Regeling vervallen per 29-12-2022

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent voorschriften voor evenementen Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018

Geldend van 06-06-2018 t/m 28-12-2022

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Heerhugowaard houdende regels omtrent voorschriften voor evenementen Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018

De burgemeester van Heerhugowaard

Gelet op het bepaalde in artikel 2:25C lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 172 en 174 Gemeentewet en titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht,

Besluit vast te stellen de Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018

Inleiding

In de gemeente Heerhugowaard hoeft u niet altijd een vergunning aan te vragen om een evenement te organiseren. Sommige evenementen zijn vergunningvrij, voor andere geldt een meldingsplicht en voor weer andere moet een vergunning worden aangevraagd. Wat voor ’n evenement u ook organiseert, u zult altijd moeten voldoen aan een aantal voorschriften. De gemeente heeft voor het houden van vergunningvrije en meldingsplichtige algemeen geldende voorschriften vastgesteld.

Voordat u een evenement organiseert, adviseren wij u om de Evenementenwijzer op www.heerhugowaard.nl te raadplegen. Verder moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de gemeentelijke evenementenkalender (www.heerhugowaard.nl) kunt u nagaan of er andere activiteiten zijn vergund.

Indien u naar aanleiding van deze voorschriften nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de frontoffice van de afdeling Omgevingsvergunning van de gemeente Heerhugowaard, bereikbaar via telefoonnummer 14 072.

Vergunningvrije evenementen

Geen vergunning is vereist voor een evenement, indien:

 • -

  het aantal tegelijkertijd aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;

 • -

  het gaat om een ééndaags evenement;

 • -

  het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt tussen 07:00 – 24:00, vrijdag, zaterdag en dagen voorafgaand aan een wettelijke vrije dag tussen 07:00 – 01:00 uur en zondag tussen 13:00 – 24:00 uur;

 • -

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement en een half uur voor beëindiging van het evenement de muziek en verkoop van dranken en etenswaren wordt gestaakt;

 • -

  het maximale geluidsniveau op een afstand van maximaal 7 meter van de opgestelde luidsprekers niet meer bedraagt dan 65 dB(A) en op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen het invallend geluid niet hoger is dan 50 dB(A). In situaties dat de woningen zich op kortere afstand dan 15 meter bevinden, mag het invallend geluid maximaal 55 dB(A) bedragen;

 • -

  geen alcoholhoudende drank wordt verkocht;

 • -

  er geen weg(en) of gedeelte(n)en langer dan 80 meter wordt afgesloten;

 • -

  er geen (gedeelte van een) gebiedsontsluitingsweg wordt afgezet, zoals aangegeven op de plattegrond behorende bij deze algemene voorschriften voor evenementen;

 • -

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object, met een maximum van 4 objecten per evenement; en

 • -

  er een organisator is;

Een evenement is ook vergunningvrij indien dat uitsluitend plaatsvindt in een gebouw of een gedeelte daarvan, indien het aantal tegelijkertijd aanwezigen niet meer bedraagt dan 500 personen per dag. Daarbij moet u er wel rekening mee houden dat u aan andere regelgeving voldoet zoals de voorschriften van het ter plaatse geldende bestemmingsplan, de (brand)veiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 en de eisen, waaronder de geluidsvoorschriften, uit het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Meldingsplichtige evenementen

Een melding is vereist voor een evenement, indien:

 • -

  het aantal tegelijkertijd aanwezigen meer bedraagt dan 250 en minder bedraagt dan 500 personen;

 • -

  het gaat om een ééndaags evenement;

 • -

  het evenement, inclusief op- en afbouw, plaatsvindt tussen 07:00 – 24:00 uur, vrijdag, zaterdag en dagen voorafgaand aan een wettelijke vrije dag tussen 07:00 – 01:00 uur en zondag tussen 13:00 – 24:00 uur;

 • -

  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor aanvangstijd van het evenement en een half uur voor beëindiging van het evenement de muziek en verkoop van dranken en etenswaren wordt gestaakt;

 • -

  het maximale geluidsniveau op een afstand van maximaal 7 meter van de opgestelde luidsprekers niet meer bedraagt dan 65 dB(A) en op de gevel van de dichtstbijzijnde woningen het invallend geluid niet hoger is dan 50 dB(A). In situaties dat de woningen zich op kortere afstand dan 15 meter bevinden, mag het invallend geluid maximaal 55 dB(A) bedragen;

 • -

  er geen weg(en) of gedeelte(n) langer dan 80 meter wordt afgesloten;

 • -

  er geen (gedeelte van een) gebiedsontsluitingsweg wordt afgezet, zoals aangegeven op de plattegrond behorende bij de door de burgemeester vastgestelde algemene voorschriften;

 • -

  slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 50 m2 per object, met een maximum van 4 objecten per evenement;

 • -

  er een organisator is; en

 • -

  de organisator van een evenement, uiterlijk 2 weken voorafgaand voorafgaand aan het evenement, een melding ingediend heeft bij de burgemeester op het daarvoor vastgestelde formulier.

