Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het privacyreglement en bewaartermijnen digitaal kentekenparkeren

Geldend van 05-06-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het privacyreglement en bewaartermijnen digitaal kentekenparkeren

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1: Definities

 • a)

  AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • b)

  Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 • c)

  Bewerker: degene die ten behoeve van de gemeente Delft persoonsgegevens verwerkt zonder aan het rechtstreeks gezag van de gemeente te zijn onderworpen.

 • d)

  BOA: buitengewoon opsporingsambtenaar; een beëdigd functionaris die is bevoegd tot de opsporing van bepaalde, meestal een beperkt aantal of een specifieke groep, strafbare feiten.

 • e)

  College: College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft.

 • f)

  Derde: iedere persoon of instantie, niet zijnde de Betrokkene, Bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

 • g)

  Fiscale handhaving: controle op het voldoen van de belastingplicht. Indien niet is voldaan aan de belastingplicht voor parkeren dan kan een naheffingsaanslag worden opgelegd.

 • h)

  Kentekenhouder: degene op wiens naam het kenteken van het vervoersmiddel (motorvoertuig) geregistreerd staat op grond van de Wegenverkeerswet.

 • i)

  Kentekenparkeren: betaald parkeren waarbij een parkeerrecht of parkeervergunning wordt verkregen op basis van het digitaal opgeven/intoetsen van het betreffende kenteken, waarna er bij controle op locatie de rechtmatigheid van het parkeerrecht of de parkeervergunning in een database kan worden gecontroleerd.

 • j)

  Mulderfeit: op alle niet-fiscaal gereguleerde parkeerplaatsen vindt handhaving plaats via de administratiefrechtelijke weg (“Wet Mulder”).

 • k)

  Naheffingsaanslag: een verhoging van het te betalen parkeergeld omdat voor het geparkeerde voertuig geen geldig parkeerrecht is verkregen.

 • l)

  Parkeercontroleur: controleur belast met de uitvoering van fiscale handhaving.

 • m)

  ParkerenDelft BV: namens de gemeente Delft belast met de operationele uitvoering van het grootste deel van de Delftse parkeerketen waaronder de uitvoering van het straatparkeren, de uitgifte van kentekengebonden producten en de parkeerhandhaving in het gefiscaliseerde gebied.

 • n)

  Parkeerrecht: het recht gedurende een aaneengesloten periode te doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden.

 • o)

  Parkeervergunning: een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeer- en/of belanghebbendenplaatsen.

 • p)

  Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • q)

  Suspect: Voertuig (kenteken) dat is gescand, waarvoor na de eerste bevraging van de Parkeerrechtendatabase geen parkeerrecht is gevonden, maar waarvoor nog geen overtreding is geconstateerd door een parkeercontroleur.

 • r)

  Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

 • s)

  Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • t)

  Wachtlijst: lijst met aanvragen voor een parkeervergunning die ontstaat wanneer er sprake is van de volledige uitgifte tot een vastgesteld plafond van parkeervergunningen in een bepaald reguleringsgebied.

Artikel 1.2: Toepassingsbereik

Dit reglement is van toepassing op alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van kenteken- en persoonsgegevens in het kader van de uitvoering en handhaving van digitaal kentekenparkeren alsmede de administratiefrechtelijke handhaving op slordig en foutparkeren in het gereguleerd gebied binnen reguleringstijden conform de “Wet Mulder” in de gemeente Delft.

Artikel 1.3: Verantwoordelijkheid

 • a) Het college van de gemeente Delft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de taken ter uitvoering en handhaving voortvloeiend uit het digitaal kentekenparkeren alsmede de administratiefrechtelijke handhaving op slordig en foutparkeren conform de “Wet Mulder”.

 • b) De heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Delft, zijnde directeur ParkerenDelft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de taken ter uitvoering van de heffing en invordering van parkeerbelasting.

 • c) De gemeente Delft ter operationele uitvoering van de Delftse parkeerketen de taken en bevoegdheden en de verwerking van persoonsgegevens in het kader van digitaal kentekenparkeren alsmede de administratiefrechtelijke handhaving op slordig en foutparkeren in het gereguleerd gebied binnen reguleringstijden conform de “Wet Mulder” in opdracht heeft gegeven bij ParkerenDelft BV.

