Beleidsregel van de ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent de sterrenclassificatie van hotels Beleidsregels toepassing sterrenclassificatie hotels 2018

Geldend van 26-05-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Beleidsregel van de ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdende regels omtrent de sterrenclassificatie van hotels Beleidsregels toepassing sterrenclassificatie hotels 2018

De ambtenaar belast met de heffing van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

(AH 18/01)

Overwegende

dat het wenselijk is om het bestaande interne beleid met betrekking tot de toepassing van de sterrenclassificatie voor hotels voor de Zuiveringsheffing voor Bedrijven van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht openbaar te maken;

dat het wenselijk is om dit te doen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016;

gelet op

artikel 122k van de Waterschapswet en artikel 13 van de Verordening zuiveringsheffing Amstel, Gooi en Vecht;

besluit

vast te stellen de volgende Beleidsregels toepassing sterrenclassificatie hotels 2018.

Aanleiding

In het ‘Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009’ (hierna: Bviw) wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie’ en overige hotels of verblijfsaccomodaties. Hotels met minder dan 4 sterren worden voor de toepassing van het Bviw aangemerkt als ‘horecabedrijven’ of vallen onder de vangnetbepaling van ‘niet nader genoemde bedrijfscategorie’ van het Bviw (hierna: overig verblijf). De ‘Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie’ vallen in Klasse 7, terwijl overig verblijf onder Klasse 8 valt.

In het Bviw wordt de sterrenclassificatie gebaseerd op de BHC (Benelux Hotel Classificatie). Deze BHC is met ingang van 1 juli 2003 vervangen door de NHC (Nederlandse Hotel Classificatie) van het bedrijfschap horeca en catering. Echter: het Bviw bevat nog steeds - ook na 1 januari 2015 – de verwijzing naar de BHC. Bij de opheffing van het bedrijfschap horeca en catering per 1 januari 2015 is de hotelclassificatie overgedragen aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Tot 1 januari 2015 werd een sterrenclassificatie van een hotel onder toepassing van de NHC door het Waterschap (toen nog: Hoogheemraadschap) Amstel, Gooi en Vecht (hierna: AGV) gelijkgesteld met een sterrenclassificatie onder toepassing van de BHC. Met ingang van 1 januari 2015 is ook de NHC komen te vervallen en per 1 januari 2016 is een door het bedrijfschap gecontroleerde sterrenclassificatie beschikbaar gekomen: de Europese hotelclassificatie. Deze wordt in opdracht van KHN uitgevoerd door Hotelsterren. Hierbij is slechts 25% van de hotels aangesloten. Deze nieuwe classificatie van hotels is per 1 januari 2017 ingevoerd.

Aangezien met ingang van 1 januari 2016 geen bruikbare sterrenclassificatie meer beschikbaar is voor de Klasse-indeling van 4 en 5 sterren hotels, houdt AGV voor de bepaling van de bedrijfscategorie, zoals bedoeld in het Bviw, vast aan de sterrenclassificatie van de NHC. Dit gebeurt tot het moment dat er een vervanger is van het Bviw, die nader invulling geeft aan de bedrijfscategorie-indeling zoals die in het Bviw wordt bedoeld.

Beleid

Het in de bovenstaande aanleiding genoemde houdt in dat AGV voor de bedrijfscategorie-indeling, conform het bestaande Bviw van hotels, als volgt handelt:

Artikel 1 Vier- en vijfsterrenhotels volgens de Benelux-hotelclassificatie

Als een hotel vóór 1 januari 2016 al aantoonbaar een NHC van 4 of 5 sterren bezat, geldt deze ook na 1 januari 2016. Dit geldt niet als er aanleiding is om te veronderstellen dat door wijzigingen aan de accommodatie niet meer aan die ‘oude’ NHC wordt voldaan. De ‘oude’ NHC classificatie kan worden aangetoond door inzending of bijvoeging bij de aangifte van het besluit van het bedrijfschap horeca en catering waaruit de sterrenclassificatie blijkt;

Artikel 2 Overige hotels of verblijfsaccomodaties

Als een hotel vóór 1 januari 2016 geen NHC van 4 of 5 sterren bezat, wordt het bedrijf in eerste instantie ingedeeld in klasse 8. Als het bedrijf toch aanspraak maakt op klasse 7, stelt AGV de aangifteplichtige in de gelegenheid de 4 of 5 sterren-classificatie conform de eisen en normen van NHC aan te tonen. Dit kan worden aangetoond door bij Waternet (die de heffing en invordering van belastingen namens AGV uitvoert), cirkel Bedrijven, de betreffende informatie op te vragen en het hier ingevuld naartoe terug te sturen. Het betreft het vragenblad Basisblad 4 (of 5) sterren en de Keuzenormen 4 (of 5) sterren die NHC hanteerde voor de bepaling van de sterrenclassificatie.

Als de aangifteplichtige aan de eisen en normen van de ‘oude’ NHC voor een 4 sterren hotel voldoet, dan deelt Waternet het hotel in de Bedrijfsklasse 7 in, geldend voor ‘Vier of vijf sterren hotel volgens de Benelux-hotelclassificatie’ conform het Bviw. Waternet kan een onderzoek ter plaatse instellen ter verificatie van het ingevulde vragenblad Basisblad 4 (of 5) sterren en de Keuzenormen 4 (of 5) sterren.

Artikel 3 Toepassing

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op bedrijven dan wel bedrijfsruimten die in hoofdzaak (lees: >70%) aan te merken zijn als hotel. Bedrijven dan wel bedrijfsruimten die niet in hoofdzaak aan te merken zijn als Hotel, worden ingedeeld in Klasse 8 voor de bepaling van de grondslag van de vervuilingseenheden voor de heffing van de Zuiveringsheffing Bedrijven.

Of en in hoeverre het bedrijf bij een gemengde bedrijfscategorie als bedoeld in het Bviw in hoofdzaak aan te merken is als hotel, wordt gebaseerd op de hoeveelheid afgevoerd water voor het onderdeel hotel in verhouding tot andere onderdelen welke niet als hotel zijn aan te merken.

Als voor een bedrijf dan wel een bedrijfsruimte in een gemengde bedrijfscategorie niet kan worden aangetoond welk deel van het afgevoerde water behoort tot het onderdeel hotel, wordt het bedrijf ingedeeld in Klasse 8.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregels toepassing sterrenclassificatie hotels 2018.

  • 2. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de bekendmaking, maar werkt - op basis van het bestaande interne beleid zoals dat is toegepast sinds 1 januari 2016 - terug tot 1 januari 2016.

Ondertekening

Amsterdam, 14 mei 2018,

de ambtenaar belast met de heffing

I.M. de Boer – de Wolf.