Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Geldend van 01-11-2018 t/m heden

Intitulé

Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Registratienummer: 2018044071 / 2018044146

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland,

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Wettelijk kader en vereiste van het besluit

 • Op grond van artikel 4 en 5 van de Scheepvaartverkeerswet kan het bevoegd gezag verkeersbesluiten nemen ter bescherming van de in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet genoemde belangen;

 • Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben bij besluit van 20 februari 1992 het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden als bevoegd gezag aangewezen over al die scheepvaartwegen waarover het hoogheemraadschap het beheer voerde en voor zover die wateren niet onder het bevoegd gezag van een ander openbaar lichaam vielen. Deze aanwijzing maakt het mogelijk een besluit te nemen met betrekking tot in de Scheepvaartverkeerswet genoemde belangen;

 • Waterschap Rivierenland is als rechtsopvolger van het hoogheemraadschap het bevoegd gezag over de Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen, een boezemwater van de Alblasserwaard;

 • in aanmerking wordt genomen het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en de Algemene wet bestuursrecht.

Belangenafweging en motivering

 • De Buiten-Giessen en de Binnen-Giesen vervullen de functie voor het watersysteem;

 • het varen wordt daarnaast als recreatief medegebruik toegestaan;

 • met het oog op de te beschermen belangen van het watersysteem zijn in de Keur Waterschap Rivierenland 2014 (hierna te noemen: Keur) onder meer regels gesteld voor het varen. In de Keur is gereguleerd dat alleen ligplaats mag worden ingenomen op kennelijk daartoe ingerichte plaatsen. Anders is vergunning nodig;

 • naast de beheertaak voor het watersysteem heeft Waterschap Rivierenland voor het betreffende water de zorg voor het nautisch beheer, dat zich richt op de veiligheid en doorvaart van het scheepvaartverkeer;

 • gebleken is dat afgemeerde vaartuigen en obstakels in het gedeelte van de Buiten-Giessen van de Peulensluis tot aan de Damsluis en in het smalle deel van de Binnen-Giessen (vanaf de Damsluis tot aan de Binnendams 37, Hardinxveld-Giessendam) het bevaarbare water zodanig versmallen dat zij de doorvaart hinderen;

 • voor een veilige en vlotte doorvaart is een minimale vaarbreedte benodigd van 7 meter voor de smalle delen van de Binnen- en de Buiten-Giesen en 12 meter voor de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis en de bocht bij de Jupiterflat ter hoogte van het perceel Buitendams 217 te Hardinxveld-Giessendam;

 • omwille hiervan dienen regels gesteld te worden voor het afmeren;

 • de doelstelling die met dit besluit wordt beoogd is het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer, het in standhouden van scheepvaartwegen, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;

 • dit verbod wordt uitgevaardigd door middel van een bekendmaking volgens artikel 8 Scheepvaartverkeerswet en artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer aangezien dit besluit van toepassing is op een vaarweg waar het (uitsluitend) plaatsen van verkeerstekens niet doelmatig is;

 • in het kader van het overleg zoals bedoeld in artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer is het ontwerp van het besluit voor overleg aangeboden aan de gemeente Hardinxveld Giessendam en het Overlegorgaan Waterrecreatie Alblasserwaard.

Gevolgde procedure

Gelet op de mogelijke belangen van derden is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Een zorgvuldige voorbereiding van het verkeersbesluit brengt met zich mee dat deze derden (inwoners en belanghebbenden) in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijzen kenbaar te maken over het te nemen besluit.

Het ontwerp is ter voorbereiding op het definitieve besluit voor eventueel overleg aangeboden aan de bij dit besluit belanghebbende openbare lichamen en instellingen. Dit in overeenstemming met artikel 6 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer.

De bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken en de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken is op 12 september 2017 bekend gemaakt in het Waterschapsblad.

Het besluit heeft in ontwerp ter inzage gelegen van 13 september 2017 tot en met 24 oktober 2017.

Op het ontwerp van het verkeersbesluit zijn 70 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen richtten zich op de breedte en de ligging van de vrij te houden vaargeul, het hebben van voldoende diepgang voor de boten daar waar een vaargeul gehanteerd zal worden, de waardevermindering van de percelen waaraan wordt afgemeerd, het overgangsrecht en de noodzaak tot het instellen van een afmeerverbod. Ingebrachte zienswijzen zijn aanleiding geweest tot wijzigen van het ontwerpverkeersbesluit. Door het instellen van passeerstroken is het mogelijk voor het smalle deel van de Buiten-Giessen (tussen de bocht ter hoogte van Jupiterflat gelegen aan het percel Buitendams 217 tot aan de Damsluis) en het deel van de Binnen-Giessen (tussen de Damsluis tot aan de Binnendams 37), Hardinxveld-Giessendam de vaargeul minder breed te maken zonder dat dit nadelig is voor een vrije doorvaart. Met deze aanpassing wordt enerzijds tegemoet gekomen aan eigenaren van vaartuigen die daardoor buiten de vaargeul komen te liggen. Anderzijds wordt hiermee voldoende gewaarborgd dat er vrije doorvaart mogelijk is.

Gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer en de Algemene wet bestuursrecht,

BESLUIT

tot de volgende bekendmaking als bedoeld in artikel 8 Scheepvaartverkeerswet en artikel 13 Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer:

Artikel 1

 • 1.

  Het is verboden ligplaats te nemen (ankeren en afmeren) in de vaargeul, zijnde delen van de Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaarten.

 • 2.

  In dit besluit wordt verstaan onder het begrip vaargeul: een vrij te houden vaarstrook voor een vrije doorvaart van schepen, waarin het verbod tot het ligplaats nemen geldt zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 van dit besluit.

 • 3.

  Het plaatsen van verkeerstekens ter aanduiding van het in het eerste lid bedoelde verbod is niet doelmatig. Dit besluit wordt tevens aangemerkt als een bekendmaking met dezelfde strekking als een verkeersteken zoals bepaald in het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer artikel 1 lid 1 en artikel 13 lid 1.

 • 4.

  Het in het eerste lid bedoelde verbod is niet van toepassing bij daartoe door het waterschap ingerichte wachtplaatsen bij bruggen of sluizen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Waterschapsblad en treedt in werking op 1 november 2018.

Artikel 3 Overgangsrecht

Vaartuigen die binnen de vrij te houden vaargeul liggen zijn tot 1 november 2020 uitgezonderd van het verbod als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De ligplaats is aantoonbaar voor langere tijd in gebruik genomen vóór 14 september 2017;

 • 2.

  de ligplaats is met toestemming van het bestuur van het waterschap ingenomen of de ligplaats is ingenomen in overeenstemming met de Keur Waterschap Rivierenland of bepalingen op grond van de Scheepvaartverkeerswet;

 • 3.

  het recht op uitzondering volgens dit artikel gaat verloren als het perceel waarlangs het vaartuig is afgemeerd van eigenaar verandert.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland van 15 mei 2018 te Tiel.

Hoogachtend,

het college van dijkgraaf en heemraden

van Waterschap Rivierenland,

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de dijkgraaf, ir. R.W. Bleker

Bijlagen

1. Kaarten behorende bij het Verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen met kaartbladnummers:

B5

C5

F10

I13

A5

C6

G10

 

A6

C7

G11

 

A7

D8

H12

 

 

E9

I12

 

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

2. Tekenuitgangspunten voor de wijziging Legger Wateren en het verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen.

Bijlage 2. Tekenuitgangspunten

Dit document hoort bij twee besluiten van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland (beide d.d. 15 mei 2018):

 • 1.

  het besluit inzake de wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen en  

 • 2.

  het verkeersbesluit afmeerverbod Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen.

 

Dit document bevat de tekenregels en uitgangspunten die het waterschap heeft gehanteerd bij het opstellen en intekenen van de wijziging van de Legger Wateren en het verkeersbesluit afmeerverbod voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen.

 

De tekenregels in paragraaf 1 zijn gehanteerd voor het verkeersbesluit en bijbehorende kaarten.

De tekenregels in paragrafen 1 t/m 3 zijn gehanteerd voor het leggerbesluit en bijbehorende kaarten.

 

In deze document wordt verstaan onder:

Smalle Giessen: de Buiten-Giessen gelegen tussen de bocht bij de Jupiterflat (ter hoogte van het perceel Buitendams 217) en de Damsluis en de Binnen-Giessen gelegen tussen de Damsluis en Binnendams 37.

Brede Giessen: de Buiten-Giessen gelegen tussen de Peulensluis en de bocht bij de Jupiterflat, ter hoogte van het perceel Buitendams 217.

Peulensluis: sluis gelegen onder de rijksweg A15, Hardinxveld-Giessendam.

Damsluis: sluis gelegen ter hoogte van de Peulenstraat, Hardinxveld-Giessendam.

 

Alle adressen hieronder vermeld zijn gelegen in Hardinxveld-Giessendam.

 

1. Vaargeul (A-water)

1.1 De vaargeul loopt van de Peulensluis naar de Damsluis en van de Damsluis tot aan de Binnendams 37.

 

1.2 De twee aftakkingen van de Buiten-Giessen (Karnemelksloot en water parallel aan de Apollostraat) hebben geen vaargeul.