Paragraaf 2 Verwerking van persoonsgegevens

Artikel 2.1: Doelgroepen gegevensverwerking

In het kader van de uitvoering en handhaving van digitaal kentekenparkeren in Delft worden kenteken- danwel persoonsgegevens bewaard van:

 • a)

  klanten digitaal kentekenparkeren;

 • b)

  kentekenhouders met een naheffingsaanslag parkeerbelasting;

 • c)

  kentekenhouders met een aankondiging van beschikking vanwege slordig of foutparkeren (“Wet Mulder”)

 • d)

  aanvragers en/of rechthebbenden van parkeervergunningen en andere parkeerrechten en wachtlijsten;

 • e)

  bezoekers van rechthebbenden van parkeervergunningen;

 • f)

  bezwaarden en eisers in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures;

 • g)

  klagers.

Artikel 2.2: Doel verwerking van persoonsgegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering en handhaving van digitaal kentekenparkeren in de gemeente Delft wordt strikt de daartoe noodzakelijke informatie verzameld welke tot doel heeft het volgende mogelijk te maken:

 • a)

  het aanvragen, toetsen, verlenen, wijzigen of intrekken van parkeervergunningen en andere parkeerrechten en het beheren van wachtlijsten;

 • b)

  de controle op het betalen van parkeerbelasting;

 • c)

  de heffing en invordering van parkeerbelasting (inclusief naheffingsaanslagen);

 • d)

  het afhandelen van bezwaar- en beroepszaken tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting en tegen besluiten over parkeervergunningen;

 • e)

  de controle op slordig en foutparkeren en het opleggen van aankondigingen van beschikking (“Wet Mulder”);

 • f)

  het afhandelen van klachten van kentekenhouders en/of voertuigbestuurders;

 • g)

  het opstellen van managementinformatie in niet tot personen herleidbare vorm;

 • h)

  statistische en andere overzichten ten behoeve van monitoring en/of evaluatie van beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden inzake (betaald) parkeren en/of mobiliteitsbeleid in niet tot personen herleidbare vorm.

Artikel 2.3: Monitoring, evaluatie en informatie

De verwerkte persoonsgegevens voor doeleinden als beschreven in artikel 2.2 lid g. en lid h. wordt uitsluitend toegepast en gebruikt in niet tot een persoon herleidbare informatie.

Artikel 2.4: Te verwerken gegevens

Ten aanzien van de onder artikel 2.2 beschreven doelgroepen van betrokkenen worden per doelgroep de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • a)

  NAW-gegevens, geboortedatum, kenteken, en betaalgegevens van parkeervergunninghouders en van kentekenhouders op de wachtlijst;

 • b)

  Parkeerrecht, kenteken, betaalgegevens, tariefgebied, datum en tijdstip;

 • c)

  NAW-gegevens, kenteken, gegevens soort en kleur voertuig, locatie, datum en tijdstip;

 • d)

  NAW-gegevens indiener van een bezwaar of beroep tegen een opgelegde naheffingsaanslag, gekoppeld aan een of meerdere van bovengenoemde gegevens;

 • e)

  NAW-gegevens, kenteken, gegevens soort en kleur voertuig, locatie, datum en tijdstip;

 • f)

  NAW-gegevens indiener van een klacht, gekoppeld aan een of meerdere van bovengenoemde gegevens;

 • g)

  Beeldmateriaal gemaakt door de scanauto, de parkeercontroleurs en de BOA’s.

Artikel 2.5: Bewaartermijnen van de gegevens

De onder artikel 2.4 beschreven gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. De volgende termijnen worden in acht genomen:

 • a)

  7 jaar volgens archiefwet

 • b)

  13 weken. Deze bewaartermijn is nodig voor het doorlopen van procedures van naheffing en eventueel bezwaar;

 • c)

  13 weken. Deze bewaartermijn is nodig voor het doorlopen van procedures van naheffing en eventueel bezwaar;

 • d)

  7 jaar volgens archiefwet;

 • e)

  1 jaar;

 • f)

  7 jaar volgens archiefwet;

 • g)

  13 weken voor beeldmateriaal dat verkregen is in het kader van fiscale handhaving. Deze bewaartermijn is nodig voor het doorlopen van procedures van naheffing en eventueel bezwaar. 5 jaar voor beeldmateriaal dat verkregen is in het kader van handhaving op fout en slordig parkeren conform “Wet Mulder”.

Voor een overzicht van de bewaartermijnen wordt verwezen naar de bijlage “Bewaartermijnen”. Voor zover dit voortvloeit uit de onder artikel 2.2 omschreven doelen of wanneer sprake is van bijzondere omstandigheden of incidenten kunnen de gegevens langer dan de termijn genoemd in dit artikel worden bewaard. Dit duurt niet langer dan strikt noodzakelijk is.

