Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent leerlingenvervoer (Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2018)

Geldend van 28-05-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent leerlingenvervoer (Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2018)

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO18.0005 van het college van burgemeester en wethouders van

Den Helder van 23 januari 2018;

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op 19 februari 2018;

besluit:

vast te stellen de verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2018 die luidt als volgt:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus of bustaxi;

 • b. afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg;

 • c. begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer te begeleiden;

 • d. commissie van onderzoek: commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;

 • e. commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra;

 • f. eigen vervoer: vervoer per eigen vervoersmiddel;

 • g. inkomen: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs;

 • h. leerling: leerling van een school als bedoeld in dit artikel;

 • i. ondersteuningsplan:

  • i.

   voor het primair onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs; of

  • ii.

   voor het voortgezet onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a, zesde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • j. opdc: orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 17a, lid 10a, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • k. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein, metro, tram, veerdienst of auto;

 • l. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerling of, bij meerderjarigheid, de leerling zelf;

 • m. regionale verwijzingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • n. reistijd: totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens de schoolgids, minus maximaal 10 minuten, indien en voor zover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids en de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer of maximaal 10 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer;

 • o. samenwerkingsverband:

  • i.

   voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of

  • ii.

   voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • p. school:

  • i.

   basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;

  • ii.

   school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra; of

  • iii.

   school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • q. schoolperiode: de duur in (resterende) schooljaren die geldt voor de onderwijsinstelling waaraan de leerling verbonden is;

 • r. stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding;

 • s. toegankelijke school: school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school;

 • t. vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt;

 • u. vervoersvoorziening:

  • i.

   bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider;

  • ii.

   aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of

  • iii.

   gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider;

 • v. woning: plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft.

Artikel 2. De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening

 • 1. Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze verordening.

 • 2. Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op de vervoersvoorziening vervallen.

 • 3. De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen.

 • 4. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de vervoersvoorziening op aanvraag verstrekt aan de leerling.

Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school

 • 1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen.

 • 2. Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school, die op grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde onderwijssoort, ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen.

 • 3. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag van een vervoersvoorziening het ondersteuningsplan, zoals dat is vastgesteld door het samenwerkingsverband na overleg met het college.

Artikel 4. Vervoersvoorziening naar stage

 • 1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt toegekend voor het bezoek van een stageadres indien er al aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening.

 • 2. De vervoersvoorziening naar een stageadres wordt slechts toegekend indien er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de stage dient onderdeel te zijn van het onderwijsprogramma zoals opgenomen in de scholengids;

  • b.

   de stagetijden sluiten aan op de reguliere schooltijden;

  • c.

   de stage vindt plaats op één adres.

 • 3. Er bestaat alleen aanspraak op een vervoersvoorziening voor de dichtstbijzijnde toegankelijke stageplaats.

Artikel 5. Vervoersvoorziening naar buitenschoolse opvang

 • 1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt toegekend voor het vervoer van school naar een opvangadres na schooltijden indien het opvangadres anders is dan het woonadres.

 • 2. Het vervoer naar een opvangadres komt in de plaats van het vervoer naar het woonadres. Indien wordt gekozen voor vervoer naar een opvangadres, dan zijn de ouders verantwoordelijk voor het vervoer van het opvangadres naar het woonadres. Hiervoor kan geen aanvullende vervoersvoorziening worden verstrekt.

 • 3. De vervoersvoorziening voor buitenschoolse opvang wordt slechts toegekend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de leerling bezoekt een basisschool, speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs;

  • b.

   de leerling heeft een vervoersvoorziening voor aangepast vervoer;

  • c.

   het betreft één opvangadres per schooljaar;

  • d.

   het opvangadres ligt binnen de grens van de gemeente Den Helder;

  • e.

   het opvangadres ligt op de route van de (taxi)bus;

  • f.

   het vervoer vindt plaats in aansluiting op de reguliere eindtijd van de school volgens de schoolgids;

  • g.

   de leerling bezoekt het opvangadres op vaste dagen en tijden;

  • h.

   op de opvanglocatie is er iemand aanwezig die de verantwoordelijkheid draagt voor de leerling vanaf het moment dat de leerling het vervoer verlaat.

 • 4. Indien het vervoer naar het opvangadres leidt tot hogere kosten dan vervoer naar het woonadres, dan behoudt het college het recht voor om geen vervoersvoorziening toe te kennen voor het vervoer naar het opvangadres.

Artikel 6. Vervoersvoorziening hoogbegaafdheid

 • 1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt toegekend voor het vervoer van een hoogbegaafde leerling indien op basis van een verklaring van het bevoegde gezag van de desbetreffende basisschool de hoogbegaafdheid is aangetoond en als wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden:

  • a.

   de leerling ten gevolge van een beperking niet zelfstandig kan reizen en is aangewezen op een school op een afstand van meer dan zes kilometer van de woning;

  • b.

   de dichtstbijzijnde basisschool (nog) geen passend aanbod heeft voor de hoogbegaafde leerling en de leerling verder moet reizen naar een voor hem toegankelijke school die wel een passend aanbod kan bieden. Er dient door het bevoegde gezag van de dichtstbijzijnde basisschool een toelichting te worden gegeven waarom er geen passend onderwijsaanbod beschikbaar is voor de desbetreffende leerling.

