Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Edam-Volendam

Geldend van 31-05-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Edam-Volendam

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 april 2018;

gelet op artikel 2 lid 2 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Edam-Volendam.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c.

  Antidiscriminatievoorziening: de fysieke organisatie waar de ingezetene terecht kan in geval van discriminatie, die in ieder geval voorziet in twee taken: bijstand en registratie;

 • d.

  Klacht: klacht betreffende onderscheid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a van de wet;

 • e.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • g.

  Ingezetene: persoon als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2. Zorgplicht voor college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3. Antidiscriminatievoorziening

Ingezetenen van Edam-Volendam kunnen voor bijstand in het geval van discriminatie terecht bij Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland, Waterlandlaan 40 te Purmerend of aan de Botenmakersstraat 42 te Zaandam.

Artikel 4. Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1. Conform artikel 3 van het besluit worden bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening de deskundigheid van de klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening voor de ingezetenen van Edam-Volendam gewaarborgd.

 • 2. De antidiscriminatievoorziening zorgt ervoor dat de klachtbehandelaar in het bezit is van de voor klachtbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaar de mogelijkheid die deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 3. Conform artikel 7 van het besluit heeft de klager de mogelijkheid een klacht per post, per e-mail, telefonisch of in persoon te melden.

Artikel 5. Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  de afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten, en

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Edam-Volendam.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 mei 2018,

de raad van de gemeente Edam-Volendam,

de griffier,

mw. mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.

Algemene toelichting Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Edam-Volendam

Op 28 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (hierna: de Wet) in werking getreden. Uiterlijk zes maanden na inwerkingtreding moest het college zijn burgers toegang bieden tot een antidiscriminatie voorziening.

Artikelsgewijze toelichting Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Edam-Volendam

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 2. Zorgplicht voor burgemeester en wethouders

In wetstechnische zin is het niet noodzakelijk om de in artikel 1 van de wet opgedragen plicht in de verordening op te nemen. Omdat deze plicht de kern is van de nieuwe wet, is de bepaling toch opgenomen.

Artikel 3. Antidiscriminatievoorziening

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 4. Inrichting antidiscriminatievoorziening

Met het opnemen van de artikelen 3 en 7 van het besluit in deze bepaling wordt het belang van een deskundige en voor iedereen toegankelijke klachtbehandeling evenals het belang van het waarborgen van die deskundigheid nogmaals benadrukt.

Artikel 5. Protocol klachtenbehandeling

Met deze bepaling wordt invulling gegeven aan artikel 6 van het Besluit, dat luidt:

“De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten”.

Artikel 6 en 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze bepalingen behoeven geen toelichting.