Artikel 2.6: Proces van gegevensverwerking bij fiscaal parkeren

Het proces van de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot parkeren in het fiscale gebied verloopt als volgt:

 • a)

  Het verkrijgen van een parkeerrecht geschiedt door het betalen van parkeerbelasting. Een parkeerrecht wordt uitgegeven op basis van het kenteken, waarbij de registratie op de volgende manieren plaats kan vinden:

  • 1.

   Invoer van het kenteken via de parkeerautomaat;

  • 2.

   Invoer van het kenteken via een mobiel parkeren provider telefonisch of digitaal via een app;

  • 3.

   Invoer van het kenteken via een bezoekersvergunning, telefonisch of digitaal;

  • 4.

   Bij het aanschaffen van een parkeervergunning;

 • b)

  Parkeerrechten worden opgeslagen in de Parkeerrechtendatabase waarbij de gegevens van het kenteken, de locatie (parkeerzone) waarvoor de parkeerbelasting is voldaan en de starttijd en eindtijd van het parkeerrecht waarvoor de parkeerbelasting is voldaan worden opgeslagen.

 • c)

  Bij fiscale handhaving vindt controle door ParkerenDelft plaats waarbij een scanvoertuig door de straten in gebieden met betaald parkeren rijdt en een scan(foto) van het kenteken van alle voertuigen die geparkeerd staan wordt gemaakt. De scanauto is uitgerust met een zeer nauwkeurig GPS-systeem zodat de locatie kan worden bepaald. Fiscale handhaving kan ook door een parkeercontroleur plaats vinden zonder dat een scanvoertuig wordt gebruikt.

 • d)

  Door middel van een automatische bevraging van een gescand kenteken aan de Parkeerrechtendatabase, wordt gecontroleerd of voor die locatie op het moment van controleren een parkeerrecht aanwezig is.

 • e)

  Wanneer wordt geconstateerd dat een voertuig geen geldig parkeerrecht heeft, worden scans van het kenteken opgeslagen en worden de gegevens (kenteken, locatie en tijdstip) van de ‘suspect’ naar de parkeercontroleur gestuurd. Tevens worden tijdens het scannen van voertuigen situatiescans gemaakt. De situatiescans worden alleen van suspects door de scanauto verstuurd naar de handhaafapplicatie. De situatiescans worden maximaal 48 uur in de handhaafapplicatie bewaard op een tijdelijke server die alleen toegankelijk is voor de leverancier in geval van onderhoud en storingen.

 • f)

  De opvolging van suspects gebeurt door een parkeercontroleur (fiscale handhaver of BOA). Deze controleert ter plekke of het voertuig belastingplichtig is (of dat bijvoorbeeld sprake was van laden/lossen of in-/uitstappen) en controleert of alsnog een geldig parkeerrecht aanwezig is. Tevens wordt gecontroleerd of het kenteken juist is gescand en of de locatie op een juiste wijze is doorgevoerd.

 • g)

  Wanneer wordt geconstateerd dat het betreffende voertuig daadwerkelijk staat geparkeerd en er niet voor een parkeerrecht betaald is, wordt door de parkeercontroleur door middel van een activering aangegeven dat een naheffingsaanslag kan worden opgelegd. De situatiescans worden doorgestuurd en bewaard in een digitaal dossier; behorend bij de naheffing. De situatiescans worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de afhandeling van bezwaar en beroep (zie paragraaf 2.5).

 • h)

  Het digitaal dossier behorend bij de naheffing wordt verrijkt met de NAW gegevens behorende bij het kenteken die worden opgevraagd bij de RDW. De gegevens van het voertuig, de gegevens van de eigenaar, de scans (als bewijsmateriaal), locatie en tijdstip waarop de controle heeft plaats gevonden worden opgeslagen en bewaard conform artikel 2.4 en 2.5.

 • i)

  Het kenteken wordt niet meteen uit het parkeerrecht verwijderd omdat soms een persoon een naheffingsaanslag parkeerbelastingen krijgt, terwijl deze wel is betaald en de persoon hiertegen in bezwaar gaat. In dat geval is het noodzakelijk dat een medewerker die het bezwaar behandelt de betaling nog kan vinden in de parkeerrechtendatabase. De gegevens worden versleuteld opgeslagen.

 • j)

  In het geval dat beroep wordt aangetekend wordt alle onnodige informatie, zoals gezichten en kentekens van andere voertuigen, onherkenbaar gemaakt.

 • k)

  Na de bewaartermijn conform artikel 2.5 worden de gegevens verwijderd.