Artikel 7. Vervoersvoorziening tijdelijke beperking

 • 1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt toegekend voor het vervoer van een leerling met een tijdelijke beperking maar die langer duurt dan drie maanden.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor een vervoersvoorziening zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel dient een medische verklaring en behandelplan van een specialist te worden overgelegd.

 • 3. De vervoersvoorziening wordt toegekend voor de duur van het herstel en/of de revalidatie zoals die blijkt uit het behandelplan.

Artikel 8. Toekenning vervoersvoorziening

 • 1. Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en ingangsdatum van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening.

 • 2. Het college kan besluiten de toegekende vervoersvoorziening te wijzigen, op te schorten of in te trekken indien er sprake is van verwijtbaar gedrag van de leerling gedurende het door de gemeente bekostigde vervoer.

Artikel 9. Aanvraagprocedure

 • 1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door indiening bij het college van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend formulier, voorzien van de in het formulier gevraagde gegevens.

 • 2. Aanvraagformulieren die onjuist of onvolledig zijn ingevuld worden teruggestuurd naar de aanvrager. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken de aanvraag aan te vullen. Indien hier geen gebruik van wordt gemaakt of het formulier wederom onjuist of onvolledig is ingevuld, kan het college de aanvraag buiten behandeling stellen.

 • 3. Om tot een juiste beoordeling te komen waarbij zoveel mogelijk maatwerk zal worden geleverd, kan de aanvrager bij een aanvraag door of namens het college binnen twee weken na ontvangst van het aanvraagformulier worden uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek stelt ten doel om de noodzaak en wijze van vervoer vast te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de leerling. Tevens kan daarbij worden betrokken in welke mate een beroep kan worden gedaan op het zelforganiserende en zelfredzame vermogen van het gezin waartoe de leerling behoort of de directe sociale omgeving daarvan.

 • 4. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken.

 • 5. Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend geldt deze:

  • a.

   met ingang van het nieuwe schooljaar indien de aanvraag voor 1 juni voorafgaande aan dit schooljaar is ingediend;

  • b.

   met ingang van de door de ouders verzochte datum als het een aanvraag gedurende het schooljaar betreft, met dien verstande dat de datum waarop bekostiging wordt verstrekt niet ligt voor de datum van ontvangst van de aanvraag door het college.

Artikel 10. Doorgeven van wijzigingen

 • 1. De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld schriftelijk mede te delen aan het college.

 • 2. Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, dan vervalt de aanspraak daarop en kent het college op basis van de gewijzigde omstandigheden al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe.

 • 3. Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid en het college een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.

 • 4. Ten onrechte genoten bekostiging in de vorm van gecontracteerd vervoer of in de vorm van een financiële tegemoetkoming wordt van de ouders teruggevorderd, dan wel wordt verrekend met een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening.

Artikel 11. Vervallen.

Artikel 12. Andere vergoedingen

De aanspraak op een vergoeding, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten, wordt op een op basis van deze verordening verkregen bekostiging in mindering gebracht.

§ 2 Het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

Artikel 13. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs

 • 1. In deze paragraaf wordt onder school verstaan:

  • a.

   een basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; of

  • b.

   een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

 • 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die voortgezet onderwijs volgen.

 • 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt een vervoersvoorziening verstrekt over de afstand tussen de woning en:

  • a.

   de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of

  • b.

   een andere voor de leerling dichtstbijzijnde toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het onder a bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a.

 • 4. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn.

Artikel 14. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer

Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld in artikel 13 bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes kilometer bedraagt. Indien de leerling een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, dient de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan twee kilometer te bedragen.

Artikel 15. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per fiets ten behoeve van een begeleider

 • 1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld in artikel 13 bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer of vervoer per fiets van de leerling en een begeleider indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 14 en de leerling op 1 augustus van het jaar waarin de aanvraag ontvangen wordt, jonger dan negen jaar is, en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik te maken, of

  • b.

   De leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.

 • 2. Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, dan komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 16. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

 • 1. Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 13 bezoekt, indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 14 of 15 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school of terug, een reistijd heeft van meer dan anderhalf uur en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in de artikelen 14 of 15 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling naar het oordeel van het college al dan niet onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets of een ander eigen vervoermiddel;

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 15 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of anderen onmogelijk is dan wel tot, naar het oordeel van het college, onevenredige benadeling van het gezin kan leiden en een andere oplossing niet mogelijk is;

  • d.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding – van openbaar vervoer gebruik te maken.

