Verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Heerde 2018

Geldend van 01-05-2020 t/m heden

Intitulé

Verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Heerde 2018

gelet op Hoofdstuk IVa en IVb, artikel 81oa van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Heerde 2018.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Heerde;

 • b.

  voorzitter: de voorzitter van de commissie;

 • c.

  gemeentebestuur: de gemeenteraad, het college en de burgemeester;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  fractie: een politieke groepering die zitting heeft in de gemeenteraad van Heerde;

 • f.

  extern lid: lid, niet zijnde raads- of commissielid in de gemeente Heerde;

 • g.

  intern lid: beëdigd raads- of commissielid in de gemeente Heerde.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  Er is een door de raad ingestelde commissie voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie als bedoeld in artikel 81oa van de Gemeentewet.

 • 2.

  De commissie bestaat uit 3 externe leden, waarvan 1 lid fungeert als voorzitter en twee interne leden, waarvan 1 uit de oppositie en 1 uit de coalitie.

Artikel 3 Taken rekenkamercommissie

De taak van de commissie is het verrichten en doen verrichten van onderzoek naar en advies uitbrengen aan de raad over de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Een door de commissie ingesteld onderzoek naar de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur bevat geen controle van de jaarrekening als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de Gemeentewet.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt op voordracht van de rekenkamercommissie de externe leden.

 • 2.

  De raad benoemt op voordracht van de fracties de interne leden.

Artikel 5 Zittingsperiode

 • 1.

  De interne leden van de rekenkamercommissie, worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad benoemd. De externe leden worden voor een periode van vier jaar benoemd.

 • 2.

  Externe leden van de rekenkamercommissie zijn éénmaal, voor een periode van maximaal vier jaar, herbenoembaar.

Artikel 6 Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van een intern lid eindigt:

  • a.

   bij de beëindiging van het raads- dan wel commissielidmaatschap;

  • b.

   op eigen verzoek;

  • c.

   indien het lid een functie aanvaardt die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie;

  • d.

   indien een lid naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  • a.

   aan het eind van een benoemingsperiode;

  • b.

   op eigen verzoek;

  • c.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de commissie;

  • d.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • f.

   indien het lid naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 3.

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief.

Artikel 8 Vergoeding

 • 1.

  De externe leden ontvangen een maandelijkse vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie en een vergoeding voor de reiskosten.

 • 2.

  De interne leden ontvangen een vergoeding per bijgewoonde vergadering van de rekenkamercommissie op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

 • 3.

  a. De in het eerste lid genoemde vergoeding komt ten laste van het budget van de rekenkamerfunctie;

  b. De in het tweede lid genoemde vergoeding komt ten laste van het budget van de raad.

 • 4.

  De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 200,- netto per maand en voor de overige twee externe leden € 150,- per maand.

 • 5.

  De uurvergoeding voor onderzoek werkzaamheden bedraagt € 60,-- voor de voorzitter en de externe leden.

Artikel 9 De voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter heeft stemrecht. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt een door de commissie aan te wijzen lid op als voorzitter.

Artikel 10 Secretariaat

 • 1.

  De gemeenteraad benoemt, schorst en ontslaat een ambtelijk secretaris, in overleg met de commissie, overeenkomstig artikel 107 e van de Gemeentewet.

 • 2.

  De voorzitter stuurt de ambtelijk secretaris aan bij de inhoudelijke werkzaamheden.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de commissie en verzorgt in overleg met de voorzitter de agendaplanning, de verslaglegging en de dossiervorming.

 • 4.

  De secretaris is organisatorisch ondergebracht bij de griffie.

Artikel 11 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zoveel als zij nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt.

 • 3.

  De commissie besluit of de rapporten openbaar zijn. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur kan de commissie rapporten of gedeelten daarvan als geheim aanmerken overeenkomstig artikel 25 en 86 van de wet.

 • 4.

  De commissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 5.

  Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt onder verantwoordelijkheid van de voorzitter. Het verslag wordt vastgesteld door de commissie.

Artikel 12 Selectie van onderzoeksonderwerpen

 • 1.

  De commissie verzoekt jaarlijks de raad voorstellen voor onderzoek aan te dragen.

 • 2.

