Verordening aanlegsteiger waterbus gemeente Moerdijk

Geldend van 28-06-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening aanlegsteiger waterbus gemeente Moerdijk

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 31 mei 2018,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2018,

gelet op de artikelen 108 lid 1, 147 lid 1 en 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT

vast te stellen de :

VERORDENING AANLEGSTEIGER WATERBUS GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1 Toepassingsbereik

De bepalingen uit deze verordening gelden voor de aanlegsteiger van de waterbus in Willemstad, zoals aangegeven in bijlage 1.

Artikel 2 Verbodsbepaling

Het is verboden om:

a. langer dan dertig (30) minuten aan te meren met een vaartuig aan de aanlegsteiger;

b. de steiger anders te gebruiken dan voor het laden en lossen van goederen en het in- en uitschepen van passagiers van een vaartuig;

c. op de steiger voorwerpen neer te leggen die schade kunnen veroorzaken of het vrije verkeer of vrije doorloop kunnen hinderen;

Artikel 3 Aanmelden

Met uitzondering van de waterbus, zijn overige gebruikers van de aanlegsteiger verplicht vooraf bij de havenmeester aan te geven op welk tijdstip zij gebruik wensen te maken van de aanlegsteiger.

Artikel 4 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Aanlegsteiger Waterbus Gemeente Moerdijk.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 31 mei 2018,

De griffier,

H.D. Tiekstra,

De voorzitter,

J.P.M. Klijs

Bijlage 1 Locatie aanduiding

afbeelding binnen de regeling