 • 2. Indien begeleiding in het aangepast vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepast vervoer.

Artikel 17. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1. Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, dan kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, dan bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer; of

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, dan bekostigt het college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4. Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen een van de Reisregeling binnenland afgeleide bekostiging ontvangen, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

§ 3 Het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

Artikel 20. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor voortgezet onderwijs

 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder school:

  • a.

   een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de wet op het voortgezet onderwijs; of

  • b.

   een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.

 • 2. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele adviezen van deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn.

Artikel 21. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer

Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school voor het voortgezet speciaal onderwijs bezoekt een bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer als de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer dan twee kilometer bedraagt.

Artikel 22. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer met begeleiding en vervoer per fiets

 • 1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 20 bezoekt, bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer van de leerling en een begeleider, indien de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de fiets gebruik kan maken.

 • 2. Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking.

Artikel 23. Vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer

 • 1. Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 20 bezoekt, indien:

  • a.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 21 en de leerling met gebruikmaking van openbaar vervoer naar school en terug, een reistijd van meer dan anderhalf uur heeft en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

  • b.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 21 en openbaar vervoer ontbreekt, tenzij de leerling, naar het oordeel van het college, onder begeleiding gebruik kan maken van het vervoer per fiets of ander eigen vervoermiddel;

  • c.

   aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 21 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of andere onmogelijk is dan wel tot, naar het oordeel van het college, onevenredige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is;

  • d.

   de leerling, naar het oordeel van het college, gelet op zijn structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding- van openbaar vervoer gebruik te maken.

 • 2. Indien begeleiding in het aangepaste vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten welke verbonden zijn aan de begeleiding van de leerling in het aangepaste vervoer.

Artikel 24. Bekostiging op basis van de kosten van eigen vervoer

 • 1. Indien aanspraak bestaat op een vervoersvoorziening, dan kan het college de ouders op aanvraag toestaan een of meer leerlingen zelf te vervoeren of te laten vervoeren.

 • 2. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, dan bekostigt het college aan de ouders die een leerling zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren:

  • a.

   een bedrag op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien aanspraak zou bestaan op bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer; of

  • b.

   een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto, afgeleid van de Reisregeling binnenland, indien aanspraak zou bestaan op een voorziening in de vorm van aangepast vervoer, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 3. Indien toestemming ingevolge het eerste lid aan de ouders is verleend, dan bekostigt het college aan de ouders die meer dan een leerling tegelijk zelf vervoeren, dan wel laten vervoeren, een bedrag op basis van een kilometervergoeding voor de auto afgeleid van de Reisregeling binnenland, behoudens het bepaalde in het vierde lid.

 • 4. Aan de ouders die een of meer leerlingen laten vervoeren door andere ouders die van gemeentewege voor het vervoer van een of meer leerlingen een van de Reisregeling binnenland afgeleide bekostiging ontvangen, wordt door het college geen bekostiging verstrekt.

§ 4 Weekeinde- en vakantievervoer

Artikel 25. Toekenning vervoersvoorziening voor het weekeinde en de vakantie aan in de gemeente wonende ouders

Met inachtneming van artikel 3 kent het college desgewenst een vervoersvoorziening voor het weekeinde- en vakantievervoer toe aan de in de gemeente wonende ouders van de leerling die, met het oog op het volgen van voor hem passend (voortgezet) speciaal onderwijs, in een internaat of pleeggezin verblijft, volgens het bepaalde in deze paragraaf.

Artikel 26. Vervoersvoorziening voor weekeinde en vakantie

 • 1. Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het weekeindevervoer van de leerling voor de, eenmaal per weekeinde gemaakte, reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen binnen de in het tweede lid bedoelde schoolvakanties.

 • 2. Het college kent aan de ouders een vervoersvoorziening toe voor het vakantievervoer van de leerling voor de, eenmaal per schoolvakantie van twee dagen of meer, gemaakte reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft, naar de woning van de ouders en terug, voor zover de vakantie voorkomt in de schoolgids van de school die de leerling bezoekt.

 • 3. Paragraaf 2 en 3 van deze verordening zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, en artikel 23, eerste lid, aanhef en onder a.

§ 5 Slotbepalingen

Artikel 27. Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de wettelijke taak leerlingenvervoer betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 28. Afwijken van bepalingen

Het college kan in bijzondere gevallen, de uitvoering van de wettelijke taak leerlingenvervoer betreffende, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen, indien de strikte toepassing van de verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 29. Vervallen.

Artikel 30. Intrekking oude regeling

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2004 wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening onder de bepaling dat de in te trekken verordening van toepassing blijft op vervoersaanvragen die betrekking hebben op het schooljaar 2017/2018.

Artikel 31. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag waarop de verordening wordt afgekondigd.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening leerlingenvervoer gemeente Den Helder 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 maart 2018.

voorzitter

Koen Schuiling

griffier

mr. drs. M. Huisman