Regels terrassen horecagebied gemeente Waalwijk 2018

Geldend van 24-05-2018 t/m heden

Intitulé

Regels terrassen horecagebied gemeente Waalwijk 2018

(Het betreft nadere regels o.g.v. de Apv en beleidsregels o.g.v. de Wabo)

1. Aanleiding herziening regels terrassen horecagebied gemeente Waalwijk

In 2012 heeft het college van B&W nadere regels voor terrassen vastgesteld. In de afgelopen jaren hebben in het horecagebied ontwikkelingen plaatsgevonden die aanleiding vormen voor herziening van deze regels. Het horecagebied is het in het bestemmingsplan centrumgebied aangeduid en beslaat het gebied rond de Markt-Raadhuisplein, Grotestraat 241-271, Hooisteeg en het voormalige gemeentekantoor in Waalwijk.

Er moet duidelijkheid komen over mogelijkheden voor het inrichten van winterterrassen (hierna: overdekte (gevel)terrassen) en daarmee verband houdend de opstelling van (eiland)terrassen in de zomerperiode. Op dit moment is de bouw van overdekte en afgeschotte gevel niet toegestaan. Bovendien zijn de eilandterrassen in het horecagebied deels versnipperd. Hierdoor is het niet voor iedere horecaondernemer en/of pandeigenaar feitelijk mogelijk voor zijn eigen pand een terras in te richten. Deze regeling heeft binnen dit horecagebied betrekking op de Markt en het Raadhuisplein. De Grotestraat is ruimtelijk gezien niet geschikt voor overdekte terrassen. Het exacte gebied is aangegeven op de kaart ‘Plangebied Regels Terrassen Horecagebied Gemeente Waalwijk 2018’

2. Juridisch kader

2.1 Algemene Plaatselijke Verordening Waalwijk 2017

Het college heeft op basis van Artikel 2.10, lid 2 van de APV de mogelijkheid nadere regels te stellen voor terrassen.[1]

In artikel 2:28, lid 4 van de APV is opgenomen dat in afwijking van het bepaalde in artikel 2:10 APV de burgemeester beslist over bij het horecabedrijf horende terrassen voor zover deze zicht op de weg bevinden.[2]

[1] APV, Art 2:10, lid 2: Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen, (het plaatsen van) containers, reclameborden en uitstallingen.

[2] APV, Art. 2:28, lid 4: In afwijking van het bepaalde in artikel 2:10 beslist de burgemeester in geval van een vergunningsaanvraag, die betrekking heeft op een of meer bij het horecabedrijf behorende terrassen voor zover deze zich op de weg bevinden over de ingebruikneming van die weg ten behoeve van het terras.

2.2 Nadere regels terrassen 2013 Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft op dit moment op basis van Artikel 2.10 APV nadere regels voor terrassen vastgesteld. Deze regeling heeft betrekking op de gehele gemeente en bepaalt de regels voor o.a. de locatie, omvang en inrichting van terrassen.

2.3 Het bestemmingsplan Centrumgebied Waalwijk

In het bestemmingsplan Centrumgebied (2008) is een horecagebied aangewezen. Dit gebied heeft betrekking op de Grotestraat, de Markt, de Hooisteeg, het voormalige gemeentekantoor en het Raadhuisplein in Waalwijk.

Het beleid is gericht op het uitbreiden en versterken van de horecafuncties rond de Markt en het Raadhuisplein. Een aandachtspunt in het beleid is dat moet worden opgepast voor een te grote onderbreking van het winkelfront.[1]

Het bestemmingsplan Centrumgebied verbiedt in art. 32, lid 2 expliciet de bouw permanente luifels of gebouwde terrasvoorziening ten behoeve van een winterterras. Op basis van art. 36 onder 3.2 wordt het gebruik ten behoeve van een terras wel toegestaan. Voorwaarde is dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de verblijfsfunctie voor voetgangers.

[1] Rond de Markt en het Raadhuisplein is het beleid gericht op het uitbreiden en het enigszins versterken van de horecafuncties. Men moet echter wel oppassen voor een te grote onderbreking van het winkelfront. Het plaatsen van semi-permanente ‘winterterrassen’ wordt, mede ingegeven door voorgaande opmerking, niet toegestaan.

2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Om een overdekt terras te realiseren moeten zaken als overkappingen en terrasschotten worden gebouwd. Daarvoor is in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning wordt primair getoetst aan het bestemmingsplan.

Wanneer het bestemmingsplan bebouwing en gebruik ten behoeve van een (winter)terras niet toestaat, kan daar op basis van Bijlage II, Artikel 4 Besluit Omgevingsrecht (BOR) van worden afgeweken.

