Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Deventer

Geldend van 30-05-2018 t/m 26-06-2020

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Deventer houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Deventer

De raad van de gemeente van de gemeente Deventer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 april 2018;

gelet op de Winkeltijdenwet en Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Handel, Ambachten en Diensten (HAD);

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening winkeltijden Deventer

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Deventer

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, Goede Vrijdag;

 • c.

  standplaats: het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of het anderszins aanbieden van goederen en diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • e.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • f.

  Wet: Winkeltijdenwet.

Artikel 2 Algemene vrijstelling zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling voor:

 • a.

  musea;

 • b.

  gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • c.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken plegen te worden verkocht, tussen 9.00 en 22.00 uur;

 • d.

  winkels, waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen te koop worden aangeboden of verkocht dan beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

 • e.

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats;

 • f.

  winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • g.

  winkels in of op het terrein van verzorgingscentra, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht;

 • h.

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk foto-artikelen plegen te worden verkocht, voor zover het betreden van die winkel noodzakelijk is voor het vervaardigen van portretfoto's ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie;

 • i.

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht, op de dagen waarop Allerheiligen en Allerzielen worden gevierd;

 • j.

  winkels, waar brood en gebak wordt verkocht dat in het bijzonder is bestemd voor hen die zich aan de Ramadan houden, gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang, mits in die winkel dat brood en gebak ook pleegt te worden verkocht buiten de periode van de Ramadan;

 • k.

  winkels die zijn gelegen in de directe omgeving van een bedevaartplaats, gedurende de tijd dat deze plaats als zodanig wordt bezocht, indien in die winkel op die dagen en gedurende die tijd geen andere goederen worden verkocht dan voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken, religieuze artikelen en souvenirs en bloemen en planten;

 • l.

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk feestartikelen plegen te worden verkocht, indien in de gemeente, waarin de winkel is gelegen, een kermis wordt gehouden, gedurende de openingstijden van die kermis;

Artikel 3 Vrijstelling zondagen

Voor alle andere winkels dan genoemd in artikel 2 wordt vrijstelling verleend van artikel 2, eerste lid, aanhef onder a, van de Wet tussen 09.00 uur en 20.00 uur.

Artikel 4 Vrijstelling feestdagen

Voor alle andere winkels dan genoemd in artikel 2 wordt vrijstelling verleend van artikel 2, eerste lid, aanhef onder b, van de Wet op:

 • a.

  Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, tussen 09.00 uur en 20.00 uur;

 • b.

  Goede Vrijdag, tussen 19.00 en 22.00 uur.

Artikel 5 Incidentele ontheffing

Het college kan op aanvraag per winkel maximaal twee keer ontheffing per kalenderjaar verlenen van de op grond van deze verordening geldende openingstijden, uitgezonderd 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.

Artikel 6 Ontheffing avondwinkel

 • 1. Het college kan maximaal zes ontheffingen verlenen van de verboden in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met c, van de Wet, uitgezonderd 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur, aan winkels waar hoofdzakelijk eetwaren en drinkwaren worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, Drank- en Horecawet.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, worden aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid van dit artikel de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel moet op alle dagen waarvoor ontheffing wordt verleend gesloten zijn tussen 24.00 en 06.00 uur;

  • b.

   de ontheffing wordt verleend voor maximaal twee jaar.

Artikel 7 Voorschriften en beperkingen

 • 1. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de ontheffing is vereist.

 • 2. Een ontheffing geldt voor degene aan wie de ontheffing op diens aanvraag is verleend, is gebonden aan een, in de ontheffing opgenomen, adres en is niet overdraagbaar.

 • 3. Degene aan wie een ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 5. De ontheffing kan ingetrokken of gewijzigd worden als:

  • a.

   ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • c.

   de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

  • d.

   aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

  • e.

   van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

  • f.

   de houder dit verzoekt.

Artikel 8 Beslistermijn

 • 1. Het college besluit op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 9 Openstelling anders dan voor verkoop

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet vervatte verboden wordt vrijstelling verleend voor winkels:

  • a.

   waarin zich een restaurant of lunchroom bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van het restaurant of de lunchroom

  • b.

   waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen.

