Beleidsregel Vergoeding kinderopvang cliënt WerkSaam Westfriesland

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Vergoeding kinderopvang cliënt WerkSaam Westfriesland

Inleiding

WerkSaam stimuleert haar cliënten om te gaan werken. Meestal lukt dat niet meteen en is eerst een re-integratietraject nodig. Cliënten met jonge kinderen hebben kinderopvang nodig, voordat zij met een traject kunnen starten. Als de cliënt gebruik maakt van kinderopvang zijn hier kosten aan verbonden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Kinderdagverblijven.

 • Organisaties voor buitenschoolse opvang.

 • Gastouders via een gastouderbureau.

De kosten voor kinderopvang worden deels vergoed door de Belastingdienst (kinderopvangtoeslag) . De cliënt moet dan een eigen bijdrage betalen. WerkSaam kan haar cliënten een vergoeding geven voor deze eigen bijdrage. De voorwaarden staan in deze beleidsregel.

Deze beleidsregel gaat niet over Sociaal medische kinderopvang. Ouders van kinderen met sociaal of medische problemen, kunnen bij de gemeente (niet bij WerkSaam) een aanvraag voor sociaal medische kinderopvang doen. Deze opvang is duurder dan normale opvang en kan door de gemeente vergoed worden.

Het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland;

gezien het advies van de cliëntenraad van 5 juni 2018;

gelet op:

 • De artikelen 7 en 10 van de Participatiewet

 • De artikelen 34 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

 • De artikelen 34 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en

 • Artikel 3 van de Re-integratieverordening WerkSaam Westfriesland;

omdat WerkSaam een vergoeding kan geven voor kinderopvangkosten als dat nodig is om de cliënt te re-integreren naar werk;

b e s l u i t :

De beleidsregel vergoeding kinderopvang cliënt WerkSaam Westfriesland te wijzigen. De tekst en titel luiden na wijziging als volgt:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel betekent:

 • a.

  Client: persoon die een uitkering van WerkSaam ontvangt of geen uitkering ontvangt maar wel een voorziening op grond van de wet om te re-integreren naar werk.

 • b.

  Kinderopvangtoeslag: een vergoeding van de Belastingdienst aan de client om de kinderopvang te betalen.

 • c.

  WerkSaam: het dagelijks bestuur van WerkSaam Westfriesland.

 • d.

  Wet: Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

Artikel 2. Doelgroep en voorwaarden

De cliënt krijgt een vergoeding voor kinderopvangkosten als:

 • a.

  Dit noodzakelijk is om deel te nemen aan een re-integratietraject of werk te aanvaarden.

 • b.

  Deze kinderopvang de goedkoopste geschikte oplossing is.

 • c.

  De kinderopvang wordt uitgevoerd door een organisatie die is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen .

 • d.

  De cliënt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ontvangt.

 • e.

  De cliënt WerkSaam vóórdat de opvang start een offerte of contract van de kinderopvangorganisatie geeft, waarin in ieder geval staat: het aantal uren, de kinderopvang per kind, de prijs per uur en de aanvangsdatum van opvang.

 • f.

  De cliënt WerkSaam zo snel mogelijk informeert als de kinderopvang stopt, het aantal uren wijzigt, de kosten veranderen of als er andere wijzigingen zijn die mogelijk effect hebben op de vergoeding.

 • g.

  De cliënt informatie geeft over de kinderopvang als WerkSaam hier om vraagt, zoals facturen, jaaropgaven en beschikkingen van de Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag.

Artikel 3. Hoogte van de vergoeding

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding betreft:

 • de kosten van de kinderopvang min de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

 • 2.

  WerkSaam stelt de hoogte van de vergoeding vast op basis van de offerte van de kinderopvangorganisatie en een proefberekening bij de Belastingdienst.

 • 3.

  Als het uurtarief van de kinderopvang hoger is dan het maximale uurtarief dat de Belastingdienst hanteert: dan vergoedt WerkSaam de meerkosten niet. Tenzij er geen goedkopere geschikte kinderopvang beschikbaar is.

Artikel 4. Besluit en betaling

 • 1.

  De cliënt hoeft geen aanvraag in te dienen. WerkSaam neemt een besluit en legt dit schriftelijk vast.

 • 2.

  WerkSaam spreekt met de cliënt af of de vergoeding aan de cliënt of aan de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt.

Artikel 5. Herziening en intrekking

 • 1.

  WerkSaam kan het recht op een vergoeding herzien of intrekken als de cliënt niet of onvoldoende voldoet aan de voorwaarden uit artikel 2.

 • 2.

  Als WerkSaam te veel kinderopvangkosten heeft vergoed, kan WerkSaam het te veel verstrekte bedrag terugvorderen. De regels voor de terugvordering staan in artikel 17 van de Re-integratieverordening.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze gewijzigde beleidsregel treedt in werking op 1 juli 2018.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: beleidsregel Vergoeding kinderopvang cliënt WerkSaam Westfriesland.

Ondertekening

Vastgesteld, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft:

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 juni 2018,

De voorzitter, D. te Grotenhuis

De directeur, M.J. Dölle

Toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

De cliënt kan een uitkering bij WerkSaam hebben, maar kan ook een niet-uitkeringsgerechtigde (nugger) zijn met een re-integratietraject van WerkSaam.

Artikel 3. Hoogte van de vergoeding

Het deel van de kinderopvangkosten dat overblijft na aftrek van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, vergoedt WerkSaam.

Tenzij de cliënt kiest voor een duurdere vorm van kinderopvang, terwijl er een passende goedkopere vorm beschikbaar is. Als de cliënt bijvoorbeeld een leer-werktraject volgt en hierdoor pas na 18.00 uur thuis is, is een kinderopvang die tot 18.00 uur open is, niet passend.

Artikel 4. Besluit en betaling

De cliënt hoeft geen aanvraag in te dienen. WerkSaam kan zonder aanvraag beslissen om een vergoeding voor kinderopvangkosten te geven. Als een cliënt zelf een aanvraag wil indienen kan dat, maar het hoeft niet.