Aanwijzingbesluit ex artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014 (Exploitatie openbare inrichting)

Geldend van 12-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingbesluit ex artikel 2:28 Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014 (Exploitatie openbare inrichting)

Kenmerk: 1197506

Juridische basis aanwijzingbesluit

Op grond van artikel 2:28, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Katwijk 2014 (hierna: APV), getiteld Exploitatie openbare inrichting, is het verboden in door de burgemeester aangewezen gebieden voor (een) daarbij aangewezen categorie(ën) openbare inrichting(en) zonder vergunning van de burgemeester een openbare inrichting te exploiteren.

Begripsbepalingen

In dit aanwijzingbesluit wordt verstaan onder:

  • 1.

    sisha lounge: loungecafé waar men waterpijp kan roken, thee en andere drankjes kan drinken en spelletjes kan doen; waterpijpcafé.

  • 2.

    snackbar: eetgelegenheid waar men voornamelijk al dan niet voor directe consumptie gereed zijnde etenswaren (zoals friet, kroketten, frikandellen en ijs) en/of alcoholarme dan wel alcoholvrije dranken kan kopen en nuttigen.

Gebied waarin het exploitatievergunningstelsel geldt

Het exploitatievergunningstelsel geldt binnen het gebied van de bebouwde kom van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 1:1 van de APV.

Categorieën van openbare inrichtingen waarvoor het exploitatievergunningstelsel geldt.

Het exploitatievergunningstelsel geldt voor sisha lounges en snackbars.

Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Zo lang de (rechts)persoon van de exploitant(e) na inwerkingtreding van dit aanwijzingbesluit niet wijzigt, blijft op de exploitatie van een inrichting die plaatsvindt vóór het tijdstip van deze inwerkingtreding, het recht zoals dit gold vóór dat tijdstip van toepassing;

  • 2. Het onder 1 bepaalde geldt niet als na inwerkingtreding van dit aanwijzingbesluit de openbare orde in of rond de inrichting ernstig of herhaaldelijk wordt verstoord, in welke geval er een exploitatievergunningplicht geldt.

  • 3. De datum van inwerkingtreding van dit aanwijzingbesluit is een dag na de bekendmaking hiervan.

  • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingbesluit exploitatie openbare inrichtingen”.

Ondertekening

Katwijk, 28 mei 2018

De burgemeester van Katwijk,

Ir. C.L. Visser.