Beleidsregels subsidie voor wijkoverleggen in de gemeente Aalsmeer 2018

Geldend van 31-03-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels subsidie voor wijkoverleggen in de gemeente Aalsmeer 2018

Tekstplaatsing

Deze regeling is op 30 maart 2018 gepubliceerd in het Gemeenteblad 2018 66974.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In de beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente Aalsmeer.

 • b.

  college: burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer.

 • c.

  wijk: een deel van de gemeente dat door het college is aangewezen.

 • d.

  wijkoverleg: een op privaatrechtelijke grondslag door bewoners opgericht orgaan. Het orgaan heeft tot doel de leefbaarheid in de wijk te bevorderen door het stimuleren van structureel overleg met en tussen wijkbewoners over onderwerpen die de wijk aangaan, het stimuleren van bewonersinitiatieven en het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk. Per wijk is er maar één wijkoverleg en deze moet erkend zijn door het college.

Artikel 2. Doelgroep

De subsidie voor een wijkoverleg is bedoeld om de leefbaarheid van de wijk te bevorderen door het stimuleren van structureel overleg met en tussen wijkbewoners over onderwerpen die de wijk aangaan, het stimuleren van bewonersinitiatieven en het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk.

Artikel 3. Subsidiegrondslag

 • 1. Het subsidie wordt verleend op basis van het aangevraagde bedrag dat is gebaseerd op de begroting van het wijkoverleg. Dit bedrag kan lager uitvallen dan het maximaal beschikbare bedrag, maar nooit hoger.

 • 2. Het maximaal beschikbare subsidiebedrag is uit twee elementen opgebouwd:

  • Een basisbedrag dat voor alle wijkoverleggen gelijk is, namelijk € 1.000,00;

  • Een evenredig deel van € 10.000,00, dat wordt toegekend naar rato van het aantal inwoners per wijk. Berekeningsformule: (aantal inwoners per wijk/aantal inwoners gemeente Aalsmeer) * € 10.000,00.

 • 3. De maximaal verleende subsidie voor een wijkoverleg kan nooit hoger zijn dan € 4.500,00.

 • 4. Het aantal inwoners wordt bepaald met behulp van gegevens zoals deze worden bijgehouden in de Gemeentelijke Basisregistratie. Peildatum voor het aantal inwoners is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 4. Subsidieaanvraag

De aanvraag voor subsidieverlening van een wijkoverleg wordt voor 1 oktober voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend en bevat ten minste:

 • Een globaal activiteitenplan waarin is opgenomen welke activiteiten het wijkoverleg gaat ondernemen: welke problemen het wijkoverleg het komende jaar gaat aanpakken, op welke manier het wijkoverleg met de achterban gaat communiceren en welke activiteiten het wijkoverleg gaat organiseren om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Daarnaast wordt melding gemaakt van de standaardactiviteiten, zoals het aantal vergaderingen;

 • Een reële begroting die aansluit bij het activiteitenplan;

 • Een verantwoording van de subsidie van afgelopen jaar.

Artikel 5. Verplichtingen aan de subsidie

 • 1. Bij deze subsidieregeling is de ASV van kracht.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer kan bij de verlening van een subsidie (nadere) verplichtingen opleggen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking de dag na de bekendmaking daarvan en tegelijkertijd daarmee worden de Beleidsregels 2012 Algemene Subsidieverordening Aalsmeer ingetrokken.

Artikel 7. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels subsidie voor wijkoverleggen in de gemeente Aalsmeer 2018.

Ondertekening

Nota van toelichting op de Beleidsregels subsidie voor wijkoverleggen in de gemeente Aalsmeer 2018

Algemeen

Het gemeentebestuur van Aalsmeer hecht veel waarde aan het bevorderen van de leefbaarheid van Aalsmeer en het betrekken van inwoners bij de totstandkoming van (uitvoerings-) beleid. Bewoners, bedrijven en instellingen hebben baat bij een leefbaar Aalsmeer. Bevorderen van de leefbaarheid vindt op diverse niveaus plaats. Vanuit de gemeente worden daartoe diverse activiteiten ondernomen, maar ook vanuit de samenleving worden initiatieven ondernomen die gericht zijn op de verbetering van de leefbaarheid van de wijk in de meest brede zin van het woord. Activiteiten en initiatieven komen samen in een gestructureerd overleg, genaamd het wijkoverleg.