2.5 De centrumvisie 2017 Waalwijk

De centrumvisie zet in op versterking van de ontmoetings- en verblijfsfunctie. Daarvoor is het gewenst de ruimtelijke kwaliteit en beleving van het centrum te vergroten en meer gericht op vermaak, verblijf en ontmoeting toe te voegen. Daar valt uiteraard ook de horeca(functie) onder. Daarom wordt specifiek ingezet op de versterking daarvan rond Markt/Raadhuisplein als huiskamer van de stad.

3. Beleid terrassen horecagebied 2018

Horeca en terrassen zijn belangrijk voor de aantrekkelijk en leefbaarheid van de stad, in het bijzonder voor het centrum. De aanwezigheid van horeca en terrassen zorgt voor beleving in het centrum. Terrassen zorgen voor extra loop in de winkelgebieden en hebben een positief effect op de economie van Waalwijk. Het faciliteren van horeca en terrassen is daarom van belang. Het nieuwe beleid is gericht op het meer mogelijk maken van winterterrassen en het bieden van duidelijkheid en eenduidigheid voor de zomerterrassen. Er komen zo meer mogelijkheden voor horeca in het centrumgebied. Zo kan het centrum haar rol als huiskamer van de stad te versterken.

3.1 Positionering en inrichting van terrassen

De mogelijkheden voor een overdekt terras zijn nu zeer beperkt. Dit heeft te maken met de verplichting om op een enkele tafelrij na een loopstrook vrij te houden langs de gevel. Hierdoor is investeren in een overdekt terras niet aantrekkelijk. Dit terwijl een overdekt terras kan zorgen voor extra beleving. Door uitbreiding van de mogelijkheden is het voor ondernemers ook aantrekkelijker te investeren in een overdekt terras. Daarom willen we meer mogelijkheden bieden voor een overdekt terras.

De overdekte terrassen mogen alleen in het horecagebied van Waalwijk (gebied Markt, Stationsstraat, Raadhuisplein en het voormalig gemeentekantoor) geplaatst worden. Er komt ruimte voor twee rijen met tafels gemeten vanaf de gevel. De diepte van het overdekte terras is maximaal vier meter, gemeten vanaf de gevel. Deze terrassen mogen het gehele jaar door blijven staan. De term winterterras zal dan ook niet meer worden gebruikt.  De nieuwe situatie voor 2018  is verbeeld in bijlage ’ Verbeelding terrassen Markt’.

In de zomerperiode zijn er op dit moment eilandterrassen. Dit komt ook doordat er nu een loopstrook moet zijn tussen de gevel van het horecapand en het terras. In de nieuwe situatie wordt het mogelijk om het bestaande terras direct aan te laten sluiten op het nieuwe overdekte terras. Tevens is het vanaf 2018 een horecaondernemer in het horecagebied het gehele jaar toegestaan een terras in te richten. De afmetingen van de terrassen zullen met ‘punaises’ in de grond worden aangegeven.

3.2 Verdeling terrassen voor niet horeca-inrichtingen

De opstelling van de eilandterrassen wijzigt ook. In het nieuwe beleid is het uitgangspunt dat in principe het eilandterras niet breder is dan de gevel van het horecapand. Een uitzondering vormt het geval indien een pand in het gebied niet in gebruik is als horecagelegenheid, maar bijvoorbeeld als winkel. In dat geval worden ieder jaar opnieuw de vierkante meters voor een terras verdeeld onder aangrenzende geïnteresseerde horecagelegenheden.

Indien een exploitatievergunning is afgegeven, loopt de toestemming voor het gebruik van de ruimte voor de eigen gevel ten behoeve van een terras, automatisch door. Als er geen exploitatievergunning afgegeven is, moeten pandeigenaren en /of horeca-exploitanten in het horecagebied moeten ieder jaar voor 15 december aangeven of zij in het daaropvolgende jaar gebruik willen maken van het terras voor de eigen gevel. Vervolgens kunnen horecaexploitanten ook aangeven of zij aanspraak willen maken op extra vierkante meters terras. De reacties worden geïnventariseerd en beoordeeld. Vervolgens worden de overige vierkante meters verdeeld onder geïnteresseerden.

De mogelijkheden tot inrichting van dit terras zijn beperkt. Er kunnen op deze terrassen geen grote parasols en andere inrichting geplaatst worden die het zicht op etalages beperken. Tafels, stoelen en andere lage inrichting zijn wel toegestaan. Belangrijk is dat ondanks terrasinrichting altijd een (rechte) loopstrook van 3,50 meter breed vanaf het midden van de Markt naar de entree van het pand vrij blijft.

