Verordening winkeltijden Buren 2018

Geldend van 03-07-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Buren 2018

De raad van de gemeente Buren,

gelezen de motie die is aangenomen door de gemeenteraad op 24 april 2018;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 mei 2018;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit

vast te stellen de Verordening winkeltijden Buren 2018.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • c.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • d.

  feestdag: Goede Vrijdag na 19.00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • De verboden vervat in artikel 2, eerste lid sub a en b van de wet gelden niet op zon- en feestdagen.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod van artikel 2, eerste lid sub c van de wet.

 • 2. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 3. Een verkregen ontheffing is overdraagbaar aan derden na toestemming van burgemeester en wethouders.

 • 4. In geval van een voorgenomen overdracht als bedoeld in lid 3 van dit artikel doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddelijk schriftelijk mededeling aan burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Deze beschikking kan voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden 2015 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening winkeltijden 2015 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden 2015 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Buren 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2018.
De griffier, G. van Droffelaar
De voorzitter, J.A. de Boer MSc