Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties

Geldend van 22-05-2018 t/m 24-09-2018

Intitulé

Nadere regels Initiatiefsubsidies vrijwilligersorganisaties

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Moerdijk;

Overwegende dat;

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het versterken van de sociale structuren voor levendige kernen.

gelet op artikel 3, artikel 6 vierde lid, artikel 7 tweede lid, artikel 8 derde lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk,

besluiten vast te stellen de volgende regeling: Nadere regels Initiatiefsubsidies

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk.

 • b.

  Tarievenlijst: jaarlijks door het college vastgestelde lijst met de hoogte van subsidiebedragen aan vrijwilligersorganisaties.

 • c.

  Initiatiefsubsidie: subsidie voor bijzondere projecten of activiteiten, die niet behoren tot de volgens de statuten bepaalde reguliere bezigheden van de aanvrager.

 • d.

  Startsubsidie: subsidie voor de kosten die zijn gemaakt om als rechtspersoon te kunnen functioneren.

 • e.

  Jubileumsubsidie: subsidie voor de viering van een 11 of 25-jarig jubileum of veelvoud hiervan.

 • f.

  Sport: sport waarvan de sportbond valt onder NOC/NSF.

 • g.

  Carnaval: organisatie van de openbaar toegankelijke optocht met carnaval.

 • h.

  Jeugd: activiteiten voor kinderen of jongeren t/m 24 jaar.

 • i.

  Ouderen: activiteiten voor ouderen vanaf 65 jaar.

 • j.

  EHBO: opleiden van vrijwilligers en verlenen van ondersteuning bij diverse evenementen in de gemeente Moerdijk.

 • k.

  Educatie: lezing, cursus, opleiding of workshop.

 • l.

  Stads-dorpsactiviteiten: hoofdorganisatie van een activiteit die openbaar toegankelijk is en waarvoor geen toegang wordt geheven.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties, zoals omschreven in artikel 1lid c van de Algemene subsidieverordening gemeente Moerdijk, zonder uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Moerdijk;

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan de volgende soorten subsidies verlenen:

  • a.

   Initiatiefsubsidie;

  • b.

   Startsubsidie;

  • c.

   Jubileumsubsidie;

 • 2.

  Een initiatiefsubsidie wordt alleen verstrekt indien door de aanvrager aannemelijk wordt gemaakt dat de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd bijdraagt aan tenminste twee van de volgende vijf categorieën:

  • a.

   Bevorderen van sport en/of cultuurbeoefening;

  • b.

   Bevorderen van jeugd en/of ouderenparticipatie;

  • c.

   Organisatie van stads/dorpsactiviteiten;

  • d.

   Ondersteuning van inwoners die niet kunnen meedoen of hun mantelzorgers;

  • e.

   Educatie en/of integratie van inwoners;

 • 3.

  Een startsubsidie kan alleen worden verstrekt indien de aanvrager ook in aanmerking komt voor een jaarlijkse subsidie op grond van de Nadere regels Basissubsidies.

 • 4.

  Een jubileumsubsidie kan worden verleend aan een vrijwilligersorganisatie voor het 25-jarig bestaan, of een veelvoud hiervan, tenzij al een initiatiefsubsidie wordt verleend voor activiteiten in het kader van het jubileum;

 • 5.

  Aan carnavalsorganisaties kan een jubileumsubsidie verstrekt worden ter gelegenheid van een 11-jarig bestaan, of een veelvoud hiervan, tenzij al een initiatiefsubsidie wordt verleend voor activiteiten in het kader van het jubileum;

Artikel 4. Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de artikel 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie op grond van deze regeling in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   de subsidieverstrekking niet past binnen door de gemeenteraad of college vastgesteld beleid;

  • b.

   de gelden niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden voor het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

  • c.

   de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde;

  • d.

   de aanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij eigen middelen, hetzij middelen van derden, kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken;

  • e.

   een doublure ontstaat met activiteiten van een al door de gemeente gesubsidieerde rechtspersoon;

  • f.

   de aanvrager failliet is of in surséance van betaling verkeert, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening en artikel 4 eerste lid van deze regeling wordt de aanvraag voor een initiatiefsubsidie in ieder geval geweigerd indien:

  • a.

