Besluit mandaat bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

Geldend van 19-06-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven

volgnummer :

datum college : 12 juni 2018

agendapunt :

onderwerp : Mandateren bestuur GRWRE

Het college van Burgemeester en Wethouders van Veldhoven;

gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht;

gezien het advies van 12 juni 2018;

overwegende dat: het college het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE) mandaat wenst te verlenen voor het uitoefenen van een aantal bevoegdheden;

besluit:

vast te stellen het Besluit mandaat bestuur Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven

Besluit mandaat

A Algemene bepalingen

De in het besluit omschreven bevoegdheden moeten worden uitgeoefend met inachtneming van deze algemene bepalingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaatgever: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven dat aan de gemandateerde de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen en te ondertekenen;

 • b.

  gemandateerde: het Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE), die van de mandaatgever dan wel de (onder)gemandateerde de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten te nemen en te ondertekenen;

 • c.

  mandaatregister: overzicht van door mandaatgever of (onder)mandaatgever aan gemandateerde opgedragen bevoegdheden.

Artikel 2 Commissies 83 en 84 Gemeentewet.

De bevoegdheden worden verleend voor zover deze bevoegdheden niet zijn toe¬gekend aan een commissie, bedoeld in de artikelen 83 en 84 van de Gemeentewet.

Artikel 3 Uitoefening bevoegdheden.

 • 1.

  De uitoefening van bevoegdheden op grond van mandaten geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht alsmede de voor de gemeente geldende beleids- en uitvoeringsregels.

 • 2.

  De algemene bepalingen in dit besluit zijn eveneens van toepassing ten aan¬zien van de uitoefening van bevoegdheden op grond van ondermandaat.

 • 3.

  De uitoefening van bevoegdheden op grond van mandaten geschiedt met inachtneming van de inhoudelijke kaders en bedrijfsvoeringskaders en richtlijnen, waaronder in elk geval worden verstaan de kaders die zijn vastgelegd ten aanzien van financiën, personeel en inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Veldhoven.

Artikel 4 Ondermandaat

Tenzij bij de verlening uitdrukkelijk anders is bepaald, is het degenen met een mandaat toegestaan om in een door hen te bepalen omvang ondermandaat te verlenen aan onder hen werkzame personen. Zij kunnen daarbij bepalen dat deze personen slechts ondermandaat kunnen verlenen aan rechtstreeks onder hen werkzame personen.

Artikel 5 Aanwijzingen

Aan de uitoefening van verleende mandaten kunnen algemene en bijzondere aanwijzingen worden verbonden.

Artikel 6 Wijze van ondertekening

De ondertekening van stukken die zijn gebaseerd op mandaat geschiedt volgens de volgende formule:

Namens burgemeester en wethouders van Veldhoven,

handtekening,

naam van de betrokken (onder)gemandateerde,

functienaam van de betrokken (onder)gemandateerde.

Artikel 7 Omvang mandaat

Mandaat ten aanzien van de uitvoering van een bevoegd¬heid omvat, tenzij hiervan bij de verlening expliciet is afgewe¬ken, het nemen van besluiten in positieve of negatieve zin, met inbegrip van de wijziging en de intrek¬king van besluiten en de opzegging of de ontbinding van overeenkomsten, en hieronder wordt mede verstaan:

 • a.

  het nemen van alle voorbereidende besluiten en het verrichten van alle voorbereidingshandelingen;

 • b.

  het in de gelegenheid stellen van belanghebbenden hun zienswijze naar voren te brengen, als bedoeld in de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  het uitreiken van bewijs van ontvangst aanvragen e.d.;

 • d.

  het vaststellen van formulieren voor het indienen van aanvragen voorzieningen Participatiewet;

 • e.

  verdagen en/of uitstellen;

 • f.

  verzoeken om aanvullende informatie;

 • g.

  het voeren van correspondentie, die direct te maken heeft met de opgedragen taken;

 • h.

  het stellen van nadere voorwaarden;

 • i.

  het toekennen van bedragen in termijnen;

 • j.

  het toekennen van voorschotten;

 • k.

  het bekendmaken van besluiten/beschikkingen, overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke wetgeving;

 • l.

  het toezenden van besluiten/beschikkingen aan instanties, daar waar de verplichting daartoe in de wetgeving is opgenomen;

 • m.

  alle andere besluiten die genomen moeten worden en alle andere handelingen die moeten worden verricht binnen het kader van de uitvoering van de verleende bevoegdheid.

B Bevoegdheden

Nr.

Bevoegdheden

Mandaat

1.1

Aanbieden van ondersteuning en voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling waaronder begrepen sociale activering, de participatieplaats, beschut werk, de low risk polis en het verstrekken van vergoedingen en het weigeren, wijzigen, intrekken dan wel beëindigen van deze voorzieningen.

Artikelen 7 lid 1 onder a, 10a, 10b, 10d en 10f Participatiewet, artikelen 7 tot en met 16 Verordening Participatiewet Veldhoven, artikelen 6 tot en met 13 Beleidsregels Participatiewet Veldhoven

Het bestuur van

de GRWRE

1.2

Ambtshalve of op aanvraag vaststellen of een persoon tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort en periodiek na aanvang van de dienstbetrekking ambtshalve vaststellen of deze persoon nog steeds tot de doelgroep behoort en voor deze periodieke onderzoeken termijnen vast te stellen.

Artikel 7 lid 1 onder a jo. art ikel 10c Participatiewet, artikel 13 lid 1 Verordening Participatiewet Veldhoven, artikelen 6 lid 1 en 7 lid 1 Beleidsregels Participatiewet Veldhoven

1.3

Ambtshalve of op aanvraag vaststellen van de loonwaarde en het periodiek na aanvang van de dienstbetrekking ambtshalve de hoogte van de loonwaarde vaststellen en voor deze periodieke onderzoeken termijnen vast te stellen.

Artikel 7 lid 1 onder a jo. artikel 10d Participatiewet, artikel 13 lid 3 Verordening Participatiewet Veldhoven, artikelen 6 lid 3 en 7 lid 3 Beleidsregels Participatiewet Veldhoven

1.4

Uitvoering geven aan de aanspraak en ondersteuning als bedoeld in artikelen 10, 10da en 10f Participatiewet

A rtikelen 10, 10da en 10f Participatiewet

1.5

Niet van toepassing

1.6

Het opleggen van nadere verplichtingen tot arbeidsinschakeling en andere in dit artikel genoemde verplichtingen voor zover betrekking hebbende op de arbeidsinschakeling en de re-integratie, waaronder ook het opleggen van verplichtingen in protocollen voor huisregels en verzuim.

Artikel 55 jo. 18 lid 1 Participatiewet

1.7

Opstellen plan van aanpak

Artikelen 44 lid 4 en 44a Participatiewet

1.8

Besluiten tot het beëindigen van de voorziening participatieplaatsen en besluiten tot urenverandering/urenuitbreiding bij participatieplaatsen en het op aanvraag of ambtshalve besluit met betrekking tot de premie als bedoeld in artikel 31 lid 2 onderdeel j Participatiewet.

Artikel 10a Participatiewet en artikel 11 Verordening Participatiewet Veldhoven

1.9

Ambtshalve of op aanvraag vaststellen of een persoon medisch urenbeperkt is.

Artikel 6b Participatiewet, artikel 4b Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 4b Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

2.0

Het afstemmen van de bijstand in geval van het schenden van de verplichtingen met betrekking tot arbeidsinschakeling.

Artikel 18 Participatiewet, artikel 20 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikelen 21 tot en met 32, 35 en 37 Verordening Participatiewet Veldhoven

2.1

Het doen van onderzoek, het vragen en verstrekken van inlichtingen/opgaven en het nemen van besluiten betreffende arbeidsinschakeling

Artikelen 9 en 9a Participatiewet, artikelen 37a en 38 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikelen 37a en 38 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

2.2

Opvragen en toezenden van gegevens met betrekking tot de inschakeling in de arbeid en het onderzoeken en nemen van besluiten inzake voorzieningen.

Artikelen 64, 67 en 68 Participatiewet, artikelen 45, 48 en 49 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikelen 45, 48 en 49 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

2.3

Verzoeken aan belanghebbende om relevante inlichtingen te verstrekken.

Artikel 17 lid 1 en artikel 53a lid 1 Participatiewet, artikel 13 lid 1 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 13 lid 1 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

2.4

Vaststellen van de identiteit van belanghebbende.

Artikel 17 lid 3 Participatiewet, artikel 13 lid 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 13 lid 3 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

3.1

Besluit om een aanvraag buiten behandeling te stellen.

Artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht

3.2

Besluit om een hernieuwde aanvraag om beschikking af te wijzen indien de aanvrager

geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden heeft vermeld.

Artikel 4:6 lid 2 Algemene wet bestuursrecht

3.3

Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom.

Artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht

3.4

Doorzenden van geschriften waarvan kennelijk een ander bestuursorgaan bevoegd is.

Artikel 2.3 Algemene wet bestuursrecht

4.1

Uitvoering van de Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet, waaronder het binnen de gestelde termijnen vormen van een oordeel over het betreffende ziektegeval, het opstellen en herijken van een plan van aanpak en het vaststellen van een reintegratieverslag.

A rtikel 3, artikel 5 en 6, artikel 7 juncto artikelen 25 lid 3 en 26 lid 4 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Veldhoven in zijn vergadering van 12 juni 2018.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter A.M. Demmers – van der Geest

secretaris burgemeester