De burgemeester kan binnen één week na ontvangst van de melding besluiten het evenement te verbieden. Dat doet hij als de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt of indien er op de evenementenkalender al een reservering voor een ander evenement is opgenomen. De burgemeester kan ook besluiten om nadere voorwaarden te stellen aan het evenement.

Evenementen vergunning en andere toestemmingen

Wanneer het evenement dat u wilt organiseren niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet moet u een vergunning aanvragen. Op de website www.heerhugowaard.nl leest u de meest actuele informatie over het aanvragen van een evenementenvergunning.

Als u geen vergunning hoeft aan te vragen voor een evenement, kan het voorkomen dat u toch een vergunning of ontheffing nodig heeft voor bepaalde activiteiten die u in het kader van het evenement onderneemt. Voor het gebruik van grote tenten (meer dan 150 personen) of bijvoorbeeld het verkopen van alcohol heeft u dan aparte toestemmingen nodig. Met het beantwoorden van de vragen van de wegwijzer evenementen op www.heerhugowaard.nl kunt u nagaan welke andere toestemmingen u nodig heeft en waar en hoe u deze kunt aanvragen.

Algemene voorschriften voor vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018

Artikel 1 Voorschriften

1.1. Algemeen

 • 1.

  Het evenementen voldoen aan alle algemene criteria voor vergunningvrije c.q. meldingsplichtige evenementen.

 • 2.

  Het evenementen duurt maximaal 1 dag, dit is inclusief opbouwen en opruimen.

 • 3.

  Na afloop van het evenement zorgt u dat het publiek het terrein netjes verlaat.

 • 4.

  U volgt aanwijzingen van de gemeente, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), politie of brandweer goed en direct op.

1.2. Inrichting terrein, tenten, bouwwerken en bereikbaarheid en reclame

 • 5.

  U bent verantwoordelijk voor het terrein. En voor de veiligheid op het terrein. U bent verantwoordelijk vanaf de opbouw totdat alles is afgebroken en opgeruimd.

 • 6.

  Hulpdiensten, zoals ambulance, politie en brandweer, moeten het terrein altijd goed kunnen bereiken. U zorgt hiervoor.

 • 7.

  U laat het terrein en de directe omgeving van het terrein in dezelfde staat achter als waarin u deze vond. U ruimt alles goed op. U haalt al het afval weg. En u voert het afval af naar een afvalinzamelaar. Is het terrein beschadigd? Dan maakt u dit.

 • 8.

  Beschadigen onze eigendommen? Dan betaalt u de kosten om dit te maken.

 • 9.

  De waterwinplaatsen en/of de ondergrondse brandkranen moeten worden vrijgehouden.

 • 10.

  Een eventuele (nood)aggregaat moet zover mogelijk van de bestaande woonbebouwing worden geplaatst.

 • 11.

  U mag geen reclame maken die hinder of overlast kan veroorzaken. Of reclame die de verkeersveiligheid in gevaar kan brengen.

1.3. Brandveiligheid en basishulpverlening

 • 12.

  Het evenemententerrein voldoet aan het Besluit Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. U zorgt dat u dit besluit goed kent. Ook houdt u zich hier goed aan. U vindt het besluit op http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/

In het besluit leest u onder andere de bouwtechnische regels over brandveiligheid, elektrische installaties, organisatie en veilig gebruik. U leest hier ook de regels voor onder andere bijeenkomsttenten, kampeermiddelen, mobiele bakkramen, gasinstallaties, bluswatervoorzieningen, bereikbaarheid voor hulpdiensten en de basishulpverlening. Deze regels gelden in het hele land.

1.4. Constructie bouwwerken en tenten

 • 13.

  De op het terrein aanwezige bouwwerken, constructies en tenten voldoen aan de constructieve prestatie-eisen uit de richtlijn Constructieve Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) van 2 juni 2017. Deze richtlijn is te vinden op www.heerhugowaard.nl/evenementenvergunning

1.5. Gebouw

 • 14.

