel 6. Verantwoordelijkheden informatiebeheerder

De informatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de uitvoering van het periodieke onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie;

 • b.

  de periodieke toezending van een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7. Advisering college

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de basisregistratie te weten:

 • a.

  persoonsinformatievoorziening;

 • b.

  beveiliging;

 • c.

  gegevenskwaliteit;

 • d.

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 8. Beslissingen informatiebeheerder

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening;

 • b.

  op verzoeken van organen van de gemeente tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen;

 • c.

  met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.21, lid 2 van de Wet op verzoeken tot het verkrijgen van gegevens uit de basisregistratie personen van derden als genoemd in artikel 3.6 van de Wet en voor de gemeente Amstelveen als genoemd in de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Amstelveen 2014 en voor de gemeente Aalsmeer als genoemd in de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Aalsmeer 2014;

 • d.

  over de wijze van de verstrekking van gegevens met betrekking tot het bepaalde in dit artikel, onder b en c;

 • e.

  over de toekenning van autorisaties voor het actualiseren van gegevens in de basisregistratie personen.

Artikel 9. Controle informatiebeheerder

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd;

 • b.

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking als genoemd in artikel 8 geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet, de Wet bescherming persoonsgegevens en voor de gemeente Amstelveen uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Amstelveen 2014 en voor de gemeente Aalsmeer uit de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Aalsmeer 2014;

 • c.

  de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, evenals de beveiliging van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen worden nageleefd;

 • d.

  alle in artikel 2, sub b tot en met f en in artikel 3, sub a tot en met d genoemde functionarissen op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het toepassingssysteem voor de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen en van de gevolgen van deze installatie;

 • e.

  de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 10. Buitengemeentelijke overleg informatiebeheerder

De informatiebeheerder, of een op grond van de artikelen 2 en 3 aangewezen functionaris, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg betreffende onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen aangaan.

Hoofdstuk 4. Het gegevensbeheer

Artikel 11. Verantwoordelijkheden gegevensbeheerder

 • 1. De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen;

  • b.

   het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de basisregistratie personen;

  • c.

   de communicatie met de overheidsorganen aan wie gegevens worden verstrekt uit de basisregistratie personen en andere houders van voorzieningen voor de basisregistratie personen over gegevensverwerking;

  • d.

   het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de basisregistratie personen;

  • e.

   het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

 • 2. De gegevensbeheerder beslist binnen 5 werkdagen op het in behandeling nemen van een melding van een overheidsorgaan die gerede twijfel heeft over de juistheid van een in de gemeentelijke voorziening van de basisregistratie personen opgenomen (authentiek) gegeven en stelt het overheidsorgaan in kennis van deze beslissing.

Artikel 12. Dagelijks beheer

De gegevensbeheerder voorziet in:

a. de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 2.57, 2.58 en 2.60 van de Wet;

b. controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de basisregistratie personen.

Artikel 13. Bevoegdheid gegevensbeheerder

De gegevensbeheerder is bevoegd, in overleg met de applicatiebeheerder, vanuit de in artikel 11 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven betreffende de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen.

Artikel 14. Onderzoek

 • 1. De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopende kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op de handhaving van de kwaliteitsnorm van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 • 2. De gegevensbeheerder voorziet in de uitvoering van het periodiek onderzoek op grond van artikel 4.3 van de Wet, voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in de gemeentelijke voorziening.

Artikel 15. Periodiek overleg

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 5, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 5. Het systeembeheer

Artikel 16. Verantwoordelijkheden systeem- en netwerkbeheerder

De systeem- en netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassingssysteem waarmee de gemeentelijke voorziening voor de basisregistratie personen wordt gevoerd (hierna toepassingssysteem).