 

1.3 De vaargeul is ingetekend door het midden te bepalen van de watergang zoals deze is ingetekend en vastgesteld in de Legger Wateren in 2017, rekening houdend met - het verwijderen van het brughoofd nabij perceel HDV00, E, 1526. - het verbreden van de watergang door de nieuwbouw (op de twee nieuwbouwlocaties: percelen Jupiterstraat 44 t/m 70 en percelen deel uitmakend van het nieuwbouwplan Forte, Uranusstraat)[1].

 

1.4 Voor de Brede Giessen geldt een 12 meter brede vaargeul. Aan beide zijden van de middenlijn is een zone van 6 meter breed gehanteerd, hierdoor is de vaargeul in totaal 12 meter breed. Ten noorden van de voorhaven van de Peulensluis geldt een zone van 17 meter breed over de lengte van 100 meter, deze is nodig voor het veilig afwikkelen van sluisverkeer.

 

1.5 Voor de Smalle Giessen geldt een 7 meter brede vaargeul. Aan beide zijden van de middenlijn is een zone van 3,5 meter breed gehanteerd, hierdoor is de vaargeul in totaal 7 meter breed. Op de delen waar de watergang smaller is dan 7 meter (bijv. onder een brug of een vernauwing in de watergang), merken wij de hele watergang aan als vaargeul. Daarnaast zijn drie passeerstroken ingetekend, zoals beschreven in onderdelen 1.6 en 1.7.

 

1.6 Voor elke passeerstrook geldt het volgende:

 • 1.

  De passeerstrook is 10 meter breed en 15 meter lang.

 • 2.

  De passeerstrook sluit aan beide zijden aan op de 7 meter brede vaargeul met een verloop van 1:10. Deze verloopstroken hebben een lengte van 15 meter.

 • 3.

  De gehele passeerstrook inclusief verloopstukken is 45 meter lang.

 

1.7 De drie passeerstroken zijn op de volgende locaties ingetekend:

 • 1.

  Passeerstrook 1: tussen perceel HDV00 E1093 en HDV00 E1411.

 • 2.

  Passeerstrook 2: vanaf de brug in de Thorbeckestraat, van hieruit 45 meter naar het oosten.

 • 3.

  Passeerstrook 3: op basis van het midden van het gemeentelijk perceel HDV00F1772.

 

2. C-strook en breedteprofielen water

2.1 Voor de Brede Giessen geldt het volgende: indien het water breder is dan 14 meter, is aan weerszijden een strook van 1 meter C-water opgenomen, zodanig dat dit de vaargeul ongemoeid laat.

 

2.2 Voor de Smalle Giessen geldt het volgende: indien het water breder is dan 9 meter, is aan weerszijden een strook van 1 meter C-water opgenomen, zodanig dat dit de vaargeul ongemoeid laat.

 

2.3 Voor de aftakkingen van de Buiten-Giessen (Karnemelksloot en water parallel aan de Apollostraat) is aan weerszijden van het water een strook van 1 meter C-water opgenomen.

 

2.4 Indien er geen C-strook van 1 meter ingetekend kan worden op grond van onderdelen 2.1 en 2.2, behoudt de A-watergang over de volledige breedte de A-status.

 

2.5 De C-strook is ingetekend op basis van de watergang, zoals deze is ingetekend en vastgesteld in de Legger Wateren in 2017, met uitzondering van de punten genoemd in onderdelen 2.6 en 2.7.

 

2.6 De C-strook loopt over objecten in en boven het water die in de huidige legger ten onrechte zijn opgenomen als onderdeel van oever. Dit wordt toegepast om te voorkomen dat naast bestaande steigers/bootliften nogmaals een 1 meter C-strook komt te liggen.

 

2.7 Er is geen C-strook opgenomen op de volgende locaties:

 • 1.

  De zuidzijde van de Buiten-Giessen, parallel aan de A15, deze is onbebouwd.

 • 2.

  De percelen Jupiterstraat 44 t/m 70 (even).

 • 3.

  De percelen deel uitmakend van het nieuwbouwplan Forte, Uranusstraat.

De C-strook voor de nieuwbouwlocaties genoemd onder b en c, worden via een aparte leggerprocedure opgenomen in de legger (herziening Legger Wateren 2018).

 

2.8 Bij een vergunde steiger of overkluizing wordt de C-strook toegepast.

 

3. Beschermingszone

3.1 De beschermingszone langs A-water langs de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen wordt teruggebracht naar 1 meter breed. Het waterschap doet het onderhoud aan het A-water bij de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen varend en vanuit de oever.

3.2 Daar waar er een C-strook is ingetekend zijn aanliggend perceeleigenaren onderhoudsplichtig en is geen beschermingszone aangegeven.

 

Versie d.d. 19-14-2018

[1] Ten opzichte van de legger Wateren 2017.

Beroep

Omdat het ontwerp verkeersbesluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure) is er geen mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen, maar kan er op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt in het Waterschapsblad beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Gelderland Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Beroep kan worden ingesteld door:

 • belanghebbenden, die een zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, en;

 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

U moet in het beroepschrift in ieder geval vermelden:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de datum waarop u het beroepschrift schrijft;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

 • 4.

  de reden waarom u in beroep gaat;

 • 5.

  wat naar uw mening het besluit moet zijn.

U moet het beroepschrift ondertekenen. Als het beroepschrift in een andere dan een EU-taal is geschreven, moet u, als daarom wordt gevraagd, voor een goede Nederlandse vertaling zorgen.

Voorlopige voorziening in geval van beroep

De uitvoering van het besluit kan uw belangen schaden. Om dit te voorkomen kunt u de rechter schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een voorlopige voorziening is hier een speciale regeling voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland treft een voorlopige voorziening als die, gelet op de betrokken belangen, direct nodig is. Het adres waar u een verzoek om voorlopige voorziening kunt doen is : Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Zowel aan het beroep als aan de voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Toelichting

De Buiten-Giessen en de Binnen-Giessen zijn watergangen met een functie voor het watersysteem zoals berging, aan- en afvoer en ecologie. De regels van de Keur van Waterschap Rivierenland zijn daarop van toepassing. Het water is niet aangewezen als een vaarweg maar mag wel worden bevaren in het kader van recreatief medegebruik. Dat wil zeggen dat het varen is toegestaan zolang dat past binnen de zorg voor het watersysteem en zonder dat specifieke aanpassingen hoeven te worden gedaan aan bijvoorbeeld diepgang. In de Keur zijn bepalingen opgenomen over toegestane afmetingen van vaartuigen en tijden waarop gevaren mag worden. Ook regelt de Keur waar afgemeerd mag worden. Dit alles vanuit het belang van het watersysteem.

Nautisch beheer

Het waterschap heeft van de provincie de bevoegdheid gekregen om het nautisch beheer over het betreffende water uit te oefenen. Met die bevoegdheid kan het college van dijkgraaf en heemraden op grond van de Scheepvaartverkeerswet regels stellen in het belang van een veilige en vlotte doorvaart van het scheepvaartverkeer maar ook in het belang van de bruikbaarheid van het water.

Versmalde doorvaart

Door de jaren heen is de Buiten-Giessen en het smalle deel van de Binnen-Giessen behoorlijk volgebouwd met steigers, vlonders, beschoeiingen en bootliften, maar ook met gebouwen en bouwwerken die soms tot op de insteek staan of zelfs er over heen. De Keur zoals die geldt ten tijde van de totstandkoming van dit verkeersbesluit staat het in principe toe dat wordt afgemeerd op kennelijk daarvoor ingerichte plaatsen. De rivier is op enkele plekken smal door de ligging van bestaande oevers. Door de aanwezigheid van de hier genoemde werken en door afgemeerde vaartuigen worden in een aantal van deze situaties de watersysteemfuncties en de doorvaart van de watergang nadelig beïnvloed. Vanuit de recreatievaart is aangegeven dat de ontstane situatie voor de doorvaart zeer ongewenst is. Tevens komt de veiligheid betreffende het recreatieve medegebruik verder onder druk te staan. Door de bouw van nieuwe woningen langs de Giessen is de verwachting dat het aantal afgemeerde vaartuigen verder zal toenemen. Het probleem met betrekking tot obstakels in het water wordt aangepakt via aanpassing van de legger en de algemene regels behorende bij de Keur. Om de vaarweg vrij te houden voor de doorvaart is een afmeer/ligplaatsenverbod nodig. Dit verbod kan het waterschap instellen door het nemen van een verkeersbesluit.

Voor een veilige en vlotte doorvaart is een minimale vaarbreedte nodig van:

 • 7 meter voor het smalle deel van de Buiten-Giessen (tussen de bocht Jupiterflat ter hoogte van het perceel Buitendams 217 tot aan de Damsluis) en het deel van de Binnen-Giessen (tussen de Damsluis tot aan de Binnendams 37, Hardinxveld-Giessendam). De vaarweg op dit traject wordt onderbroken door de Damsluis, die in het vaarseizoen drie keer per dag een uur bediend wordt. Hierdoor zijn minder passeer bewegingen dan in het deel van de Buiten-Giessen tussen de Peulensluis en de brug in de Marsstraat. Een enkelstrooks, vrij te houden vaargeul van 7 meter breed is daarom voldoende voor de doorgaande scheepvaart. Boten mogen hier niet breder zijn dan 4 meter. Aan beide zijden geldt dan 1½ meter manoeuvreerruimte. Daarnaast zijn op de rechte overzichtelijke stukken drie passeerstroken ingetekend van 10 meter breed en 15 meter lang. Hier kunnen vaartuigen elkaar veilig met voldoende manoeuvreerruimte passeren.