 • 2. De in het eerste lid vervatte vrijstellingen gelden niet ten aanzien van het verkopen van goederen.

Artikel 10 Straatverkoop van bepaalde goederen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet vervatte verboden wordt vrijstelling verleend voor het innemen van een standplaats voor het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken, tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 11 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 12 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden Deventer met kenmerk 872991 en daarop volgende verordeningen tot wijziging worden ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de ingetrokken Verordening winkeltijden Deventer verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de ingetrokken Verordening winkeltijden Deventer maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Deventer.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 mei 2018

De raad voornoemd,

de waarnemend griffier,

drs. R. Weernekers

de voorzitter,

ir. A.P. Heidema

Toelichting

Algemeen

De Winkeltijdenverordening is gebaseerd op de Winkeltijdenwet (hierna: de wet). De hoofdlijnen van deze wet zijn:

 • 1.

  Op maandag t/m zaterdag, de werkdagen, is openstelling van winkels toegestaan tussen 06.00 en 22.00 uur. Gedurende deze uren mogen geen beperkingen worden opgelegd aan de openstelling van winkels;

 • 2.

  Gedurende de nachturen van 22.00 en 06.00 uur is winkelopening op werkdagen niet toegestaan. Van deze verplichte winkelsluiting kunnen vrijstellingen en ontheffingen verleend worden. Op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag geldt dit ‘nachtregime’ vanaf 19.00 uur;

 • 3.

  Op zon- en feestdagen is winkelopening niet toegestaan. Van dit verbod kunnen op grond van artikel 3 van de Wet vrijstellingen en ontheffingen worden verleend.

Zondagopenstelling

Op grond van de op 1 juli 2013 gewijzigde Winkeltijdenwet zijn de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf blijven bestaan. Gemeenten kunnen zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden sinds de wetswijziging als volgt:

Artikel 2.

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3.

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algemene handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.

Korte geschiedenis koopzondagen

Door diverse ontwikkelingen, o.a. verschuiving koopgedrag en opkomst van internetverkoop, is het aantal koopzondagen geleidelijk aan gegroeid van 5 naar 16 per jaar per deelgebied. Om specifieke redenen werd het in de loop van de jaren voor een aantal branches zoals levensmiddelenwinkels, bouwmarkten en tuincentra mogelijk gemaakt om alle zon- en feestdagen van het jaar geopend te zijn. Recentelijk zijn hier in 2018 de branches wonen, fietsverkoop en verkoop van dierbenodigdheden nog aan toegevoegd.

Moties

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2018 zijn 2 moties over zondagopenstelling aangenomen door de gemeenteraad. Deze luiden, kort samengevat, als volgt:

 • 1.

  Zondagopenstelling winkels in Deventer;

  Maak mogelijk dat alle winkels op alle zon- en feestdagen geopend mogen zijn;

 • 2.

  Zorgvuldig proces herziening winkeltijdenverordening;

  Neem ingediende standpunt van Binnenstadsmanagement over dit onderwerp serieus en zet zorgvuldig proces in gang om de verordening te herzien met als doel een verordening die op breed draagvlak in de binnenstad en daarbuiten kan rekenen bij zowel ondernemers als inwoners.

Belangenorganisaties

Aan de moties is vervolg gegeven door alle bij de gemeente bekende belangenorganisaties/winkeliersverenigingen te vragen hun standpunt over dit onderwerp door te geven. Conclusie van deze raadpleging is dat zij achter algemene openstelling op alle zon- en feestdagen staan.

Advies commissie Handel, Ambachten en Diensten (HAD)

Verder is de commissie HAD om advies gevraagd over dit onderwerp en heeft geadviseerd om alle winkels in de gemeente Deventer de mogelijkheid te geven om alle zon- en feestdagen geopend te mogen zijn.

Bewoners

Ook is de mening van de bewoners over de verruiming van het koopzondagenregime gepeild via het bewonerspanel. Een ruime meerderheid (ca. 75%) heeft aangegeven hiervan voorstander te zijn.

Belangenafweging

Door de zondagopenstelling vrij te geven kunnen ondernemers zelf bepalen of zij wel of niet geopend zijn op zon- en feestdagen (deregulering). Bovendien creëert dit een gelijk speelveld voor alle ondernemers in de gemeente Deventer.