  De commissie stelt jaarlijks een werkplan vast, waarin worden vastgelegd:

  • a.

   de keuze van de onderwerpen van onderzoek;

  • b.

   de probleemstelling;

  • c.

   de onderzoeksvragen;

  • d.

   de onderzoeksopdracht;

  • e.

   de onderzoeksopzet.

 • 3.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de commissie ter kennisname aan de raad verstuurd.

 • 4.

  De raad kan de commissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek.

 • 5.

  Een burger of een groep burgers kan een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. Dit verzoek wordt schriftelijk gedaan en gericht aan de voorzitter van de rekenkamercommissie en in afschrift gezonden naar de gemeenteraad.

 • 6.

  De rekenkamercommissie bericht de verzoeker binnen 6 tot 8 weken na ontvangst van het verzoek in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de commissie niet aan het verzoek van de verzoeker voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

 • 7.

  De rekenkamercommissie bepaalt haar eigen onderzoeksprogramma.

Artikel 13 Uitvoering van het onderzoek

 • 1.

  De commissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De commissie is bevoegd alle documenten en andere informatiedragers die bij het gemeentebestuur berusten te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 3.

  De commissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van het onderzoek.

 • 4.

  De commissie heeft de in de leden 5 en 6 vermelde bevoegdheden ten aanzien van de volgende instellingen en over de volgende periode:

  • a.

   openbare lichamen en gemeenschappelijke organen, ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling;

  • b.

   privaatrechtelijke rechtspersonen waaraan de gemeente of een derde voor rekening en risico van de gemeente rechtstreeks of middellijk een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt ten bedrage van ten minste 50 % van de baten van deze instelling, over de jaren waarop deze subsidie, lening of garantie betrekking heeft.

 • 5.

  De commissie is bevoegd bij de betrokken instelling nadere inlichtingen in te winnen over de jaarrekeningen, daarop betrekking hebbende rapporten van hen die deze jaarrekeningen hebben gecontroleerd en overige documenten met betrekking tot die instelling die bij het gemeentebestuur berusten. Indien een of meer documenten ontbreken, kan de commissie van de betrokken instelling de overlegging daarvan vorderen.

 • 6.

  De commissie kan, indien de documenten bedoeld in het vijfde lid daartoe aanleiding geven, bij de betrokken instelling dan wel bij de derde die de administratie in opdracht van de instelling voert, een onderzoek instellen. De commissie stelt het college en de raad in kennis van haar voornemen om een dergelijk onderzoek te stellen.

 • 7.

  De commissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

Artikel 14 Resultaten van het onderzoek

 • 1.

  De commissie legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten, met dien verstande dat daarin niet worden opgenomen gegevens en bevindingen die naar hun aard vertrouwelijk zijn.

 • 2.

  Alvorens een rapport definitief vast te stellen, stelt de commissie betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze over het conceptrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is geweest. De commissie kan bepalen wie verder als betrokkene wordt aangemerkt.

 • 3.

  Nadat de commissie de zienswijzen heeft besproken, stelt zij het definitieve rapport vast.

 • 4.

  De commissie deelt aan de raad, het college en, indien van toepassing, aan de betrokken rechtspersoon of het betrokken openbaar lichaam de opmerkingen en bedenkingen mee die zij naar aanleiding van haar bevindingen van belang acht. Aan de raad of het college kan zij ter zake voorstellen doen.

 • 5.

  De commissie stelt elk jaar voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden over het voorgaande jaar.

 • 6.

  De commissie zendt een afschrift van haar rapporten en haar verslag aan de raad en het college. Indien zij met toepassing van artikel 12 een onderzoek heeft ingesteld, zendt zij het rapport tevens aan de betrokken rechtspersoon of het betrokken openbaar lichaam.

Artikel 15 Budget van de commissie

 • 1.

  De commissie is bevoegd binnen een aan haar bij de gemeentebegroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen als bedoeld in artikel 8, lid 1;

  • b.

   de kosten van eventueel door de commissie in te schakelen externe deskundigen;

  • c.

   de overige uitgaven die de commissie nodig oordeelt voor de uitvoering van haar taak.

 • 3.

  De commissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Artikel 16 Citeerartikel en inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Heerde, vastgesteld op 13 februari 2017, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente Heerde 2018.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 20 april 2020.

griffier, voorzitter,