Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe

Geldend van 07-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 03-07-2023

Intitulé

Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 12 juni 2018, kenmerk 5.5/2018001486, team Plattelandsontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van Subsidieregeling Sportevenementen Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Groepsvrijstellingsverordening;

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

Uitgegeven: 27 juni 2018.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023.

 • b.

  Drentse kernsport: wielersport, atletiek(runs), (winter)triatlon, hippische sport en motorsport.

 • c.

  De-minimisverordening: Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun.

 • d.

  (Grootschalig) breedte- of topsportevenement: een Nederlands kampioenschap, Wereld kampioenschap, Europees kampioenschap of een wereldbekerwedstrijd vallend onder de door Drenthe aangewezen regionale of provinciale kernsporten of eenmalig grootschalig (inter)nationaal sportevenement bestaande uit een samenhangend geheel van wedstrijden gericht op bewegen met daarbij behoeften en mogelijkheden van de deelnemers als centraal uitgangspunt.

 • e.

  Kenniscentrum Events: een platform dat adviseert, begeleidt en organiseert op het gebied van evenementen in Drenthe. Betrokken bij het Kenniscentrum Events is het Recreatieschap Drenthe, K&C, Marketing Drenthe, SportDrenthe en RTV Drenthe. Het platform heeft als doel om de maatschappelijke en economische impact van sportevenementen te vergroten.

 • f.

  (Breedte- en/of top)sportevenement: laagdrempelig en publiekstrekkend evenement met een lokaal of regionaal draagvlak specifiek gericht op actieve of sportieve activiteiten, die zowel een recreatief als een competitief karakter kan hebben en waarvoor extra maatregelen moet worden getroffen. Het evenement draagt bij aan het stimuleren van bewegen c.q. sporten.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel de organisatie van (breedte- en/of top)sportevenementen in de Provincie Drenthe mogelijk te maken.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   het organiseren van een (top) sportevenement;

  • b.

   het organiseren van een (grootschalig) breedte-sportevenement;

  • c.

   het organiseren van een evenement gericht op sporten of gehandicaptensport;

  • d.

   het organiseren van een bid of aanbieding voor het binnenhalen van een sportevenement onder a, b of c.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan gemeenten, sportverenigingen en sportbonden, of door sportbonden erkende rechtspersonen die belast zijn met de organisatie van een (grootschalig breedte- of top)sportevenement of een evenement gericht op aangepast sporten of gehandicaptensport.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag om subsidie kan vanaf 1 juli 2018 worden ingediend.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag tot subsidie wordt gedaan voorafgaand aan het te subsidiëren evenement.

 • 2.

  Voordat de aanvraag wordt ingediend is er bij voorkeur contact geweest met Kenniscentrum Events.

 • 3.

  De aanvraag dient te worden gedaan via een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

 • 4.

  Bij de beoordeling van de aanvraag kan om een advies door het Kenniscentrum Events worden gevraagd. Gedeputeerde Staten kunnen dit advies gebruiken bij de beoordeling van de aanvraag en aanvullende voorwaarden stellen bij subsidieverlening.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden opgenomen in de Awb en de Asv, kan subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de gemeente waar het sportevenement geheel of grotendeels wordt georganiseerd, niet een financiële bijdrage aan het evenement voor haar rekening neemt;

 • b.

  blijkt dat onvoldoende kan worden beargumenteerd dat het evenement een substantiële en duurzame economische en maatschappelijke spin-off realiseert;

 • c.

  de activiteit ook zonder subsidie kan worden gerealiseerd;

 • d.

  de activiteit betrekking heeft op een uitwisselingsprogramma;

 • e.

  in het betreffende kalenderjaar al twee keer eerder een subsidie is verstrekt in het kader van deze regeling, voor een gelijksoortig evenement binnen dezelfde sportcategorie;

 • f.

  de hoogte van de gevraagde subsidie niet in verhouding staat tot de beoogde resultaten van het project;

 • g.

  een evenement dat concurreert met een ander evenement in dezelfde categorie/discipline.