Artikel 17. Dagelijks beheer systeem- en netwerkbeheerder

De systeem- en netwerkbeheerder voorziet in:

 • a.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de apparatuur voor de gemeentelijke voorziening van de basisregistratie personen is opgesteld;

 • c.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • d.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 18. Bevoegdheden systeem- en netwerkbeheerder

De systeem- en netwerkbeheerder is bevoegd:

 • a.

  direct maatregelen te treffen wanneer de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is. Hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 • b.

  aanwijzingen te geven over:

  • 1.

   beheer toepassingssystemen;

  • 2.

   beheer van bestanden;

  • 3.

   reconstructiemaatregelen.

Artikel 19. Periodiek overleg

De systeem- en netwerkbeheerder neemt deel aan het in artikel 5, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 6. Het applicatiebeheer

Artikel 20. Dagelijks beheer applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • b.

  een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • c.

  de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder op grond van een besluit van de informatiebeheerder;

 • d.

  de bijhouding van een dossier van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 8 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

 • e.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 • f.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 • g.

  de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan;

 • h.

  een oplossing, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor de onder g genoemde problemen en klachten;

 • i.

  de voorlichting aan alle in de artikelen 2 en 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • j.

  de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeembeheerder;

 • k.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de basisregistratie personen worden ontleend;

 • l.

  de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

 • m.

  een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

Artikel 21. Verantwoordelijkheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • c.

  het beheer van de tabellen van de basisregistratie personen;

 • d.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 22. Bevoegdheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 • a.

  gegevensverwerkers en het personeel van externe afdelingen/diensten die direct toegang hebben tot de basisregistratie personen aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  over het gebruik van de basisregistratie personen gedragsregels op te stellen.

Artikel 23. Verantwoordelijkheden applicatiebeheerder

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de uitwijkprocessen zoals beschreven in de procedure uitwijk van het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 24. Naleving plan Informatiebeveiliging

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd.

Artikel 25. Deelname overleg

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a.

  het overleg genoemd in artikel 5, onder e;

 • b.

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 7. Het privacybeheer

Artikel 26. Verantwoordelijkheden privacybeheerder

 • 1. De privacybeheerder adviseert de informatiebeheerder en het college van burgemeester en wethouders over de privacyaspecten die voortvloeien uit de uitvoering van de Wet en voor de gemeente Amstelveen uit de uitvoering van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Amstelveen 2014 en voor de gemeente Aalsmeer uit uitvoering van de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Aalsmeer 2014.

 • 2. De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

  • a.

   de advisering over de inhoudelijke afhandeling van de verzoeken als bedoeld in artikel 8, onder b, c en d van deze beleidsregel;

  • b.

   het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften in relatie tot het gebruik van gegevens uit de basisregistratie personen die voortvloeien uit de Wet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 27. Advisering privacybeheerder

De privacybeheerder adviseert over:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de Wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

 • b.

  de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de Wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de Wet;

 • c.

  de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • d.

  de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • e.

  de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

Artikel 28. Bevoegdheden privacybeheerder

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 25, sub b genoemde toezicht, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 29. Bezwaarschriftprocedures

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de Wet en daarbij behorende regelingen en, voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hoofdstuk 8. De gegevensverwerking

Artikel 30. Dagelijkse verwerking gegevens

De gegevensverwerkers voorzien in:

 • a.

  het verwerken van de gegevens in de basisregistratie personen overeenkomstig de voorschriften van de krachtens de Wet voorgeschreven systeembeschrijving (Logisch Ontwerp GBA) en de handleiding uitvoeringsprocedures, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

 • b.

  het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

 • c.

  de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

 • d.

  de behandeling van mutaties;

 • e.

  de behandeling van het netwerkverkeer;

 • f.

  de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerk- berichten;

 • g.

  de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 2.8 van de Wet en ziet erop toe dat geen gegevens worden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de Wet geen ontleningstatus is gegeven;

 • h.

  de dagelijkse controle van de in de basisregistratie personen aangebrachte actualiseringen;

 • i.

  de kennisgeving aan de ingeschrevene voor wat betreft de verwerking van:

  • 1.

   wijziging van het naamgebruik;

  • 2.

   vervolginschrijving voor zover het een adreswijziging betreft die leidt tot opname in de basisregistratie personen;

