Aanwijzingsbesluit  Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 5 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit  Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 5 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5409

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg

(ex artikel 2:10 lid 5 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Artikel 1

Het verbod in artikel 2:10, lid 1, Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018 geldt niet voor de volgende voorwerpen:

a. vlaggen, wimpels en vlaggenstokken indien deze:

i. geplaatst zijn in de directe nabijheid van het pand waarop de vlaggen, wimpels en vlaggenstokken betrekking hebben;

ii. geen gevaar op kunnen leveren voor personen of goederen;

iii. niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

b. zonneschermen, mits ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg

en:

i. geen onderdeel zich minder dan 2.20 meter boven dat gedeelte bevindt;

ii. geen onderdeel van het scherm, in welke stand het ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt;

iii. geen onderdeel verder dan 1.50 meter buiten de opgaande gevel reikt.

c. de voorwerpen of stoffen, die noodzakelijkerwijs kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt, dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsopgang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

d. voertuigen als bedoeld in artikel 5:6 en artikel 5:7 APV 2018;

e. voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard.

Artikel 2  Slotbepalingen

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

  • 2.

    Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 5 APV 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg wordt ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld op 8 mei 2018.

College van burgemeester en wethouder,

De secretaris, de burgemeester,