Het is in eerste instantie aan de horecaondernemers om er onderling uit te komen. Hierover zijn nog nadere afspraken noodzakelijk, o.a. over hoe de gemeente geïnformeerd wordt.

Indien zij niet tot overeenstemming komen, vindt verdeling via de gemeente plaats. Deze vierkante meters worden ‘vrij in de markt’ gezet, dus ‘per opbod verhuurd’, voor ondernemers die in horecagebied gevestigd zijn. Ondergrens blijft de prijs die wij in onze precarioverordening hebben staan. De nieuwe situatie voor 2018  is verbeeld in de bijlage ‘Verbeelding terrassen Markt’.

4. Veiligheid en bereikbaarheid

Bereikbaarheid en veiligheid zijn vanzelfsprekend belangrijk. In alle gevallen is de bereikbaarheid van bijvoorbeeld een winkel wel een belangrijk aandachtspunt. Er moet voldoende ruimte zijn voor voetgangers en rolstoelgebruikers om winkels te bereiken. Om goede bereikbaarheid te garanderen moet een rechte doorgang van tenminste 3,50 meter breed vanaf de looproute Markt tussen de straat en de gevel/entree van een winkel voor voetgangers en rolstoelgebruikers vrij blijven.

De looproute verschuift naar het midden van de Markt/Grotestraat. Daar moet uiteraard voldoende ruimte blijven voor veiligheidsdiensten en voetgangers. Onder de bestrating langs de gevels van horecapanden op de Markt liggen kabels en leidingen en die moeten bereikbaar blijven. Het is dus mogelijk dat terrasschotten en andere bouwwerken (tijdelijk) moeten worden verwijderd vanwege werkzaamheden aan deze infrastructuur, al dan niet in het kader van calamiteiten. Dit dient in voorkomend geval op eigen kosten en voor risico van de pandeigenaar / horecaondernemer te gebeuren.

Het stuk vanaf de gevel van een winkel tot aan 4 meter uit de gevel dient ook vrijgehouden te worden. Het gebied vanaf 4 meter uit de gevel tot aan de aangegeven rijstrook voor hulpdiensten, wordt verhuurd aan andere horeca-inrichtingen. Door deze inrichting blijft de ruimte voor de etalage voor een winkel vrij en een loopstrook richting de winkel vrij. Op deze manier wordt rekening gehouden met Nadere regels terrassen 2013’, Artikel 5, lid 4, sub c. Terrassen zorgen zo niet voor een belemmering van de toegang en etalage van winkels.

In het kader van openbare veiligheid moet een rijstrook van 3,50 meter vrijgehouden worden voor de doorgang van veiligheidsdiensten. Deze rijstrook mag onder geen beding worden geblokkeerd.

5. Toestemmingen

Voor het planologische gebruik van het gehele horecagebied verleent de gemeente een vergunning aan zichzelf. Voor de vestiging van een terras wordt een exploitatievergunning verleend aan de individuele horecaondernemer.

De gemeente geeft jaarlijks een privaatrechtelijke toestemming af voor al de terrassen op het gehele horecagebied. Dit is de indeling die ontstaat na de herschikking van de open terrasgebieden (de vierkante meters, niet voor een gevel van een horecabedrijf).

6. Handhaving

Het succes van deze regeling is afhankelijk van de handhaving van de regels Er is sprake van tegenstrijdige belangen. Niet adequaat handhaven van de gemaakte afspraken leidt tot het afbrokkelen van draagvlak.

Regels horecagebied Waalwijk 2018

Juridische grondslag:

 • -

  Artikel 2:10, lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Waalwijk 2017 (APV)

 • -

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 • -

  Artikel 2.1, lid 1, onder c jo. artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo. artikel 4, Bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor)

Onderstaande artikelen uit de ‘Nadere regels terrassen 2013’ zijn na inwerkingtreding van de Regels horecagebied Waalwijk 2018 niet langer van toepassing op het gebied Markt en Raadhuisplein, zoals aangegeven in het bestemmingsplan Centrumgebied uit 2008. Het exacte gebied is aangegeven op de kaart ‘Plangebied Regels Terrassen Horecagebied Gemeente Waalwijk 2018’

 • -

  Artikel 1, lid 7

 • -

  Artikel 2, lid 1

 • -

  Artikel 3

 • -

  Artikel 4

 • -

  Artikel 6

 • -

  Artikel 7

De onderstaande artikelen gelden daags na publicatie van deze ‘regels terrassen horecagebied Waalwijk 2018’ van voor ‘de Markt’ en ‘het Raadhuisplein’ in Waalwijk.