 • j.

  de toezending van de complete persoonslijst aan de ingeschrevene ingeval van een inschrijving in de basisregistratie personen;

 • k.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage in de basisregistratie personen overeenkomstig artikel 2.55 van de Wet respectievelijk artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (inzage);

 • l.

  de behandeling van alle verzoeken om verstrekkingsbeperking die op basis van artikel 2.59 van de Wet ingediend worden en de eventuele privacytoets als bedoeld in artikel 3.21 lid 2 van de Wet;

 • m.

  de afhandeling van verzoeken ingevolge de artikelen 36, 37 en 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • n.

  de kennisgeving ingevolge artikel 38 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • o.

  de afhandeling van verzoeken om inzage in verstrekkingen uit de basisregistratie personen aan overheidsorganen en derden.

Artikel 31. Beslissingen gegevensverwerkers

De gegevensverwerkers:

 • a.

  beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan met inachtneming van het gestelde in artikel 26 van deze regeling en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien;

 • b.

  beslissen over het verwerken van resultaten van onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van een melding van een overheidsorgaan;

 • c.

  stellen overheidsorganen in kennis van de beslissing ingevolge lid b van dit artikel.

Hoofdstuk 9. Het toezicht

Artikel 32. Verantwoordelijkheid toezichthouder

De toezichthouder als bedoeld in artikel 4.2 van de Wet, is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet.

Artikel 33. Controle vervullen verplichtingen burger

De toezichthouder controleert of de burger voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot de inschrijving in de basisregistratie personen (artikel 2.38 Wet), de wijziging van diens adres (artikel 2.39 Wet), het rechtmatig gebruik van een briefadres (artikelen 2.40 t/m 2.42 Wet), zijn vertrek uit Nederland (artikel 2.43 Wet), de verstrekking van alle inlichtingen die nodig zijn voor de bijhouding van de basisregistratie personen.

Artikel 34. Vervullen verplichtingen burger

De toezichthouder ziet er op toe dat, indien de burger niet zelf aan zijn verplichtingen voldoet of kan voldoen, de verplichtingen worden vervuld door degene die daartoe bevoegd is op grond van de artikelen 2.49 en 2.50 van de Wet.

Artikel 35. Bevoegdheden toezichthouder

 • 1. De toezichthouder ontleent de in lid 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden aan hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. De toezichthouder is in verband met de uitvoering van de taken als genoemd in artikel 33, bevoegd:

  • a.

   met uitzondering van het zonder toestemming van een bewoner betreden van een woning, elke plaats te betreden met medeneming van apparatuur (zoals laptop, fotocamera);

  • b.

   zich zo nodig toegang te verschaffen met behulp van de sterke arm;

  • c.

   zich te laten vergezellen door personen die door hem zijn aangewezen;

  • d.

   inlichtingen te vorderen;

  • e.

   inzage te vorderen van een identiteitsbewijs;

  • f.

   zakelijke gegevens te vorderen, kopieën te maken of documenten mee te nemen om te kopiëren;

  • g.

   onderzoek te doen;

  • h.

   rapport op te maken ter zake een geconstateerde overtreding van de bepalingen van de Wet, als genoemd in artikel 33.

Artikel 36. Samenspraak met gegevensverwerker

De toezichthouder voert zijn werkzaamheden uit in samenspraak met de gegevensverwerker en koppelt het resultaat van zijn werkzaamheden terug aan de gegevensverwerker.

Artikel 37. Bestuurlijke boete

 • 1. De toezichthouder is bevoegd om namens burgemeester en wethouders een bestuurlijke boete op te leggen.

 • 2. De toezichthouder neemt bij gebruik van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen de gemeenten ter zake geldende beleidsregels in acht.

Artikel 38. Dossiervorming

De toezichthouder legt het resultaat van zijn werkzaamheden vast in een onderzoeksrapportage en draagt zorg voor dossiervorming.

Hoofdstuk 10. Het beveiligingsbeheer

Artikel 39. Verantwoordelijkheden beveiligingsbeheerder

 • 1. De beveiligingsbeheerder is verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van het informatiebeveiligingsbeleid op het gebied van de persoonsinformatievoorziening.

 • 2. De beveiligingsbeheerder is in het bijzonder verantwoordelijk voor de opstelling en uitvoering van het plan Informatiebeveiliging voor de gemeentelijke voorzieningen waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de Wet en voor het gegevensmagazijn.

Artikel 40. Advisering beveiligingsbeheerder

 • 1. De beveiligingsbeheerder ondersteunt en adviseert de informatiebeheerder op het gebied van informatiebeveiliging op zodanige wijze, dat de informatiebeheer diens verantwoordelijkheid op grond van de artikelen 5 en 6 van dit reglement op deugdelijke wijze kan invullen.

 • 2. De beveiligingsbeheerder coördineert de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen van het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 41. Bevoegdheden beveiligingsbeheerder

De beveiligingsbeheerder is bevoegd:

 • a.

  uit hoofde van diens verantwoordelijkheid als bedoeld in artikel 39, alle gebruikers van gegevens uit de basisregistratie personen aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de basisregistratie personen, waarbij de beveiliging in het geding is.

Artikel 42. Beveiligingsmaatregelen

De beveiligingsbeheerder:

 • a.

  onderkent en reageert op incidenten en adviseert over de maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van een incident te beperken en om herhaling te voorkomen;

 • b.

  stelt passende normen en controlemaatregelen op;

 • c.

  implementeert beveiligingsmaatregelen;

 • d.

  coördineert en handhaaft de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder c.

Artikel 43. Beveiligingsbewustzijn

De beveiligingsbeheerder is het aanspreekpunt op het gebied van Informatiebeveiliging en bevordert het beveiligingsbewustzijn bij management en medewerkers.

Artikel 44. Deelname overleg

De beveiligingsbeheerder:

 • a.

  neemt deel aan het in artikel 5, onder e genoemde overleg;

 • b.

  participeert in de ontwikkeling en formulering van het gemeentebrede informatiebeveiligingsbeleid.

Artikel 45. Rapportage

De beveiligingsbeheerder rapporteert jaarlijks over de informatieveiligheid aan de informatiebeheerder en verzorgt de bijdragen aan de gemeentebrede managementrapportage over de informatieveiligheid met betrekking tot de persoonsinformatievoorziening.

Hoofdstuk 11. Het beveiligingscontrol

Artikel 46. Verantwoordelijkheden controller informatiebeveiliging

De controller informatiebeveiliging is verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures zoals uitgewerkt in het plan Informatiebeveiliging en met inachtneming van de voor de gemeente vastgestelde baseline informatiebeveiliging gemeenten.

Artikel 47. Bevoegdheden controller informatiebeveiliging

De controller informatiebeveiliging is bevoegd om het management van de afdeling Publiekszaken dwingende adviezen te geven ten aanzien van de naleving van de beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de Wet en het plan Informatiebeveiliging.

Artikel 48. Naleving plan informatiebeveiliging

De controller informatiebeveiliging ziet er op toe dat:

 • a.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de Wet en het plan Informatiebeveiliging worden nageleefd;

 • b.

  de in deze beleidsregel opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 49. Advisering controller informatiebeveiliging

De controller informatiebeveiliging adviseert rechtstreeks aan het college van burgemeester en wethouders over beveiligingsaspecten die uit het plan Informatiebeveiliging voortvloeien.

Artikel 50. Verslag beveiligingsbeheer

De controller informatiebeveiliging voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het Beveiligingsbeheer van de gemeentelijke voorziening basisregistratie personen.

Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

Artikel 51. Reikwijdte beleidsregel

De in deze beleidsregel opgenomen bepalingen gelden voor de gemeentelijke voorzieningen als bedoeld artikel 1.2 juncto 1.4 van de Wet evenals voor de in de gemeentelijke voorziening genoemde aangehaakte gegevens en voor de basisgegevens uit de basisregistratie personen in het gegevensmagazijn.