Het vrijgeven van de zondagopenstelling sluit goed aan bij de wensen van een groot deel van de ondernemers en inwoners. Dit is gebleken uit de reacties van Binnenstadsmanagement Deventer en een aantal andere winkeliersorganisaties binnen de gemeente. Ook de commissie HAD heeft positief geadviseerd. Verder is uit het raadplegen van het digitale burgerpanel gebleken dat een ruime meerderheid van de inwoners voorstander is van verruiming van het zondagregime.

Verder krijgen de ondernemers uit Deventer door deze verordening een gelijkwaardiger concurrentiepositie ten opzichte van ondernemers in diverse regiogemeenten die al wel alle zondagen geopend mogen zijn.

Na afweging van alle belangen, o.a. economische belangen, zondagsrust, leefbaarheid, veiligheid en openbare orde is de gemeenteraad tot deze verordening gekomen.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar de Winkeltijdenwet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

Voor de omschrijving van het begrip feestdag is aansluiting gezocht bij artikel 2, eerste lid onder b van de wet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar worden expliciet de dagen genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn. Deze dagen zijn in artikel 1 van de Winkeltijdenverordening gedefinieerd als feestdag. Goede Vrijdag is hier aan toegevoegd.

Artikel 2 Algemene vrijstelling zon- en feestdagen

In dit artikel is bepaald voor welk type winkels een algemene vrijstelling van de Winkeltijdenwet geldt. Het gaat hier om vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel al veel (ook) op zon- en feestdagen plaatsvinden Hierbij zijn landelijk gezien een duizendtal detailhandelsbedrijven betrokken in de sfeer van onder meer snackbars, ijscomannen, videotheken, bloemenwinkels bij begraafplaatsen, winkels in musea en in verzorgingstehuizen en winkels in feestartikelen, alsmede openstellingen ter gelegenheid van sport- en culturele evenementen en openstellingen bij bijzondere gelegenheden van religieuze aard, zoals de Ramadan, de Eerste Heilige Communie en bedevaarten. Dit betekent dat de genoemde winkels niet gebonden zijn aan verplichte sluitingstijd, tenzij anders vermeld.

Geschiedenis

Het in werking treden per 1 juli 2013 van het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet heeft onder andere gevolgen voor het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet. Deze algemene maatregel van bestuur had als grondslag de artikelen 5, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (oud). Na inwerkingtreding van de wetswijziging per 1 juli 2013 is het breder getrokken artikel 8, eerste lid, van de Winkeltijdenwet (nieuw) de grondslag. Hoewel artikel 8 dus breder getrokken wordt heeft de wetswijziging tot gevolg dat de artikelen 3, derde en vierde lid, 4, derde en vierde lid, en 10 tot en met 22 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet van rechtswege komen te vervallen. Datzelfde geldt voor bepalingen in gemeentelijke verordeningen die gebaseerd zijn op artikel 12, tweede lid, van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.

Deze vervallen vrijstellingen zijn vervolgens op grond van artikel 3, eerste lid, van de Winkeltijdenwet in deze verordening vastgesteld.

Artikel 3 Vrijstelling zondagen

Op grond van dit artikel mogen de winkels die niet onder artikel 2 van de verordening vallen op alle zondagen in het jaar voor publiek geopend zijn, waarbij de openingstijden zijn vastgesteld van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Artikel 4 Vrijstelling feestdagen

De openingstijden voor winkels tijdens de genoemde feestdagen zijn in dit artikel gelijkgesteld aan de openingstijden voor de zondag. In het tweede lid is bepaald dat winkels op Goede Vrijdag ook tussen 19.00 uur en 22.00 uur geopend mogen zijn. Op grond van de Winkeltijdenwet mogen alle winkels op deze dag tussen 06.00 uur en 19.00 uur voor publiek geopend zijn. Hoewel Goede Vrijdag een officiële feestdag is, zijn veel mensen op deze dag niet verplicht vrij. Er is dan ook aansluiting gezocht bij de reguliere sluitingstijden.

Artikel 5 Incidentele ontheffing

Het is mogelijk om per winkel, naast de algemene vrijstellingen, 2x per jaar ontheffing van de geldende openingstijden te krijgen. Er hoeft geen sprake te zijn van bijzondere festiviteiten of iets dergelijks. Voor eventuele voorschriften, beperkingen en weigeringsgronden wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 7.

Artikel 6 Ontheffing avondwinkels

Op grond van dit artikel kunnen op aanvraag maximaal zes ontheffingen voor zogeheten ’avondwinkels’ worden verleend. In de avondwinkel dienen aantoonbaar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet. Wijn, bier en mixdranken, niet gedistilleerd e.d. zijn wel toegestaan.

Indien sprake is van schaarste, dus wanneer meer aanvragen worden ingediend dan kunnen worden ingewilligd, dan worden ontheffing verleend op volgorde van ontvangst. Vanwege de (mogelijke) schaarste en de wens om de verleende ontheffing te kunnen evalueren is bepaald dat een dergelijke ontheffing voor de duur van 2 jaar kan worden verleend. Als er geen sprake is van schaarste en de evaluatie positief is, kan een nieuwe aanvraag worden ingediend. De ontheffing kan dan wederom voor maximaal twee jaar worden verleend.

Op dit moment is er, gelet op de huidige beperkte behoefte, geen noodzaak om hiervoor beleidsregels op te stellen. Anders gezegd, op dit moment is er geen sprake van een schaars recht. Mocht hiertoe in de toekomst toch noodzaak toe zijn, dan worden alsnog beleidsregels opgesteld.

Artikel 7 Voorschriften en beperkingen

In dit artikel is geregeld dat aan een ontheffing, naast in de voorgaande artikelen specifiek genoemde voorschriften en beperkingen, in ieder geval aanvullend nader te bepalen voorschriften en beperkingen kunnen worden gesteld.

Een ontheffing kan niet worden overgedragen. Indien deze wens toch bestaat, dan zal de (nieuwe) winkelier zelf een ontheffing moeten aanvragen en wordt de eerder verleende ontheffing ingetrokken.

De weigeringsgronden zijn tweeledig. De ontheffing kan in ieder geval (niet limitatief) geweigerd worden wanneer de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. De zinsnede ‘onaanvaardbaar’ is weggelaten, aangezien een enkele nadelige beïnvloeding ook niet gewenst is. Dit maakt het dus eerder mogelijk om een ontheffing te weigeren. Daarnaast moet de ontheffing voor een avondwinkel worden geweigerd wanneer bij verlening sprake zou zijn van overschrijding van het plafond van 6 te verlenen ontheffingen. Zie toelichting artikel 6.

De ontheffing kan in ieder geval (niet limitatief) worden geweigerd indien de omstandigheden zich voordoen als bedoeld in dit artikel. Ten opzichte van de voorgaande verordening is aan deze gronden toegevoegd dat intrekken of wijzigen (bijvoorbeeld door andere openingstijden aan de ontheffing te verbinden) ook mogelijk is wanneer de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel. Daarnaast zou een ontheffing ook op verzoek van een derde moeten kunnen worden ingetrokken. Daarom is het mogelijk gemaakt dat niet alleen de houder van de ontheffing maar ook een ‘derde’ om intrekking kan vragen. Deze moet wel belanghebbend zijn. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan omwonenden die hinder ondervinden. Aan de hand van de intrekkings- en wijzigingsgronden zal moeten worden beslist of het verzoek moet worden ingewilligd. De gedachte is wel dat wanneer de houder zelf vraagt om intrekking dat verzoek in de regel wordt ingewilligd.

Artikel 8 Beslistermijn

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 9 Openstelling anders dan voor verkoop

In dit artikel is de openstelling geregeld op zon- en feestdagen geregeld van winkels waar zich een restaurant of lunchroom in bevindt, alsmede winkels waar (brom)fietsen worden verhuurd. Deze winkels zijn voor wat betreft deze activiteiten niet gebonden aan de sluitingstijden. Op grond van het tweede lid geldt de algehele vrijstelling niet voor de (gelijktijdige) verkoop van goederen.

Artikel 10 Straatverkoop van bepaalde goederen

De verkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken vanaf een standplaats is op grond van dit artikel op zon- en feestdagen toegestaan van 06.00 uur tot 22.00 uur.

Artikelen 11 – 13

Deze artikelen spreken voor zich.