Nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties

Geldend van 07-06-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 15 mei 2018:

Gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

BESLUIT

Vast te stellen de : Nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties

Nadere regel

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk.

Artikel 2. Doel

Versterking van de samenhang van het verenigingsleven in de kern door het in stand houden van de diverse vrijwilligersorganisaties in de kern en de onderlinge samenwerking tussen deze organisaties te bevorderen.

Artikel 3. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties, zoals omschreven in artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk, zonder uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Moerdijk. Subsidie wordt verstrekt aan 1 vrijwilligersorganisatie per kern.

Artikel 4. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

 • b.

  de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • c.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

 • d.

  de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

 • e.

  een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

 • f.

  de aanvrager failliet is of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • g.

  indien er vanuit de kern één of meerdere subsidieverzoeken zijn of worden gedaan op grond van de nadere regels basissubsidies vrijwilligersorganisaties. Dit geldt niet indien er sprake is van nieuwe vrijwilligersorganisaties en deze hun subsidieverzoek indienen nadat een subsidie op grond van deze regeling is verleend.

Artikel 5. Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag dient te worden ingediend door één vrijwilligersorganisatie per kern die is aangewezen door alle betrokken vrijwilligersorganisaties binnen de kern;

 • 2.

  In afwijking van artikel 6, tweede lid van de Algemene subsidieverordening dient een vrijwilligersorganisatie een aanvraag om subsidie schriftelijk in te dienen bij het college en daarbij de volgende gegevens te overleggen:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waar de subsidie voor wordt aangevraagd die bijdragen aan de het in artikel 2 genoemde doel.

  • b.

   de laatst opgemaakte jaarrekening en/of de opgemaakte balans van het voorgaande jaar.

  • c.

   Een plan te bevatten waarin is opgenomen:

   • i.

    Een overzicht van alle deelnemende vrijwilligersorganisaties

   • ii.

    Een laatst opgemaakte (gezamenlijke) balans of jaarrekening van alle betrokken vrijwilligersorganisaties

  • d.

   Een IBAN waarop het subsidiebedrag kan worden overgemaakt

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de totale subsidie wordt bepaald op basis van de optelsom van alle mogelijk los te verstrekken subsidies aan de in de betreffende kern aanwezige vrijwilligersorganisaties op grond van de Nadere regels Basissubsidies Vrijwilligersorganisaties.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie zoals genoemd in lid 1 wordt bepaald bij de eerste keer dat een kern een aanvraag doet en blijft bij volgende aanvragen ongewijzigd tenzij:

  • a.

   De gemeente de tarieven zoals die zijn opgenomen in de nadere regels Basissubsidies Vrijwilligersorganisaties wijzigt. Als deze tariefswijziging in het voordeel is van de kern dan wordt de hoogte van de totale subsidie zoals genoemd in lid 1 hierop bijgesteld;

  • b.

   Niet wordt voldaan aan artikel 8 lid 1. Mocht de aanvrager op een later tijdstip alsnog een aanvraag doen dan wordt deze behandeld overeenkomst lid 2 van dit artikel.

 • 3.

  Als de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden die genoemd worden in deze nadere regels wordt een subsidie van 105% van het in lid 1 genoemde totaal verleend aan de aanvrager;

 • 4.

  Na subsidieverlening wordt de subsidiehoogte gedurende de subsidieperiode niet meer aangepast. Lopende een subsidiejaar moet een nieuwe vrijwilligersorganisatie uit dezelfde kern dus eerst zelfstandig subsidie aanvragen op basis van de Nadere regels Basissubsidies Vrijwilligersorganisaties.

Artikel 7. Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager evalueert de effectieve inzet van de subsidie met de gemeente Moerdijk door middel van een ambtelijk dan wel bestuurlijk gesprek uiterlijk op 1 juli in het jaar na de subsidieverlening met uitnodiging van alle betrokken vrijwilligersorganisaties;

 • 2.

  Naar aanleiding van een ambtelijk dan wel bestuurlijk gesprek zoals bedoeld in het eerste lid kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd om de effectieve inzet van de subsidie te kunnen bepalen.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1.

  In afwijking van artikel 7, eerste lid van de Algemene subsidieverordening dient een aanvraag van een vrijwilligersorganisatie om subsidie op grond van deze nadere regels door ons te zijn ontvangen uiterlijk 1 oktober van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om subsidie door een vrijwilligersorganisatie binnen 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningtermijn zoals bepaald in artikel 8, eerste lid van deze nadere regels.

Artikel 10. Verlening en vaststelling

 • 1.

  Het college verleent subsidie op grond van deze nadere regels voor een periode van één jaar en stelt het verleende subsidiebedrag direct vast.

 • 2.

  Indien zich gedurende de subsidieperiode bij een vrijwilligersorganisatie wijzigingen voordoen die betrekking hebben op factoren die de subsidiehoogte bepalen, dan heeft dit geen effect op de verleende subsidiebeschikking;

Artikel 11. Verantwoording

De subsidieaanvrager levert voor 31 december van het lopende subsidiejaar een overzicht aan van de wijze waarop de subsidie is besteed. Dit overzicht wordt verstuurd naar subsidies@moerdijk.nl

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 13. Overgangsregeling

Besluiten met betrekking tot het verstrekken van subsidie ten behoeve van de versterking van samenhang tussen vrijwilligersorganisatie, genomen vóór inwerkingtreding van deze regel, gelden als besluiten genomen op grond van deze regel. Dit geldt zodoende ook voor het bepalen van “eerste aanvraag” zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 van deze regel.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Basissubsidie Versterking samenhang vrijwilligersorganisaties”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 15 mei 2018

De locosecretaris,

M.J.A. Hiel,

De burgemeester,

J.P.M. Klijs

Ondertekening