Artikel 52. Intrekking oude regel, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Met de ingang van de dag waarop deze beleidsregel in werking treedt, komt de Beleidsregel beheer en toezicht basisregistratie personen gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2014, die is vastgesteld op 7 oktober 2014, te vervallen.

 • 2. Deze beleidsregel treedt in werking op 28 september 2016.

 • 3. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel beheer en toezicht basisregistratie personen gemeenten Amstelveen en Aalsmeer 2016.

Ondertekening

Bijlage 1. Besluit tot aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders

Op grond van artikel 1, van de Beleidsregel beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Informatiebeheer

Als informatiebeheerder zijn aangewezen de teamleiders burgerzaken, Publiekszaken.

Als plaatsvervanger is aangewezen de teamleider publieksinformatie, Publiekszaken.

Beveiligingsbeheer

Als beveiligingsbeheerder is aangewezen de kwaliteitsadviseur, Publiekszaken.

Als plaatsvervanger is aangewezen de adviseur burgerzaken, Publiekszaken.

Privacybeheer

Als privacybeheerder is aangewezen de privacybeheerder, Juridische zaken.

Als plaatsvervanger, op het gebied van Publiekszaken, zijn aangewezen de teamleiders burgerzaken, Publiekszaken en de teamleider publieksinformatie, Publiekszaken.

Systeembeheer

Als systeem- en netwerkbeheerder is aangewezen de senior systeem/netwerkbeheerder, Informatiebeheer.

Als plaatsvervanger is aangewezen teamleider ICT infrastructuur, Informatiebeheer.

Toezicht

Als toezichthouder zijn aangewezen de teamleiders burgerzaken, Publiekszaken en de adviseur burgerzaken, Publiekszaken. Zij vervangen elkaar.

Control

Als controller informatiebeveiliging is aangewezen de concerncontroller, Staf.

Als plaatsvervanger, op gebied van Publiekszaken, zijn aangewezen de kwaliteitsadviseur, Publiekszaken en de adviseur burgerzaken, Publiekszaken.

Amstelveen, 27 september 2016

De secretaris,

drs. H.H. Winthorst, wnd.

De burgemeester,

drs. M.M. van 't Veld

Bijlage 2. Besluit tot aanwijzing van beheerfunctionarissen door de informatiebeheerder

Op grond van artikel 2 van de Beleidsregel beheer en toezicht basisregistratie personen zijn de navolgende beheerfunctionarissen aangewezen:

Gegevensbeheer

Als gegevensbeheerder BRP is aangewezen de heer -, teamleider Burgerzaken, Publiekzaken.

Zijn plaatsvervanger is heer -, senior BRP-specialist/adviseur, Publiekszaken.

Applicatiebeheer

Als applicatiebeheerder BRP is aangewezen mevrouw – en de heer -, applicatiebeheerder, Informatiebeheer. Zij vervangen elkaar.

Afhandeling van het berichtenverkeer

Naast de gegevensbeheerder zijn tevens aangewezen voor afhandeling van het berichtenverkeer:

 • 1.

  de heer -, senior BRP-specialist/adviseur, Publiekszaken;

 • 2.

  mevrouw -, BRP-specialist, Publiekszaken;

 • 3.

  mevrouw -, BRP-specialist, Publiekszaken;

 • 4.

  mevrouw -, BRP-specialist, Publiekszaken.

Gegevensverwerking

Als gegevensverwerkers zijn alle medewerkers van het team Burgerzaken aangewezen.

Afnemen verklaringen artikel 2.8, lid 2 van de Wet

De bevoegdheid tot het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de wet bedoelde verklaring is toegekend aan alle medewerkers van het team Burgerzaken.

Amstelveen, 27 september 2016

R. Bosma, teamleider Burgerzaken

Nota van toelichting

Inleiding

Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA), thans basisregistratie personen (BRP). Organisatieonderdelen (volgens de wet ‘organen’) van de gemeente (voorheen gemeentelijke afnemers) dienen gegevens over de personen met wie ze zaken doen te betrekken uit de BRP.

Op grond van artikel 4.15 van de Wet BRP mag de gemeente tot aan het moment dat ze overgaat op het gebruik van een nieuwe ‘BRP-voorziening’, gebruik blijven maken van het GBA-systeem waarmee ze werkte tot aan het moment van inwerkingtreding van de Wet BRP. In aansluiting op artikel 4.15 van de Wet BRP, wordt in deze regeling de term ‘oude gemeentelijke voorziening voor de uitvoering van de BRP’ gebruikt, in deze toelichting afgekort tot GV. In de GV registreert de gemeente gegevens over haar inwoners.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is op grond van artikel 1.9 Wet BRP verantwoordelijk voor de centrale voorzieningen waarmee de Wet wordt uitgevoerd. De centrale voorzieningen (afgekort CV) zullen gegevens gaan bevatten over alle personen die in Nederland woonachtig zijn (ingezetenen) en over personen die niet in Nederland wonen maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid (niet-ingezetenen). Vooralsnog zal de minister aan de Wet BRP uitvoering geven met behulp van de reeds bestaande landelijke voorziening voor de GBA, de GBA-V, en met een voorziening voor registratie voor de niet-ingezetenen (RNI).

afbeelding binnen de regeling

Figuur 1: Distributie BRP-gegevens

Voor het gebruik van persoonsgegevens uit de GV kunnen nadere regels worden gesteld bij of krachtens Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Amstelveen 2014 voor de gemeente Amstelveen en bij of krachtens Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Aalsmeer 2014 voor de gemeente Aalsmeer. De verkrijging van gegevens uit de BRP is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

In de praktijk vindt distributie van persoonsgegevens doorgaans niet (meer) rechtstreeks vanuit de BRP plaats, maar vanuit een specifiek daarvoor ingericht gegevensmagazijn. Dat gegevensmagazijn wordt gevoed zowel vanuit de GV (inwoners) als vanuit de (toekomstige) centrale voorziening (voor de niet-inwoners en niet-ingezetenen). Het hiervoor beschrevene wordt geïllustreerd met figuur 1.

Beheer én toezicht

Uit oogpunt van privacy, beveiliging en beheer en toezicht is het noodzakelijk voor de GV een aantal taken te benoemen en vast te leggen in een regeling waarin de hoofdlijnen van het beheer van en toezicht op de GV is geregeld. Los van de noodzaak verplicht ook de wetgever het college van burgemeester en wethouders via artikel 1.11 Wet BRP, zich te houden aan de nadere regels van de systeembeschrijving (vooralsnog Logisch Ontwerp GBA). Het logisch ontwerp schrijft in hoofdstuk 8 de aanwijzing door burgemeester en wethouders voor van functionarissen die een aantal beheertaken uitvoeren. Deze hebben alleen betrekking op de GV.

De regeling is formeel gezien bedoeld voor de gegevensverwerking in de GV. Op de gegevens van inwoners en niet-inwoners in het gegevensmagazijn is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. De verwerking van de uit de BRP afkomstige gegevens met behulp van het gegevensmagazijn dient te worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen Cbp, College bescherming persoonsgegevens), maar de Wbp schrijft geen vergelijkbare regeling voor.

Desondanks is het van belang om uit oogpunt van eenheid van persoonsinformatie- en privacybeleid en beheersbaarheid van de informatiestromen ook de voor het gegevensmagazijn relevante beheeraspecten onder te brengen respectievelijk te integreren in de regeling voor de GV. Daarmee ontstaat een ‘regeling voor informatievoorziening basisgegevens’, die zowel betrekking heeft op het beheer van de GV als op het gegevensmagazijn.