Artikel 8 Toetsingscriteria

 • 1.

  Subsidie wordt prioritair verleend voor evenementen die vallen binnen de Drentse kernsporten.

 • 2.

  Ook andere sportevenementen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, zo lang deze voldoen aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

 • 3.

  Daarnaast dient het evenement minimaal te voldoen aan:

  • a.

   in het geval van een grootschalig (breedte- of top)sportevenement vallend onder de door Drenthe aangewezen provinciale kernsporten of eenmalig grootschalig internationaal sportevenement, die deel uitmaken van een Nationaal of Internationale Wedstrijdkalender; het evenement trekt een groot aantal bezoekers en/of deelnemers, waarbij als richtlijn geldt 750 deelnemers en/of 5000 bezoekers;

  • b.

   in het geval van een (top)sportevenement; het betreft een evenement dat bestaat uit een samenhangend geheel van wedstrijden gericht op bewegen met behoeften en mogelijkheden van de deelnemers als centraal uitgangspunt, waarbij sportverenigingen of andere sportorganisaties uit Drenthe zijn betrokken en algemeen toegankelijk voor bezoekers en deelnemers;

  • c.

   De aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat het evenement eenmalig is, ofwel op termijn levensvatbaar is zonder steun van overheidsfinanciering.

 • 4.

  Het evenement vindt plaats in het kalenderjaar waarin de aanvraag tot subsidie is ingediend.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten van de organisatie van het sportevenement, de kosten die rechtstreeks verband houden met het sportevenement, zoals bijvoorbeeld organisatiekosten, materiaalkosten, promotiekosten en prijzengeld;

 • b.

  de kosten van de organisatie van een spin-off programma voor, tijdens en na het sportevenement, gericht op het duurzaam versterken van de maatschappelijke winst en het genereren van economische spin-off. Daarbij dient de organisator of aanvrager bereid te zijn tot het aangaan van een partnership op het gebied van de maatschappelijke – en economische spin-off.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

Kosten voor VIP programma's en/of hospitality komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11 Subsidiehoogte

 • 1.

  De subsidie bedraagt minimaal € 5.000,-- en maximaal € 18.750,-- en bedraagt nooit meer dan 25% van de begrotingskosten.

 • 2.

  Indien aan een subsidieontvanger eerder op grond van deze regeling subsidie is verstrekt voor dezelfde activiteiten of in hoofdzaak dezelfde activiteiten, bedraagt de subsidie, in aanvulling op het eerste lid, nooit meer dan de verstrekte subsidie voor een eerder tijdvak.

Artikel 12 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 3.

  Voor onvolledige aanvragen geldt de datum waarop ze zijn aangevuld als datum van binnenkomst.

Artikel 13 Overig

Gedeputeerde Staten beslissen in afwijking van artikel 25 van de Asv binnen 13 weken op een verzoek tot vaststelling.

Artikel 14 Staatssteun

Daar waar sprake is van staatssteun wordt de subsidie slechts verstrekt met toepassing van de De-minimisverordening.

Artikel 15 Subsidieplafond

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportevenementen Drenthe.

Toelichting

De provincie Drenthe subsidieert (bovenregionale) breedte- en topsportevenementen. (Top)sportevenementen zijn een middel om Drenthe op de kaart te zetten, Drentse atleten de mogelijkheid te bieden om te presteren op een podium en om inwoners te inspireren om ook deel te nemen aan sport. Wij willen met de regeling bovendien meer inzetten op gehandicaptensport. Het inspireren tot deelname aan sport kan ook door de randactiviteiten die worden georganiseerd rondom het evenement.

Sportevenementen zorgen bij voorkeur voor profilering van Drenthe. De Provincie Drenthe wil evenementen ondersteunen die bijdragen aan een positief beeld van Drenthe als 'beweeg en beleef provincie' en de regeling is gericht op het steunen van evenementen die zowel maatschappelijke als economische spin-off genereren.

Ondertekening