Regeling vervallen per 01-01-2020

Regeling Inconveniënten 2008

Geldend van 01-07-2007 t/m 31-12-2019

Intitulé

Regeling Inconveniënten 2008

Artikel 1 Algemeen

 • 1. De ambtenaar die een functie bekleedt met lichamelijk bezwarende omstandigheden ontvangt als compensatie een functiegebonden toelage.

 • 2. Bij de beoordeling van de lichamelijk bezwarende omstandigheden wordt gelet op de spierbelasting, de houding, vuil werk en overige onaangename omstandigheden.

Artikel 2 Functiecategorieën

Alle functies worden in één van de volgende vier categorieën ingedeeld aan de hand van de genoemde criteria:

 • I.

  functies waarin geen inconveniënten voorkomen, dan wel met een zo geringe mate, veelvuldigheid of duur, dat ze gemakkelijk te verdragen zijn en hoogstens incidenteel als enigszins hinderlijk kunnen worden ervaren;

 • II.

  functies die zich kenmerken door één serieus inconveniënt dan wel een aantal matige inconveniënten die door hun combinatie een vrij ernstige uitwerking hebben. Hierbij dienen deze omstandigheden zich regelmatig voor te doen, gedurende een groot deel van de werktijd;

 • III.

  functies met meerdere inconveniënten die voor een groot deel van de werktijd in ernstige mate van toepassing zijn, dan wel met een ernstig inconveniënt dat vrijwel voortdurend is.

 • IV.

  functies met meerdere inconveniënten die voor een groot deel van de werktijd in ernstige mate van toepassing zijn waarbij tenminste één inconveniënt uitzonderlijk ernstig is.

Artikel 3 Toelage

 • 1. Bij vervulling van een volledige betrekking bedraagt de in artikel 1 bedoelde toelage voor:

  • -

   functies in categorie I: nihil;

  • -

   functies in categorie II: een bruto toelage per maand ten bedrage van 50% van het verschil tussen de periodieken 10 en 11 van salarisschaal 9 van de salaristabel gemeenteambtenaren, nieuwe structuur, opgenomen in bijlage IIa van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

  • -

   functies in categorie III: een bruto toelage per maand ten bedrage van 75% van het verschil tussen de periodieken 10 en 11 van salarisschaal 9 van de salaristabel gemeenteambtenaren, nieuwe structuur, opgenomen in bijlage IIa van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst;

  • -

   functies in categorie IV: een bruto toelage per maand ten bedrage van 100% van het verschil tussen de periodieken 10 en 11 van salarisschaal 9 van de salaristabel gemeenteambtenaren, nieuwe structuur, opgenomen in bijlage IIa van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst.

 • 2. Bij vervulling van een niet-volledige betrekking wordt de vergoeding als bedoeld in lid 1 naar evenredigheid berekend.

 • 3. De toelage wordt berekend op basis van de actuele salaristabel.

 • 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt voor de periode 1 juli 2007 tot en met 1 juni 2008 de toelage berekend volgens de salaristabel “1 juni 2008 nieuwe structuur”.

 • 5. De toelages worden verhoogd met de opvolgende salaristabellen als gevolg van CAO-verhogingen.

 • 6. De toelage wordt maandelijks bij het salaris betaald.

Artikel 4 Indeling functies

De indeling van de functies is in de onderstaande tabel weergegeven.

Categorie I

Categorie II

Categorie III

Categorie IV

Alle functies die niet in categorie II t/m IV zijn ingedeeld.

Afdeling Uitvoering Openbare Ruimte

- Onderhoudstechnicus

- Werfbaas

- Medewerker serviceteam/hovenier

- Bosmedewerker

- (Assistent-)Beheerder kinderboerderij

- Dierverzorger

- Weekendbeheerder

Sportcomplex

- Zwemonderwijzer/ploegleider

- Chef zwemzaal

Afdeling Uitvoering Openbare Ruimte

- Medewerker onderhoud wegen en riolen/medewerker serviceteam

- Servicemedewerker buitenruimte

- Medewerker serviceteam/boom-verzorger

- Toezichthouder begraafplaats en wandelbos

Afdeling Uitvoering Openbare Ruimte

- hovenier/grafdelver

- Voorman/waarnemend opzichter begraafplaats

Artikel 5 Bijzondere gevallen

Burgemeester en wethouders kunnen, indien hiertoe naar hun mening aanleiding bestaat, in afwijking van deze regeling beslissen.

Artikel 6 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als "Regeling Inconveniënten 2008" en treedt in werking op 1 juli 2007.

Ondertekening

Vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 25 november 2008.