Aanwijsbesluit en ondermandaatbesluit inzake toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet

Geldend van 12-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijsbesluit en ondermandaatbesluit inzake toezicht en handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet

De directeur met het aandachtsgebied Maatschappelijke Ontwikkeling, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op:

- De Algemene wet bestuursrecht;

- Artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

- De Jeugdwet

Besluit:

 • I.

  Casemanager, casemanager senior, adviseur uitvoering I, sociaal rechercheur en toezichthouder kwaliteit Wmo (afdeling Naleving) aan te wijzen als toezichthouder voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet;

 • II.

  Aan de casemanager, casemanager senior, adviseur uitvoering I, sociaal rechercheur en toezichthouder kwaliteit Wmo (afdeling Naleving) ondermandaat te verlenen tot het nemen van maatregelen en sancties bij tekortschietende kwaliteit van de ondersteuning op grond van de Wmo 2015 dan wel misbruik, oneigenlijk gebruik en fraude met ondersteuning op grond van de Wmo 2015 of de Jeugdwet;

 • III.

  Inwerkingtreding

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Zaanstad, 31 mei 2018

Namens burgemeester en wethouders van Zaanstad

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling

mevrouw drs. S. Tax