 • 12 meter voor de Buiten-Giessen tussen de Peulensluis en de bocht Jupiterflat ter hoogte van het perceel Buitendams 217. In dit gedeelte van de rivier wordt ook beroepsmatig gevaren. De breedte is daarom gebaseerd op een krap profiel voor tweestrooks- of tweerichtingsverkeer. Hier geldt een breedte eis voor schepen van maximaal 5 meter. Twee boten van maximaal 5 breed kunnen elkaar passeren met elk manoeuvreerruimte van 1 meter. De zone met een vaargeulbreedte van 12 meter eindigt ter hoogte van Jupiterflat/Buitendams 217 omdat de grotere boten hier omkeren en niet verder varen richting de Damsluis. Op het smalle deel varen alleen de boten die in de Damsluis passen.

De ligging van de vrij te houden vaargeul waar het verbod geldt is aangegeven op bijgevoegde kaarten.

Onderzoek, overleg en de ingediende zienswijzen hebben geresulteerd in het besluit om een smallere vaargeul vrij te houden van 7 meter voor het gedeelte van de bocht Jupiterflat gelegen langs perceel Buitendams 217 tot en met het smalle deel van de Buiten-Giessen (tussen de brug in de Marsstraat tot aan de Damsluis) in plaats van de gebruikelijke 12 m.

Overgangsrecht

Het afmeerverbod kan betekenen dat een aantal vaartuigeigenaren om zal moeten zien naar een andere afmeerplek, dan waar gewoonlijk wordt afgemeerd. Om die groep eigenaren tegemoet te komen in de tijd voor het vinden van een andere plek is er overgangsrecht opgenomen. Degenen die een vaartuig onder het bestaande recht legaal hebben afgemeerd, worden voor een periode van twee jaar uitgezonderd van het verbod. Het moet wel gaan om vaartuigen met een ingenomen ligplaats vóór 14 september 2017. Dit is de datum dat de plannen tot vrijhouden van de vaargeul bekend gemaakt zijn. Vaartuigen die na de bekendmaking van het ontwerpbesluit ligplaats hebben ingenomen vallen vanwege de voorzienbaarheid van de maatregelen buiten het overgangsrecht. Het overgangsrecht is niet van toepassing op kortstondig afgemeerde vaartuigen. De ligplaats moet voor langere tijd gebruikt zijn voor het afmeren van een vaartuig. Hoe lang die periode geweest moet zijn is in het besluit niet concreet bepaald. Dit is met nadruk niet gedaan omdat het kan afhangen van de omstandigheden van het geval of verlenging redelijk is. Degene die het vaartuig heeft afgemeerd en stelt dit voor langere tijd te hebben gedaan moet het kunnen aantonen. Het waterschap moet overtuigd kunnen raken aan de hand van het aangedragen bewijs Om de situatie niet te lang te laten voortduren is naast de bepaalde einddatum van het overgangsrecht ook bepalend wanneer het aangrenzende perceel langs het vaartuig een andere eigenaar krijgt

Inwerkingtreding

Het besluit treedt pas in werking op 1 november 2018. Deze termijn is gekozen om rekening te houden met het vaarseizoen 2018.

Geen borden

Het is ondoenlijk om langs het volledige traject bebording aan te brengen en bovendien zal dit dan op particulier terrein moeten plaatsvinden. De Scheepvaartverkeerswet biedt de mogelijkheid het plaatsen van verkeerstekens achterwege te laten waar dat niet doelmatig is. In dit besluit wordt daarvan gebruik gemaakt.

Procedure

Gelet op een onbekende groep mogelijke belanghebbenden is gekozen om afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen bij de voorbereiding van dit besluit. Daarnaast heeft voor het opstellen van het definitieve besluit overleg plaats gevonden met diverse instanties.

Het ontwerp-verkeersbesluit is toegezonden aan:

 • Overlegorgaan Waterrecreatie Alblasserwaard (OWA), Lange Griendsweer 61, 3371 CG Hardinxveld-Giessendam;

 • Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Postbus 175, 3370 AD Hardinxveld-Giessendam