Aanwijzingsbesluit Parkeren voor grote voertuigen (artikel 5:8 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeren voor grote voertuigen (artikel 5:8 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5428

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel, gelet op artikel 5:8 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

gelet op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

overwegende dat:

 • -

  er in Capelle aan den IJssel een hoge parkeerdruk is;

 

 • -

  grote voertuigen, langer dan 6 meter, zoals bedoeld in artikel 5.8 van de APV, een aanslag zijn op de al beperkte parkeerruimte;

 

 • -

  de openbare weg niet bedoeld is om te fungeren als opslagplaats en als verlengstuk van de inrichting van ondernemers;

 

 • -

  het wenselijk is maatregelen te nemen tegen het parkeren van grote voertuigen op de openbare weg;

 

 • -

  het ter voorkoming van parkeerexcessen doelmatig is om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om grote voertuigen te parkeren;

 

 • -

  door het toestaan van het parkeren van grote voertuigen binnen de bebouwde kom de parkeerdruk verder zal toenemen;

 

 • -

  in de APV 2018 geen algeheel parkeerverbod geldt en dat een parkeerverbod alleen geldt in die gebieden die bij besluit door het college zijn aangewezen;

 

 • -

  het college specifieke gebieden of wegen kan aanwijzen waar het verboden is om voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren, waarbij het college als motief het uiterlijk aanzien van de gemeente kan hanteren;

 

 • -

  het college specifieke gebieden of wegen kan aanwijzen waar het verboden is om voertuigen die, met inbegrip van de lading, een lengte hebben van meer dan 6 meter te parkeren, waarbij het bestuur als motief de verdeling van de parkeerruimte kan hanteren;

 

 • -

  met dit besluit de situatie gehandhaafd blijft dat het verboden is voertuigen die hoger zijn dan 2,4 meter op de weg bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw te parkeren als dit op dusdanige wijze gebeurt dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan (APV, artikel 5.9);

 

 • -

  met dit besluit de door het college verleende ontheffingen voor het parkeren van grote voertuigen van kracht blijven;

 

 • -

  met dit besluit de regelgeving omtrent het parkeren van grote voertuigen gelijk is getrokken met diverse gemeenten rondom Rotterdam;

 

 • -

  uniformiteit en duidelijkheid in de regelgeving, ook regionaal, belangrijk zijn voor een adequate handhaving;

  

b e s l u i t :

  

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Parkeren voor grote voertuigen (artikel 5:8, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

Artikel 1 Het aangewezen gebied

 • 1.

  Het grondgebied van de gemeente Capelle aan den IJssel wordt aangewezen als gebied als bedoeld in artikel 5.8, lid 1 van de APV waar het met het oog op bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren.

 • 2.

  Het grondgebied van de gemeente Capelle aan den IJssel wordt aangewezen als gebied als bedoeld in artikel 5.8, lid 2 van de APV waar het met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte verboden is een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter, te parkeren.

 • 3.

  De verboden onder lid 1 en lid 2 gelden niet voor het vrachtwagenparkeerterrein, een en ander volgens de bij dit besluit behorende tekeningen:

 • a.

  op de Groenedijk;

 • b.

  op de hoek van de Burgemeester Schalijlaan en de Hoofdweg;

 • c.

  op het bedrijventerrein Capelle-West ten oosten van de Poolvosweg;

 • d.

  op de Capelsebrug naast het Capelsebrugpad.

 

Artikel 2 Verkeerstekens

Alle verkeerstekens worden aangebracht overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

 

Artikel 3 Uitzonderingen op verbod

 • 1.

  Dit verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet gedurende de uitvoering van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.

 

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Parkeren voor grote voertuigen’.

 • 2.

  Dit besluit in werking op de dag na bekendmaking.

 • 3.

  Het besluit Aanwijzingsbesluit Parkeren voor grote voertuigen van 7 november 2016 wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam