Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Bergeijk

Geldend van 16-06-2018 t/m heden

Intitulé

Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Bergeijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk,

Overwegende:

dat veiligheid van personen en de beveiliging van het gemeentehuis van groot belang is;

dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft voor een veilig gemeentehuis;

dat agressie tegen medewerkers een risico vormt;

dat het instellen van cameratoezicht één van de methoden is om de veiligheid te verbeteren;

dat privacy van groot belang is en dat daarmee met grote zorgvuldigheid dient te worden omgegaan.

Gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens, de Gemeentewet en het Wetboek van Strafvordering;

Gelet op ons voorgenomen besluit d.d. 17 april 2018 om:

 • 1.

  Het gemeentehuis aan te wijzen als locatie waar cameratoezicht zal plaatsvinden;

 • 2.

  Over te gaan tot het instellen van cameratoezicht door middel van het plaatsen van camera’s zoals met markering is aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegronden;

 • 3.

  Het Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Bergeijk vast te stellen.

Gelet op het besluit van de Ondernemingsraad van de gemeente Bergeijk d.d. 15 mei 2018 om in te stemmen met het door de WOR bestuurder ingediende verzoek om in te stemmen met ons voornoemd voorgenomen besluit van 17 april 2018;

Besluiten:

 • 1.

  Het gemeentehuis aan te wijzen als locatie waar cameratoezicht zal plaatsvinden;

 • 2.

  Over te gaan tot het instellen van cameratoezicht door middel van het plaatsen van camera’s zoals met markering is aangegeven op de bij dit besluit behorende plattegronden;

 • 3.

  Het bij dit besluit behorende Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Bergeijk vast te stellen.

Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Bergeijk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • 1.1 de persoonsregistratie:

  een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd;

 • 1.2 het persoonsgegeven:

  elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • 1.3 verstrekkingen:

  het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of gedeeltelijk steunt op gegevens welke in die persoonsregistratie zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens zijn verkregen;

 • 1.4 de verantwoordelijke:

  het bestuursorgaan dat het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • 1.5 beheerder:

  degene aan wie de verantwoordelijke de dagelijkse zorg voor een persoonsregistratie heeft opgedragen;

 • 1.6 derde:

  ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

 • 1.7 betrokkene:

  degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • 1.8 locatie:

  gemeentehuis Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk;

 • 1.9 de ruimte:

  de hal van het gemeentehuis, de hoofdingang aan de voor- en achterzijde, de parkeerkelder, de nooduitgang begane grond, de toegang tot kelder en de personeelsingang;

 • 1.10 de wet:

  de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 2 Beheer van persoonsregistratie

Verantwoordelijke voor deze persoonsregistratie is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk. De verantwoordelijke heeft zeggenschap over de persoonsregistratie. Als beheerder van de persoonsregistratie is aangewezen het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering en Publiekszaken. De beheerder zorgt voor de naleving van de in dit privacyreglement gestelde regels. Het applicatiebeheer (autorisaties, instellen configuratie e.d.) van de gegevens, opgenomen in de persoonsregistratie, is opgedragen aan de cluster coördinator Informatievoorziening en Facilitair of diens vervanger.

Artikel 3 Doel van persoonsregistratie

Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van persoonsgegevens ter ondersteuning van:

 • 3.1

  het beveiligen van het personeel, werkzaam voor de gemeentelijke organisatie, alsmede overige personen die zich in de betreffende gebouwen, op de terreinen en/of in de betreffende bedrijfsruimten bevinden;

 • 3.2

  het beveiligen van de bezittingen en privacy gevoelige informatie, tegen inbreuken en/of daden waaruit schade aan of vermindering van de veiligheid in of op de betreffende locatie en/of organisatie, kan ontstaan;

 • 3.3

  de opsporing van personen die zich mogelijk aan het plegen van enig strafbaar feit in het gebouw en of op het terrein hebben schuldig gemaakt. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van het strafbare feit;

 • 3.4

  de opsporing van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van een onrechtmatige daad. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van de onrechtmatige daad.

 • 3.5

  de camerabeelden opgenomen gedurende en buiten werktijden zullen niet worden aangewend (bekeken en gebruikt) voor de registratie van andere bewegingen dan wel gedragingen van werknemers of bezoekers, dan de registratie van diefstal, vernieling, agressie en/of fraude.

Artikel 4 Categorieën van personen opgenomen in de persoonsregistratie

De persoonsregistratie bevat uitsluitend persoonsgegevens over:

 • 4.1

  de ambtenaren en andere personen in dienst van of werkzaam voor de gemeentelijke organisatie;

 • 4.2

  de personen die zich in de ruimte bevinden en zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van enig strafbaar feit en/of het plegen van een onrechtmatige daad in die locatie;

 • 4.3

  overige personen die zich ten tijde van het afspelen van onder 4.2 vermeld voorval in of op de genoemde locatie bevinden en daar al dan niet getuige van zijn geweest.

Artikel 5 Soorten van vastgelegde gegevens en wijze van verkrijging

De persoonsregistratie bevat wat betreft de in artikel 4 vermelde personen de volgende gegevens:

 • a.

  videobeelden van de persoon;

 • b.

  datum -en tijdsindicatie van de opname;

 • c.

  plaats van de opname.

De bovengenoemde gegevens worden verkregen uit het camerabewakingssysteem dat zich bevindt in het gemeentehuis van Bergeijk.

