Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2018

Geldend van 26-06-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen het aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2018

Artikel 1

Mevrouw S. de Gooijer, geboren op 22 maart 1966 te Hilversum is belasting-deurwaarder, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet.

Mevrouw J.K. Ahrens – Meertens, is medewerkster innen, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c en d van de Gemeentewet.

De bovengenoemde personen kiezen als domicilie Brinklaan 35 (gemeentehuis Gooise Meren) te Bussum.

Artikel 2

Het “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belastingdeurwaarder 2016” wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gemeentelijke belasting-deurwaarder 2018”.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van de burgemeester en wethouders van Gooise Meren, gehouden op 24 april 2018.

de secretaris

de burgemeester