Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders

Geldend van 26-06-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders

Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten en de Uitwerkingsovereenkomst en artikel 231 van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het volgende besluit:

Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders

Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. 2018

Artikel 1

De navolgende personen, die werkzaam zijn bij Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. handelend onder de naam Flanderijn Invordering B.V. worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de Gemeentewet. Aan hen wordt tevens mandaat verleend op grond van artikel 231, lid 2, onderdeel c van de Gemeentewet, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft de heffing en/of invordering van de gemeentelijke belastingen uit te voeren.

Mevr. A.M.E.M. Beurskens-Roumen, geboren 02-06-1952 te Horn,

Mevr. P.M.G.S. van Helden-Luijten, geboren 20-03-1965 te Nunhem,

Dhr. H.L.J.W.A. Leppink, geboren 27-08-1956 te Kerkrade,

Dhr. A.M.M. Wagenmakers, geboren op 21-10-1959 te Oss,

Mevr. S.J.M. Vissers, geboren op 07-08-1992 te Venray,

Dhr. M.W.A. Vogels, geboren op 26-10-1989 te Oss,

Dhr. G. Postma, geboren op 11-10-1960 te Buitenpost,

Dhr. W.H.J. Verwijst, geboren op 14-08-1995 te Venlo,

Mevr. L.E.M. Peters, geboren op 17-04-1983 te Nijmegen.

Bovenstaande personen kiezen als domicilie Brinklaan 35 (gemeentehuis Gooise Meren) te Bussum.

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de ambtenaren die hierboven in artikel 1 zijn genoemd.

Artikel 3

De in artikel 1 genoemde personen en de personen, genoemd op de als bijlage 1 behorende bij dit besluit bijgevoegde lijst, die werkzaam zijn bij Flanderijn en Van Eck Gerechtsdeurwaarders B.V. handelend onder de naam Flanderijn Invordering B.V. worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en worden aangewezen als gemeentelijke belastingdeurwaarder als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e van de Gemeentewet.

De personen als genoemd op de als bijlage 1 behorende bij dit besluit bijgevoegde lijst van personen in dienst van Flanderijn Invordering B.V. kiezen als domicilie Brinklaan 35 (gemeentehuis Gooise Meren) te Bussum.

Artikel 4

Het aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn en Van Eck gerechtsdeurwaarders B.V. van 10 januari 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 5 genoemde datum.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanstellings- en aanwijzingsbesluit deurwaarders Flanderijn Invordering B.V. 2018”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 24 april 2018.

de secretaris

de burgemeester