Een van de samenwerkingspartners voor de gemeente is het wijkoverleg. Een wijkoverleg is een groep betrokken wijkbewoners die zich vrijwillig inzet voor de wijk. Zij weten wat er in de wijk gebeurt en wat belangrijk is voor de bewoners. De gemeente Aalsmeer wil die kennis en ervaring benutten en beschouwt de wijkoverleggen, naast andere maatschappelijke organisaties en groepen die opkomen voor de belangen in de wijk, als één van de deelnemers bij beleidsontwikkelingen.

Door het wijkoverleg te informeren en te raadplegen over (voorgenomen) gemeentelijke activiteiten krijgt de gemeente een aanvullend beeld over wat er leeft onder de Aalsmeerse bevolking en is het een graadmeter van hoe inwoners denken over bepaalde zaken.

Op dit moment zijn er 6 wijkoverleggen actief in Aalsmeer.Wijkoverleg Kudelstaart (Stichting Dorpsraad Kudelstaart)Wijkoverleg HornmeerWijkoverleg StommeerWijkoverleg Dorp Wijkoverleg OosteindeWijkoverleg Uiterweg (buurtvereniging Uiterweg)

Als bijlage bij deze toelichting is een kaart opgenomen met daarop vermeld wat de huidige wijkgrenzen zijn die door de wijkoverleggen worden gehanteerd.

Met de besturen van deze wijkoverleggen vindt – voorafgaande aan de bewonersoverleggen - op structurele wijze overleg plaats over de (voorgenomen) activiteiten in de wijk. De gemeente is initiatiefnemer van dit overleg. In dit overleg vindt uitwisseling van informatie plaats over (gewenste of voorgenomen) gemeentelijke activiteiten in de wijk en over de onderwerpen die door de besturen van de wijkoverleggen in de bewonersoverleggen zijn opgehaald.

Artikelsgewijze toelichting

1.d.

Alle wijkoverleggen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen. Zij hebben de verenigings- of stichtingsvorm en hebben hun statuten neergelegd bij de Kamer van Koophandel.

2.

Het wijkoverleg is – zoals de naam al zegt – een overlegorgaan van en voor bewoners, instellingen en bedrijven in de wijk.

3.1

In de gemeentebegroting is een bedrag van € 25.000,-- opgenomen voor de ondersteuning van wijkactiviteiten zoals bedoeld in deze beleidsregels. Hiervan wordt jaarlijks een budget van € 10.000,-- beschikbaar gesteld voor de stimulering en ondersteuning van bewonersinitiatieven. Aanvragen voor een bijdrage ten laste van dit budget én de honorering van de aanvragen vinden plaats via het opbouwwerk (buurtverbinder) op basis van door de gemeente vastgestelde voorwaarden.

De resterende € 15.000,-- is gereserveerd voor de wijkoverleggen. De wijkoverleggen ontvangen jaarlijks op aanvraag ieder € 1.000,-- ter bestrijding van administratie-, kantoor- en vergaderkosten. Wijkoverleg Uiterweg is van deze bijdrage uitgezonderd, omdat zij een verenigingsvorm hebben en voldoende eigen middelen genereren via contributieheffing.

De verdeling van het resterende budget van € 10.000,-- vindt plaats op basis van de onder 3.2, 3.3 en 3.4 vermelde wijze.

Besturen van wijkoverleggen leveren jaarlijks voor 1 oktober een begroting in waarin is aangegeven welke bedragen zij in het jaar daaropvolgend nodig hebben voor hun activiteiten. Voorts geven zij in een activiteitenoverzicht globaal aan op welke activiteiten zij zich gaan richten in het subsidiejaar. Naast een begroting en een globaal activiteitenoverzicht levert het bestuur van het wijkoverleg tevens een verantwoording aan van de activiteiten en bestedingen in het jaar voorafgaande aan het jaar van de subsidieaanvraag.

5, 6 en 7

Geen nadere toelichting.

Bijlage bij de Nota van toelichting: kaart met huidige wijkgrenzen zijn die door de wijkoverleggen worden gehanteerd

afbeelding binnen de regeling