Verdeling beheer- en toezichtrollen

Deze regeling onderkent naast een aantal beheerrollen, te weten informatiebeheer, gegevensbeheer, applicatiebeheer, technisch beheer, beveiligingsbeheer en privacybeheer ook de rol van de gegevensverwerker, toezichthouder en controller informatiebeveiliging. Gegevensverwerkers verwerken uitsluitend de persoonsgegevens voor de GV. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de basisgegevens van personen die niet tot de bevolking van de gemeente worden gerekend, ligt namelijk bij de beheerder van de GV’s van de andere gemeenten en bij de beheerder van de centrale voorzieningen, de Minister van BZK.

De verdeling van de beheer- en toezichtrollen is mede afhankelijk van de inrichting van de (persoons-) informatiehuishouding en het informatie- en beveiligingsbeleid van de gemeente. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per rol en de bijbehorende competenties zijn richtinggevend voor de plaats in de organisatie waar deze belegd worden.

Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol

De inhoud van de rol van de beveiligingsbeheerder had onder het regime van de GBA vooral betrekking op toezichtaspecten (beveiligingscontrol). Voor een correcte uitvoering van beveiligingsbeheer en -toezicht (en tevens aansluiting op de baseline informatiebeveiliging gemeenten) is het noodzakelijk gebleken om de inhoud van beheer en toezicht in aparte rollen onder te brengen. De regeling bevat nu in hoofdstuk 9 het beveiligingsbeheer en in hoofdstuk 10 het beveiligingstoezicht (control).

Privacybeheer

De privacybeheerder heeft als rol de (informatie)beheerder te adviseren over alle privacyvraagstukken aangaande de persoonsgegevensverwerking waarvoor de (informatie)beheerder verantwoordelijk is. Daarnaast adviseert de privacybeheerder degenen die belast zijn met de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de Wet en Verordening BRP.

De taken van de privacybeheerder beperken zich in deze regeling niet tot de verwerking van persoonsgegevens uit de GV. Verzoeken uit de organisatie om gegevens uit de GV zowel als uit de centrale voorzieningen dienen door de privacybeheerder getoetst te worden op doelbinding, rechtmatigheid, proportionaliteit, et cetera. Daaronder valt ook de advisering over wijze van verstrekking van gegevens uit de BRP en over koppelingen tussen het gegevensmagazijn en de verschillende systemen van de gebruikers in de organisatie. De privacybeheerder adviseert de informatiebeheerder, die moet beslissen op dergelijke verzoeken. Een verzoek kan inhouden gebruik te maken van de bestaande ministeriële autorisatie, maar ook uitbreiding van de autorisatie in verband met de uitvoering van een taak die nog niet in het autorisatiebesluit is voorzien.

Aanwijzing in hoofdstuk 2.

Het tweede hoofdstuk betreft de aanwijzing van de functionarissen die worden belast met de verschillende beheer- en toezichtrollen. Het college van burgemeester en wethouders wijzen de functionarissen aan waarvan de inhoud van de rol die zij vervullen, zich niet beperkt tot de GV of het gegevensmagazijn.

Gelet op de noodzaak van een onafhankelijke rolinvulling, wijzen burgemeester en wethouders de privacybeheerder aan. In de praktijk zal aan de rol van de privacybeheerder BRP veelal invulling gegeven worden door de functionaris die verantwoordelijk is voor het totale privacybeheer van de gemeente.

De informatiebeheerder voorziet in de aanwijzing van het functioneel inhoudelijk beheer en het verstrekkingenbeheer uit de GV en het gegevensmagazijn. De informatiebeheerder als bronhouder beheert inhoud en kwaliteit van de gegevens in de GV en stelt tevens leveringsvoorwaarden (i.c. privacyvoorwaarden) aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

De gegevensverstrekking binnen de gemeentelijke organisatie over niet-inwoners uit BRP, dient gebaseerd te zijn op het autorisatiebesluit van de minister van Binnenlandse Zaken. Het beheer en de uitvoering van dat autorisatiebesluit, maken deel uit van het functioneel inhoudelijk en verstrekkingenbeheer.

De aanwijzingsbesluiten zijn als bijlagen 1 en 2 aan deze Regeling toegevoegd.