Mandatering inkoop Zorg 2019

Geldend van 07-06-2018 t/m heden

Intitulé

Mandatering inkoop Zorg 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst:

gelet op de artikelen 3:40 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T E N:

de volgende besluiten te mandateren aan de eenheidsmanager Jeugd, Zorg en Welzijn van de gemeente Apeldoorn:

  • 1.

    besluiten met betrekking tot toetreden tot en uittreden uit de raamovereenkomst Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lokaal en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ;

  • 2.

    besluit om de Nota van Inlichtingen als reactie op de door de aanbieders in te dienen vragen, vast te stellen.

Dit besluit treedt een dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.

Ondertekening

Twello, 15 mei 2018

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester

E.J.M. van Leeuwen, secretaris