Artikel 2.7: Proces van gegevensverwerking Wet Mulder

Het proces van gegevensverwerking van persoonsgegevens met betrekking tot parkeren waar niet of alleen met een geldige vergunning mag worden geparkeerd werkt als volgt:

 • a)

  De BOA controleert ter plekke of sprake is van slordig of foutparkeren. Het kan hier gaan om situaties als (niet uitputtend):

  • -

   parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats zonder een geldige gehandicaptenparkeerkaart

  • -

   parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken met een voertuig dat een ander kenteken heeft

  • -

   op de stoep parkeren of buiten de vakken parkeren.

  • -

   parkeren op een parkeerplaats met laadvoorziening waarbij niet van de laadvoorziening gebruik wordt gemaakt.

  • -

   parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt.

 • b)

  Bij constatering van fout/slordig parkeren legt de BOA een aankondiging van beschikking op. Hiertoe worden beelden gemaakt van het voertuig met kenteken en de situatie ter plaatse. Deze beelden worden bewaard gedurende de periode genoemd in paragraaf 2.5

 • c)

  De aankondiging van beschikking wordt doorgestuurd/overgedragen naar het CJIB voor verdere afhandeling. De overtreder krijgt hiertoe een boete op basis van de wet Mulder van het CJIB thuisgestuurd.

 • d)

  Na de bewaartermijn conform artikel 2.5 worden de gegevens verwijderd.

Paragraaf 3 Rechten van betrokkenen

Artikel 3.1: Rechten van betrokkenen

 • a) Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Delft om inzage te krijgen in zijn persoonsgegevens welke verwerkt worden in het kader van het digitaal kentekenparkeren;

 • b) Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Delft om zijn of haar persoonsgegevens, welke worden verwerkt in het kader van digitaal kentekenparkeren, te verstrekken;

 • c) Een betrokkene kan een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente Delft om persoonsgegevens die de gemeente van hem of haar verwerkt te corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Daarnaast heeft betrokkene recht op dataportabiliteit en recht op vergetelheid. De AVG is toepasselijk;

 • d) Een betrokkene kan te allen tijde bij de gemeente Delft schriftelijk verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens in het kader van het digitaal kentekenparkeren in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden indien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een goede uitvoering van een publiekrechtelijke taak dan wel een gerechtvaardigd belang;

 • e) Het college beslist binnen vier weken na ontvangst van de verzoeken bedoeld in onderdeel a tot en met d.;

 • f) Tegen een besluit als bedoeld in onderdeel e kan betrokkene bezwaar maken.

Artikel 3.2: Klachten

Een gedraging van een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de gemeente Delft/ParkerenDelft, wordt aangemerkt als een gedraging van de gemeente Delft/ParkerenDelft. De behandeling van klachten heeft de gemeente Delft in opdracht gegeven bij ParkerenDelft BV. Klachten kunnen digitaal worden ingediend op: klantenservice@parkerendelft.com.

ParkerenDelft draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over zijn gedragingen en over gedragingen van medewerkers van de gemeente Delft/ParkerenDelft.

Eenieder heeft het recht om over de wijze waarop de gemeente Delft/ParkerenDelft zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen en welke verband houdt met het verwerken van persoonsgegevens in het kader gebruik van kentekenparkeren in de gemeente Delft, een klacht in te dienen bij ParkerenDelft BV.

Paragraaf 4 Organisatorische informatie en maatregelen

Artikel 4.1: Beschikking tot persoonsgegevens

 • a) De persoonsgegevens worden voor en volgens instructie van de gemeente Delft door ParkerenDelft BV verwerkt. De gemeente heeft daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten ter beveiliging tegen verlies, diefstal of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan en/of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De gemeente Delft heeft de operationele uitvoering van de Delftse parkeerketen en de handhaving van C01 en de daarmee samenhangende verwerking van de kenteken- en persoonsgegevens in opdracht gegeven aan ParkerenDelft BV. ParkerenDelft BV heeft de verwerking van persoonsgegevens aan subverwerkers, zijnde externe partijen, opgedragen. De overeenkomsten zijn opgesteld conform de criteria als gesteld in AVG;

 • b) De gemeente Delft heeft voor de verwerking van gegevens een verwerkingsovereenkomst met ParkerenDelft BV gesloten.

 • c) Gemeente Delft en/of ParkerenDelft BV zal alleen kenteken- of persoonsgegevens aan derden verstrekken in overeenstemming met het bepaalde in de AVG en uitsluitend voor zover er sprake is van een wettelijke plicht.

