Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten (ex artikel 4:2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten (ex artikel 4:2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5427

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Collectieve Festiviteiten (ex artikel 4:2 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Artikel 1 Koningsdag

De geluidsnormen bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4:4 van deze verordening gelden niet op Koningsdag.

Artikel 2 Slotbepalingen

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

  • 2.

    Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 4:2, lid 1 APV 2013 - Aanwijzing collectieve festiviteiten wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op 8 mei 2018.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam