Nadere regels subsidiëring scouting in de gemeente Aalsmeer 2018

Geldend van 31-03-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidiëring scouting in de gemeente Aalsmeer 2018

Tekstplaatsing

Deze regeling is op 30 maart 2018 gepubliceerd in het Gemeenteblad 2018 66933.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Aalsmeer.

 • b.

  college: burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

 • c.

  jeugdlid: een actief en contributie betalend, in Aalsmeer woonachtig lid van een scoutingvereniging, dat in het jaar waarop de subsidie betrekking heeft de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt;

 • d.

  scouting: het geheel van werkvormen, voorzieningen en structuren die zich specifiek richten op de jeugdigen en jongeren van 5 tot 18 jaar met als doel de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren te bevorderen, teneinde hen mede in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving;

 • e.

  scoutingvereniging: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (rechts)persoon zonder winstoogmerk, die gevestigd is en scoutingactiviteiten aanbiedt in de gemeente Aalsmeer en is aangesloten bij Scouting Nederland.

Artikel 2. Doel

De diversiteit van talenten bij kinderen in het onderwijs, sport en expressie vindt Aalsmeer waardevol. De algemene voorzieningen zoals sportverenigingen, jongerenvoorzieningen, etc. moeten talenten stimuleren en verdere ontwikkeling mogelijk maken. Investeren in de jeugd levert maatschappelijke winst op. De doelstelling van deze subsidieregeling is om door middel van subsidieverstrekking scoutingverenigingen te stimuleren om jongeren actief aan het scouten te krijgen, te houden of anderszins te betrekken bij scoutingverenigingen in de gemeente.

Artikel 3. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie wordt verstrekt voor scoutingactiviteiten die bijdragen aan de bevordering van het vrijetijdsaanbod van jongeren en de participatie van jongeren in teamverband.

Artikel 4. Subsidiegrondslag

De subsidie voor activiteiten, zoals bedoeld in artikel 3, bedraagt in 2018:

 • Voor scoutinggroep Tiflo Aalsmeer € 1.600 per jaar.

 • Voor scoutinggroep Wiol en Willem Barendsz € 1.900 per jaar.

Het college bepaalt jaarlijks (vanaf 2019) of de subsidiebedragen worden geïndexeerd met het door de gemeenteraad vastgestelde prijsindexcijfer.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidieverlening voor scouting wordt voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar middels een daartoe bestemde formulier ingediend en bevat ten minste:

 • Een beschrijving van de activiteiten (activiteitenplan) waarvoor de subsidie is aangevraagd;

 • Een opgave van het aantal jeugdleden per 1 september voorafgaand aan het subsidiejaar.

Artikel 6. Verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Naast de algemene verplichtingen zoals vastgelegd in de ASV gelden de volgende bijzondere verplichtingen.

  • De scoutingvereniging heeft minstens 25 in Aalsmeer wonende jeugdleden;

  • De scoutingvereniging conformeert zich aan het beleid van Scouting Nederland voor wat betreft het aannemen van personen die als vrijwilliger actief (willen) zijn binnen de scouting;

  • Van de scoutingvereniging wordt een actieve inzet gevraagd om ook jongeren te bereiken die (nog) niet vanzelf gebruik maken van de door deze scoutingvereniging georganiseerde activiteiten;

 • 2. Het college kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 7. Vaststelling

 • 1. Subsidies op grond van deze regeling worden door het college direct vastgesteld.

 • 2. Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijs te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 8. Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het college kan één of meer bepalingen uit deze regeling in individuele gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover de toepassing van die bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking daarvan en tegelijk daarmee worden de Beleidsregels 2012 Algemene Subsidieverordening Aalsmeer ingetrokken.

Artikel 10. Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidiëring scouting in de gemeente Aalsmeer 2018.

Ondertekening

Nota van toelichting op de Nadere regels subsidiëring scouting in de gemeente Aalsmeer 2018

Algemeen

Scouting is een maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden met het scoutingprogramma een plezierige, actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt, geïnspireerd op het buitenleven. Inzet is dat scoutingverenigingen continu blijven werken aan hun eigen ontwikkeling. Het doel is scoutingverenigingen verder te stimuleren een lerende organisatie te zijn en nog meer verantwoordelijkheid te kunnen laten nemen voor de eigen ontwikkeling. Vitale scoutingverengingen hebben vaak een goede relatie met de lokale samenleving, overheid en andere lokale organisaties, zij vervullen een positieve rol in de maatschappij.

Een sterke scoutingvereniging heeft voldoende kader- en bestuursleden op niveau, en kan aantrekkelijke programma’s ontwikkelen. De scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen (in de natuur) vormt scouting de ontwikkeling van jongeren.

Doel van de nadere regels

De diversiteit van talenten bij kinderen in het onderwijs, sport en expressie vindt Aalsmeer waardevol. De algemene voorzieningen zoals sportverenigingen, jongerenvoorzieningen etc. moeten talenten stimuleren en verdere ontwikkeling mogelijk maken. Investeren in de jeugd levert maatschappelijke winst op. De doelstelling van deze subsidieregeling is om door middel van subsidieverstrekking scoutingverenigingen te stimuleren om jongeren actief aan het scouten te krijgen, te houden of anderszins te betrekken bij scoutingverenigingen in de gemeente. Daarvoor zijn professionele en goed geschoolde vrijwilligers en kaderleden nodig. De vrijwilliger vormt bij een scoutingvereniging een onmisbare schakel. Een sterke scoutingvereniging heeft voldoende vrijwilligers en kaderleden op niveau, waardoor ze aantrekkelijke programma’s kunnen ontwikkelen en uitvoeren, en de samenwerking kunnen aangaan met andere scoutingverenigingen en lokale organisaties. Daarom wil de gemeente voorts de professionaliteit van de vrijwilligers en kaderleden van scoutingverenigingen blijvend verder ontwikkelen.

Grondslag

Door het intrekken van de Beleidsregels 2012 vervalt de juridische grondslag voor de subsidie aan de scouting. Met deze nadere regels wordt dit hersteld. Uitgangspunt is de hoogte van de subsidie die de individuele scoutingverenigingen ontvingen.