Artikel 6 Verwijdering en vernietiging van vastgestelde persoonsgegevens

 • 6.1

  Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie, worden automatisch van het videosysteem verwijderd. De gebruikte techniek hierbij is volgens het 'first-in, first-ouť principe. De duur waarop gegevens worden bewaard is afhankelijk van:

  • a.

   de omvang van de harddisk

  • b.

   het aantal camera's waarvan de beelden worden opgeslagen;

  • c.

   de beeld verversingsfrequentie waarmee deze beelden worden opgeslagen;

  • d.

   de kwaliteit van het beeldmateriaal dat afhankelijk is van de mate van compressievan de gegevens;

 • 6.2

  De nieuw op te nemen beelden overschrijven het oudste beeldmateriaal. Hiermee wordt dit overschreven materiaal onherstelbaar vernietigd en daarmee verder onbruikbaar. De configuratie is zodanig ontworpen dat beeldmateriaal maximaal 4 weken zal worden bewaard. Na 4 weken is in ieder geval sprake van onherstelbare vernietiging van de registratie.

Artikel 7 Toegang tot de registratie

 • 7.1

  Directe toegang tot de registratie hebben:

  • a.

   De beheerder;

  • b.

   Voor het uitvoeren van applicatiebeheer: de cluster coördinator Informatievoorziening en Facilitair of diens vervanger.

  • c.

   voor het uitvoeren van systeembeheeractiviteiten: systeembeheerders van het Shared Servicecenter De Kempen.

 • 7.2

  Voorts hebben toegang tot de registratie:

  • a.

   voor de controle van de werking van het systeem: de door de cluster coördinator Informatievoorziening en Facilitair aangewezen bode medewerker;

  • b.

   de betrokkene, uitsluitend op verzoek bij de beheerder en tot de gegevens die betrekking hebben op zijn persoon en uitsluitend indien dit mogelijk is zonder dat de bescherming van andere personen kan worden geschaad.

 • 7.3

  Het raadplegen van opgeslagen beelden na een gerede verdenking van diefstal of andere onregelmatigheden die vallen onder de in artikel 3 genoemde beveiligingsdoeleinden is voorbehouden aan de beheerder respectievelijk zijn vervanger in geval van afwezigheid, alsmede de burgemeester en de gemeentesecretaris.

 • 7.4

  De beelden mogen voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt.

Artikel 8 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

 • 8.1

  De beheerder kan beslissen gegevens te verstrekken aan personen of instanties die betrokken zijn bij en/of belast zijn met strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke acties, voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie.

 • 8.2

  De beheerder kan beslissen gegevens te verstrekken, indien dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift dan wel geschiedt met toestemming van de betrokkene.

Artikel 9 Verbanden met andere registratie

Er zijn geen verbanden met andere registraties.

Artikel 10 Protocolplicht

De beheerder legt een verstrekking als bedoeld in artikel 8 vast (protocolleren).

Artikel 11 Kennisneming van de opgenomen gegevens

 • 11.1

  Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekking aan derden worden ingediend bij de beheerder;

 • 11.2

  De beheerder draagt zorg voor de juiste vaststelling van de identiteit van de verzoeker;

 • 11.3

  De beheerder beslist namens de verantwoordelijke binnen 8 weken na ontvangst van op de in het eerste lid bedoelde verzoeken. Indien aan het verzoek wordt voldaan verschaft de beheerder binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de gevraagde informatie.

 • 11.4

  Indien de beheerder het verzoek als bedoeld in lid 1 afwijst, stuurt hij op hetzelfde moment dat hij het bericht van de met redenen omklede weigering aan de betrokkene toezendt, een kopie aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Verbetering, aanvulling en verwijdering van de opgenomen gegevens

 • 12.1

  Verzoeken om verbetering, aanvulling en verwijdering van gegevens worden schriftelijk ingediend bij de beheerder;

 • 12.2

  De beheerder beslist binnen 8 weken na indiening van het verzoek op de in het eerste lid bedoelde verzoeken;

 • 12.3

  Indien beheerder het verzoek als bedoeld in lid 1 afwijst, stuurt hij op hetzelfde moment dat hij het bericht van de met redenen omklede weigering aan de betrokkene toezendt, een kopie aan het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 13 Beveiliging

 • 13.1

  De beheerder draagt zorg voor:

  • a.

   De fysieke beveiliging: de ruimte waar apparatuur staat opgesteld enbeeldmateriaal aanwezig is en beelden worden bewaard, dienen te kunnen worden afgesloten;

  • b.

   De onder de 1a bedoelde ruimte slechts toegankelijk is voor de in artikel 7 vermelde functionarissen en personen;

 • 13.2

  De beheerder treft voorzieningen ter bescherming van de gegevens tegen opzettelijk verkeerd of onachtzaam gebruik door personen die met de werkzaamheden, verbonden aan de verwerking van de registratie, zijn belast, alsmede beschadiging door toedoen van derden;

 • 13.3

  Iedereen die betrokken is bij de verwerking van de registratie, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens in de registratie, behoudens en voor zover doelstelling van de registratie dan wel enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14 Slotbepaling

14.1 Dit privacyreglement ligt ter inzage in het kantoor van de beheerder.

14.2 Dit privacyreglement kan worden aangehaald als 'Privacyreglement cameratoezicht gemeentehuis Bergeijk'.

Artikel 15 Inwerkingtreding reglement

Het reglement treedt één dag na die van bekendmaking in het Gemeenteblad.

Ondertekening

Vastgesteld op 15 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

Namens deze,
W.A.C.M. Wouters

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester