Subsidieregeling Sportsubsidies (zwembadhuur) gemeente Dordrecht

Geldend van 24-05-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2016

Intitulé

Subsidieregeling Sportsubsidies (zwembadhuur) gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gelet op de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende

Subsidieregeling Sportsubsidies (zwembadhuur) gemeente Dordrecht

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

 • 1.

  Instelling: een vereniging of stichting die statutair gevestigd is in Dordrecht en die krachtens haar doelstellingen de zwemsport laat beoefenen door inwoners van Dordrecht en aangesloten is bij een bij NOC* NSF aangesloten sportbond.

 • 2.

  Subsidiejaar: 1 augustus van enig kalenderjaar tot en met 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar.

Artikel 2

Doelstelling

Het doel van subsidieverstrekking op basis van deze regeling is het ondersteunen van instellingen om de betreffende zwemsport betaalbaar en toegankelijk te houden voor de inwoners van Dordrecht.

Artikel 3

Subsidievorm

Het college verstrekt in het kader van deze subsidieregeling op aanvraag subsidie voor zwembadhuur.

Artikel 4

Aanvraag subsidie

In afwijking op artikel 9, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt een aanvraag uiterlijk op 1 oktober in het lopende subsidiejaar ingediend.

Artikel 5

Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor 1 augustus voorafgaande aan het subsidiejaar ten behoeve van de subsidie voor de zwembadhuur een subsidieplafond vast, onder voorbehoud van verstrekking van bijbehorende middelen door de raad.

 • 2.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt - indien het totaal bedrag aan de te verstrekken sportsubsidies, als bedoeld in artikel 3, het subsidieplafond overstijgt -  het bedrag van het subsidieplafond verdeeld onder de instellingen naar rato van de hoogte van hun op 1 oktober ingediende volledige aanvragen.

HOOFDSTUK 2: SPECIFIEKE SUBSIDIEBEPALINGEN

Artikel 6

Subsidie voor zwembadhuur

 • 1.

  Een instelling kan in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie voor haar georganiseerde zwemactiviteiten in het zwembad op de Sportboulevard.

 • 2.

  De subsidie bedraagt jaarlijks maximaal 37% van de kosten inclusief BTW die de exploitant van het zwembad in rekening brengt voor de huur van het zwembad.

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 4 van deze regeling bevat:

  • a.

   de soorten zwemactiviteiten, waarvoor het zwembad wordt gehuurd;

  • b.

   een offerte van de exploitant van het zwembad waarin het urenoverzicht voor het geplande gebruik van het zwembad is opgenomen, uitgesplitst per zwemactiviteit.

 • 4.

  Overeenkomstig en in aanvulling op artikel 17, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht, dient de aanvrager voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie:

  • a.

   aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, zijn verricht;

  • b.

   aan te tonen dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • c.

   een kopie te overleggen van de rekening van de zwembadverhuur waarin een specificatie per week is opgenomen van de uren verhuur, uitgesplitst naar zwemactiviteit.

Artikel 7

Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze regeling.

HOOFDSTUK 3: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 8

Overgangs- en slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling Sportsubsidies zwembadhuur gemeente Dordrecht".

 • 2.

  De Subsidieregeling Sportsubsidies zwembadhuur gemeente Dordrecht 2016, door het college vastgesteld op 12 juli 2016, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 augustus 2016.

 • 4.

  Op subsidieaanvragen voor kleedruimten die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijven de Nadere regels voor Sportsubsidies van toepassing, zoals door het college vastgesteld op 11 mei 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2018

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.W. Kolff

secretaris burgemeester