Nadere regels subsidiëring schoolsporttoernooien voor sportverenigingen in de gemeente Aalsmeer 2018

Geldend van 31-03-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidiëring schoolsporttoernooien voor sportverenigingen in de gemeente Aalsmeer 2018

Tekstplaatsing

Deze regeling is op 30 maart 2018 gepubliceerd in het Gemeenteblad 2018 66981.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  sportverenigingen: alle verenigingen die zijn aangesloten bij een landelijke koepelorganisatie of een bij het NOC*NSF aangesloten bond; er moet een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend worden.

 • b.

  schoolsporttoernooi: een sporttoernooi voor leerlingen van de Aalsmeerse basisscholen georganiseerd door de sportvereniging.

 • c.

  aanvrager: de sportvereniging die de subsidie voor het schoolsporttoernooi aanvraagt.

 • d.

  schoolsportkalender: overzicht van de geplande schoolsporttoernooien in een schooljaar en samengesteld door de combinatiefunctionaris in samenwerking met het basisonderwijs en de sportverenigingen.

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

Artikel 2. Doelgroep

 • 1. De subsidie voor een schoolsporttoernooi kan alleen worden aangevraagd door sportverenigingen die statutair zijn gevestigd in de gemeente Aalsmeer.

 • 2. De schoolsporttoernooien staan open voor alle basisscholen in Aalsmeer en zijn opgenomen in de schoolsportkalender.

Artikel 3. Subsidieplafond

 • 1. Voor de op grond van deze beleidsregel te verlenen subsidies geldt een subsidieplafond. Dit plafond wordt jaarlijks in de programmabegroting vermeld en vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer.

 • 2. Het beschikbare budget voor deze regeling wordt verdeeld over de schoolsporttoernooien op basis van het aantal deelnemers (zowel basisscholen als leerlingen) en de opgestelde kostenraming.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar te zijn aangeleverd door het door het college vastgestelde format/aanvraagformulier.

 • 2. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen door een bevoegd bestuurslid worden in behandeling genomen. De aanvraag moet de volgende onderwerpen bevatten:

  • kostenraming van het toernooi

  • een raming van het aantal deelnemers (inclusief raming deelnemende basisscholen)

Artikel 5. Verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Uiterlijk 13 weken na het schoolsporttoernooi verzoekt de sportvereniging tot vaststelling van de subsidie door het door het college vastgestelde format/vaststellingsformulier.

 • 2. Hiervoor dient de sportvereniging aan:

  • een overzicht van de gemaakte kosten en opbrengsten van het schoolsporttoernooi;

  • een vermelding van het totaal aantal deelnemers en deelgenomen basisscholen.

 • 3. De subsidie wordt bij de vaststelling uitbetaald, er vinden geen voorschotten plaats.

 • 4. Het college kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking de dag na de bekendmaking daarvan.

Artikel 8. Citeertitel

De nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidiëring schoolsporttoernooien voor sportverenigingen in de gemeente Aalsmeer 2018.

Ondertekening

Nota van toelichting op de Nadere regels subsidiëring schoolsporttoernooien voor sportverenigingen in de gemeente Aalsmeer 2018

Het doel van de nadere regels is om:

 • Sportverenigingen duidelijkheid te geven over de criteria en voorwaarden waaronder de gemeente subsidie verleent voor het organiseren en uitvoeren van een schoolsporttoernooi;

 • Aanvragen voor subsidie voor een schoolsporttoernooi op eenzelfde en gelijkwaardige manier te kunnen beoordelen en af te handelen.

In de Sportnota is opgenomen dat de gemeente het belangrijk vindt om de sportdeelname bij de basisschooljeugd te continueren of zelfs te verhogen. De schoolsporttoernooien is een instrument om dit te bereiken, waarbij het voor de sportverenigingen een moment is om zich te kunnen presenteren aan (potentiele) de jeugd(leden).

Eind mei/begin juni (na het mini voetbaltoernooi) wordt door de combinatiefunctionaris, in samenwerking met het basisonderwijs en de sportverenigingen, de schoolsportkalender opgesteld. Op basis hiervan is het mogelijk om o.a. via het bewegingsonderwijs in te spelen op de sport van het betreffende aankomende schooltoernooi. Ook de sportverenigingen kunnen zich hierop voorbereiden door bijvoorbeeld extra trainingen aan te bieden voor de deelnemende schooljeugd.

De schoolsportkalender en de maximale subsidiebedragen worden ambtelijk vastgesteld. De schoolsportkalender wordt op de gemeentelijke website geplaatst.

JOGG

Verenigingen hebben de mogelijkheid om tijdens schoolsporttoernooien een stuk fruit voor de deelnemers gesponsord te krijgen door het bijgevoegde aanvraagformulier te sturen naar:

jogg@sportserviceaalsmeer.nl

Voor toernooien in de binnensportaccommodaties is het tijdens openingstijden van de kantines in de sporthal niet toegestaan om gratis producten uit te delen, tenzij hier toestemming voor is gekregen van zowel de kantinepachter als de beheerder van de ESA.