Artikel 1. Definities

 • 1.

  Horecapand: Deel van het pand waarvan de begane grond in gebruik is als horecainrichting.

 • 2.

  Looproute Markt: De vrije strook voor voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers, verzorgend- en bevoorradend verkeer en calamiteitenverkeer van minimaal 3,5 meter breed over de Markt die de verbinding vormt tussen de Stationsstraat en de Grotestraat, zoals is verbeeld op de tekening ‘Verbeelding terrassen Markt’.

 • 3.

  Looproute Markt – Sint-Jansplein: De vrije strook voor voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers, van minimaal 2 meter breed over de Markt die de verbinding vormt tussen de Markt en het Sint-Jansplein, zoals is verbeeld op 'Verbeelding terrassen Markt'.

Artikel 2. Locatie terras horecagebied

 • 1.

  Een terras mag alleen direct grenzend aan een voor-, zij- en/of achtergevel van de eigen inrichting worden ingenomen.

 • 2.

  Indien een pand niet als horecagelegenheid in gebruik is, mag de terrasruimte worden gebruikt door een omliggende horecagelegenheid, met dien verstande dat het gebied direct grenzend aan de gevel van het pand tot een diepte van minimaal 4 meter gemeten vanuit de gevel vrij dient te blijven. Tevens dient ter hoogte van de toegang tot het pand een doorgang van tenminste 3,5 meter breed te worden vrijgehouden tussen de looproute Markt en de gevel van het pand voor voetgangers, rolstoelgebruikers, voetgangers met kinderwagens en overige daarmee gelijk te stellen gebruikers. Wordt hieraan voldaan, vormt het terras geen belemmering van etalages en winkels als bedoeld in artikel 5, vierde lid, onder c van de 'Nadere regels terrassen 2013'.

 • 3.

  In de situatie zoals gesteld in het tweede lid van dit artikel worden de betreffende m2 terras voor het pand jaarlijks opnieuw verdeeld onder en verhuurd aan de omliggende horecagelegenheden.

 • 4.

  Van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kan worden afgeweken, indien de eigenaar en/of de gebruiker van het (niet-horeca) pand en de voor het betreffende jaar aangewezen exploitant van het terras gezamenlijk andere afspraken maken.

 • 5.

  Het is niet toegestaan om terrasmeubilair te plaatsen op de looproute Markt – Sint-Jansplein.

 • 6.

  Wanneer een terras op eigen terrein is gelegen mag van het eerste lid van dit artikel, indien aan de regels van het Activiteitenbesluit wordt voldaan, worden afgeweken.

Artikel 3. Maximale afmetingen van een terras horecagebied

 • 1.

  Een terras mag niet breder zijn dan de gevel van de het pand, waarvoor het terras is gelegen.

 • 2.

  Een uitzondering op lid 1 van dit artikel vormen terrassen, zoals genoemd onder artikel 2, tweede lid.

 • 3.

  Een uitzondering op lid 1 vormt, tot het moment dat de Markt bij verkeersbesluit vrij van autoverkeer is, de situatie Markt 4 en Markt 5, waarbij het terras van Markt 5 deels op 4 meter uit de gevel voor Markt 4 wordt geplaatst.

 • 4.

  Een overdekt terras mag niet dieper zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de gevel van de inrichting waartoe het terras behoort.

 • 5.

  Het college kan in het belang van een evenement tijdelijke afwijkingen toestaan betreffende de afmetingen van een terras, zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel.

Artikel 4. Inrichting terras horecagebied

 • 1.

  Opslag of opeenstapeling op het terras van terrasmeubilair/-inrichting is niet toegestaan.

 • 2.

  Objecten als parasols, bloembakken, windschermen, menuborden, statafels mogen niet buiten het terras steken.

 • 3.

  Reclame op meubilair of andere objecten op het terras is niet toegestaan (met uitzondering van de naam van het horecabedrijf of de naam van een product dat op het terras verkrijgbaar is).

 • 4.

  Voor de aankleding en versiering van het terras mogen geen licht brandbare materialen worden gebruikt. Wil men dergelijke voorwerpen wel gebruiken, dan moeten ze worden geïmpregneerd met brandvertragende middelen (klasse 2).

 • 5.

  Terrasinrichting mag niet worden bevestigd aan bomen of in de grond of de bestrating, en/of straatmeubilair, tenzij met nadrukkelijke toestemming van en in overleg met de gemeente Waalwijk.

 • 6.

  Terrasinrichting die vastgemaakt is aan de gevel, bomen, straatmeubilair of in de grond of de bestrating wordt bevestigd, dient in voorkomende gevallen, voor kosten van de horeca-exploitant / pandeigenaar, te worden verwijderd en / of afgebroken.

 • 7.

  Terrasschermen voor de inrichting van een terras zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De terrasschermen mogen worden geplaatst tot een maximum van 4 meter;

 • b.

  Ze mogen niet parallel aan de gevel worden geplaatst; Uitzondering op dit voorschrift geldt voor het terrasscherm dat mag worden geplaatst gedeeltelijk voor en naast Markt 4 evenwijdig aan de Markt vanwege weerinvloeden vanuit de doorgang tussen Markt 2 en 4 en voorts moet voldoen aan het bepaalde in lid 8 a t/m d van dit artikel;

 • c.

  Ze mogen maximaal 1,80 meter hoog zijn waarbij het gedeelte vanaf 0,60 meter boven maaiveld transparant dient te zijn uitgevoerd;

 • d.

  De terrasschermen moeten eenvoudig verplaatsbaar en verwijderbaar zijn;

 • e.

  Reclame is alleen toegestaan op maximaal 5% van de oppervlakte van het gedeelte tot 0,6 meter boven maaiveld;

 • f.

  Plaatsing niet strijdig is met andere wet- en regelgeving.

 • 8.

  In afwijking van lid 7 van dit artikel kunnen terrasschermen worden toegestaan die geplaatst worden om de verkeersveiligheid te vergroten, mits deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • 1.

   De schermen mogen maximaal 1,50 meter hoog zijn waarbij het gedeelte vanaf 0,60 meter boven maaiveld transparant dient te zijn uitgevoerd;

  • 2.

   De terrasschermen mogen niet dieper zijn dan het terras;

  • 3.

   De terrasschermen moeten eenvoudig verplaatsbaar en verwijderbaar zijn;

  • 4.

   Plaatsing niet strijdig is met andere wet- en regelgeving.

 • 9.

  Het aanbrengen van een zonnescherm of luifel aan de gevel van de inrichting is toegestaan, mits deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • 1.

   De hoogte vanaf maaiveld tot aan de onderkant van de volant van het zonnescherm/luifel bedraagt minimaal 2,2 meter;

  • 2.

   Het zonnescherm of luifel mag tot een maximum van 4 meter uit de gevel reiken;

  • 3.

   Reclame is alleen toegestaan op maximaal 5% van de oppervlakte van het volant;

  • 4.

   De ruimte tussen de bovenkant van het terrasscherm en de onderkant van het zonnescherm mag afgesloten met hetzelfde materiaal als de terrasschermen.

 • 10.

  Het is toegestaan het gebied tussen de terrasschotten te voorzien van een vlonder, mits deze luchtdoorlatend en eenvoudig verplaatsbaar en verwijderbaar is.

 • 11.

  Het is niet toegestaan terrasinrichting te plaatsen, anders dan stoelen en tafels, die het vrije zicht op het achtergelegen pand belemmeren op terrassen zoals bedoeld onder Artikel 2, tweede lid van deze regeling, tenzij met expliciete toestemming van de gebruiker van het betreffende pand .

Artikel 5. Incidentele terrassen (bij evenementen)

 • 1.

  Het college kan bij evenementen terrassen sluiten en het meubilair voor de duur van het evenement laten verwijderen. Een dergelijke maatregel wordt tenminste veertien dagen voorafgaand aan het evenement aan de inrichtinghouder schriftelijk bekendgemaakt. Indien een terras is gesloten, kan deze niet door een andere horecaondernemers worden ingenomen.

 • 2.

  Een incidenteel terras hoeft niet noodzakelijkerwijs te grenzen aan het bestaande terras en / of aan een pand.

 • 3.

  Aan een incidenteel terras kunnen extra voorschriften worden verbonden.

Artikel 6. Citeerregel

Deze regels kunnen worden aangehaald als ‘Regels Terrassen Horecagebied Waalwijk 2018’.

Artikel 7. Inwerkingtreding

De ‘Regels Terrassen Horecagebied Waalwijk 2018’ treden in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.

foto

Plangebied regels terrassen horecagebied Waalwijk 2018

foto

Verbeelding terrassen Markt

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 mei 2018.

Ondertekening

Namens deze,

HET COLLEGE VAN WAALWIJK

De secretaris, de burgemeester,

J.H. Lagendijk, drs. A.M.P. Kleijngeld