Artikel 4.2: Toegang tot de persoonsgegevens

Toegang tot de gegevens is gemachtigd voor:

 • a)

  personeel van de gemeente Delft / ParkerenDelft BV die de persoonsgegevens verwerken in het kader van hun functie;

 • b)

  leidinggevenden van personeel van de gemeente Delft / ParkerenDelft BV die persoonsgegevens verwerken in het kader van hun managementtaak;

 • c)

  bewerkers die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de gemeente Delft / ParkerenDelft BV;

 • d)

  de gemeentelijke accountant;

 • e)

  het openbaar ministerie en/of politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten indien de wet hiertoe verplicht c.q. een dwangbevel uitgevaardigd wordt.

Artikel 4.3: Geheimhouding

De personen bedoeld in artikel 4.1 en 4.2 voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht geldt, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 4.4: Data Protection Officer

De gemeente Delft / ParkerenDelft BV heeft een Data Protection Officer (DPO) aangesteld welke toezicht houdt op de toepassing en naleving van verwerking en bescherming van persoonsgegevens in het kader van digitaal kentekenparkeren binnen de gemeente Delft. De DPO fungeert tevens als aanspreekpunt op het gebied van gegevensverwerking en -bescherming in het kader van digitaal kentekenparkeren binnen de gemeente Delft.

Ondertekening

BIJLAGE Bewaartermijnen

Parkeervergunningensysteem

Systeem: Het parkeervergunningensysteem bevat alle kentekengerelateerde vergunningen.

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Vergunninghouders (incl. aanvragers, mensen op wachtlijsten)

NAW-gegevens, geboortedatum, kenteken, betaalgegevens

7 jaar

RMA/Archief regeling Delft: Na 7 jaar wordt een vernietigingslijst gemaakt en worden gegevens vernietigd.

* voor GPK-aanvragen geldt een bewaartermijn van 6 jaar.

Bezoekers van vergunninghouders

Parkeerrecht, kenteken, tariefgebied, datum en tijdstip

6 weken (eindgebruikers)

13 werken (back office)

De kentekengegevens worden voor eindgebruikers (klanten) 6 weken na afloop parkeerrecht geanonimiseerd d.m.v. *

De kentekengegevens zijn 13 weken na afloop parkeerrecht zichtbaar in de backoffice ParkerenDelft t.b.v. verwerking bezwaar en beroep en zijn daarna geanonimiseerd d.m.v. *

Parkeerautomaten (op straat)

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Klanten kentekenparkeren

Kenteken, betaalgegevens, tariefgebied, datum en tijdstip

13 weken

Parkeerrechtendatabase

Systeem: Parkeerrechtendatabase (PRDB). Deze database bevat realtime alle parkeerrechten. Deze worden aangeleverd door parkeerautomaten op straat, mobiele providers en het parkeervergunningensysteem.

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Klanten kentekenparkeren

Parkeerrecht, kenteken, tariefgebied, datum en tijdstip

13 weken

Parkeerrechten worden aangeleverd door parkeerautomaten op straat, mobiele providers en vergunningensysteem).

Scanauto

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Klanten kentekenparkeren

Parkeerrecht, kenteken

4 uur

Alle scans worden 4 uur na registratie verwijderd.

Handhaafapplicatie

Deze applicatie bevat informatie over ‘suspects’: geparkeerde voertuigen waarvoor geen geldig parkeerrecht is aangetroffen. Dit systeem wordt ingezet voor het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Verantwoordelijke: Parkeren Delft

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Suspects

(voertuigen waarvoor de scanauto geen geldig parkeerrecht heeft aangetroffen).

Kenteken, locatie, datum en tijdstip

48 uur

Suspects die niet zijn opgevolgd of niet leiden tot een naheffingsaanslag worden na 48 uur verwijderd.

Suspects die na controle niet beschikken over een geldig parkeerrecht (kentekenhouder naheffing)

Parkeerrecht, NAW-gegevens, kenteken, gegevens soort en kleur voertuig, locatie, datum en tijdstip; beeldmateriaal

13 weken

Invorderingssysteem

Systeem t.b.v de inning van naheffingsaanslagen, inclusief bezwaar en beroep.

Wie/wat

Welke gegevens

Bewaartermijnen privacyreglement

Uitleg

Kentekenhouders naheffing

Parkeerrecht, NAW-gegevens, kenteken, gegevens soort en kleur voertuig, locatie, datum en tijdstip;

13 weken

Parkeerrechten worden aangeleverd door parkeerautomaten op straat, mobiele providers en vergunningensysteem).

Indiener van bezwaar of beroep

Parkeerrecht, NAW-gegevens, kenteken, gegevens soort en kleur voertuig, locatie, datum en tijdstip; beeldmateriaal

7 jaar

volgens archiefwet