  U zorgt ervoor dat het geluid in het gebouw voldoet aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit vindt u op http://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/

 • 15.

  U zorgt ervoor dat de inrichting van het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Hierin staan bijvoorbeeld voorschriften over de minimale loopruimte die beschikbaar moet zijn en voorschriften over de brandveiligheid en ontvluchting. Het Bouwbesluit 2012 vindt u op http://wetten.overheid.nl/BWBR0030461/

1.6. Verstrekken en bereiden van eten en drinken

 • 16.

  Verkoopt u eten en drinken? Dan houdt u zich aan de EG-verordening 8-52 uit 2004. Daarin leest u hoe u omgaat met de hygiëne bij levensmiddelen. Ook leest u hierin hoe u voldoet aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Kijk voor meer informatie op www.nvwa.nl.

 • 17.

  U mag geen zwak alcoholhoudende drank schenken. Behalve als u hiervoor een ontheffing heeft 35 van de Drank- en horecawet.

 • 18.

  U mag geen dranken schenken in glas, blik of keramiek.

 • 19.

  Bezoekers mogen niet het evenemententerrein op of af met alcoholhoudende drank. Hier let u op.

 • 20.

  Mensen mogen geen glazen of blikjes het evenemententerrein mee op nemen. Hier let u op.

1.7. Geluidsvoorschriften

 • 21.

  U beperkt hinder voor de omgeving zo veel mogelijk. Daar stelt u de geluidsinstallatie(s) op af.

 • 22.

  Meldt iemand geluidsoverlast? Dan past u het geluid aan. Dat doet u ook nadat de politie, onze toezichthouder of de toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord namens ons daar om vraagt.

1.8. Openbare orde en veiligheid

1.8.1. Weersomstandigheden

 • 23.

  U kijkt vanaf 3 dagen voor het evenement iedere dag wat de weersvoorspelling is voor de dag van het evenement. Dat doet u bij een erkend weerstation. Afhankelijk van deze voorspelling neemt u de volgende maatregelen:

  • Wordt het 27 graden of warmer? Dan zorgt u voor voldoende gratis drinkwater.

 • 24.

  Bij extreme weersomstandigheden let u er goed op dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan op het evenemententerrein. Als dat nodig is stopt u het evenement.

 • 25.

  Geeft het KNMI een waarschuwing voor zwaar weer? Of zijn er windsnelheden of -vlagen van windkracht 7 Bft of hoger? Of wordt dit voorspeld? Dan mag u geen tent gebruiken. Behalve als de documentatie van de tent hogere waarden toestaat.

 • 26.

  U mag niet over de maximale wind- of sneeuwbelasting van de tent heen gaan. Deze waarden leest u in de documentatie van de tent.

1.8.2. Overige

 • 27.

  De organisator van dit evenement dient omwonenden uiterlijk een week vòòr het evenement, schriftelijk te informeren. Kenmerken zoals de datum, begin- en eindtijd, locatie, muziek en wegafsluitingen, moeten daarbij kenbaar worden gemaakt.

1.9. Bijzondere voorschriften

1.9.1. Schermen

 • 28.

  U mag een (mobiel) televisiescherm plaatsen gericht naar het terras. U mag geen televisiescherm plaatsen gericht naar de weg. Of op de weg. Een uitzondering is het televisiescherm op het Coolplein dat u vastzet op de buitenkant van het winkelcentrum.

 • 29.

  U mag geen buitentappunten plaatsen op het terras van een horeca-inrichting. U mag ook geen mobiele tappunten gebruiken. Hiermee bedoelen we ook de ‘rugzaktap’ en de navulslang.

1.9.2. Springkussens

 • 30.

  Voor speeltoestellen (springkussens) geldt hoofdstuk 4 van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. In dit besluit staan regels over de keuring van de speeltoestellen en het gebruik hiervan. Ook staat hierin dat u een gebruiksaanwijzing van het speeltoestel moet hebben. U vindt deze tekst op http://wetten.overheid.nl/BWBR0008223/

 • 31.

  U volgt de gebruiksaanwijzing van het speeltoestel.

 • 32.

  Gebruikt u het springkussen? Dan is er altijd een volwassene bij die toezicht houdt.

Artikel 2 Citeertitel

Deze voorschriften worden aangehaald als: “Algemene voorschriften vergunningvrije en meldingplichtige evenementen 2018”.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze voorschriften treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld en ter kennisgeving aangenomen in de collegevergadering van 1 mei 2018

De voorzitter,

De secretaris,

afbeelding binnen de regeling