   De aanvrager eerder voor een gelijk of soortgelijk initiatief een initiatiefsubsidie heeft ontvangen;

  • b.

   De activiteit op het moment van de aanvraag al is gestart of al heeft plaatsgevonden;

  • c.

   Er geen (nieuwe) activiteit plaatsvindt maar verzocht wordt om een bijdrage ten behoeve van een eenmalige aanschaf of investering.

Artikel 5. Aanvraag

Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld;

Artikel 6. Bepaling subsidiehoogte

 • 1.

  Een initiatiefsubsidie, startsubsidie of jubileumsubsidie is op grond van deze nadere regels maximaal het door het college in de tarievenlijst vastgelegde bedrag, indien dat op de tarievenlijst is aangegeven vermenigvuldigd met een factor gebaseerd op het aantal leden dan wel het bereik van de activiteit. Het in de tarievenlijst opgenomen bedrag is een bedrag per aanvraag.

 • 2.

  a. Een initiatiefsubsidie is op grond van deze nadere regels nooit hoger dan: of;

  • i.

   het door het college in de tarievenlijst vastgelegde bedrag voor een basis- of plussubsidie voor dezelfde activiteit;

  • ii.

   50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3.000,00.

   • 3.

    b. De subsidiabele kosten zijn de totale kosten van de activiteit, met aftrek van de eigen inkomsten en met aftrek van kosten die conform artikel 7 lid 2 van deze regeling niet voorsubsidie in aanmerking komen.

   • 4.

    c. Er wordt bij de keuze tussen sub a.i en a.ii. van dit artikel uitgegaan van de voor deaanvrager meest gunstige optie.

 • 3.

  Voor initiatiefsubsidie komen niet in aanmerking: kosten van cadeaus met uitzondering van bescheiden bedankjes voor vrijwilligers, prijzen, medailles, aandenkens, giften, donaties aan goede doelen, catering en consumpties, muzikale omlijsting en entertainment, niet aan de activiteit gerelateerde huisvestingskosten, niet aan de activiteit gerelateerde investeringskosten, kosten omschreven als diversen of overige kosten.

Artikel 7. Verplichtingen

Het college kan een ontvanger van initiatiefsubsidie aanvullende verplichtingen opleggen in de beschikking.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag om initiatiefsubsidie dient op grond van deze nadere regels door ons te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2.

  Een aanvraag om startsubsidie dient op grond van deze nadere regels door ons te zijn ontvangen uiterlijk 6 maanden nadat men de akte voor het oprichten van een stichting of vereniging heeft laten passeren

 • 3.

  Een aanvraag om jubileumsubsidie dient op grond van deze nadere regels door ons te zijn ontvangen uiterlijk 3 maanden na het betreffende jubileumjaar

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een initiatief subsidie binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Artikel 10. Vaststelling

Het college kan het verleende subsidiebedrag direct vaststellen;

Artikel 11. Verantwoording

 • 1.

  Een ontvanger van een initiatiefsubsidie voor activiteiten op grond van artikel 5, eerste lid van deze regeling levert als tegenprestatie voor de subsidie een omschrijving van de activiteit met een foto aan bij de gemeente.

 • 2.

  Op verzoek van het college kan een evaluatie plaatsvinden tussen de ontvanger van initiatiefsubsidie en de gemeente over de effectieve inzet van de subsidie. Deze evaluatie vindt binnen 4 maanden na subsidieverlening plaats.

Artikel 12. Overgangsregeling

Niet van toepassing

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 14. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels Initiatiefsubsidies”.

Artikel 15. Tarieven

Eenmalige subsidies: jubileum en startsubsidie:

Jubileumsubsidie:

Organisaties, niet zijnde carnaval: € 150,00 per 25 jaar tot een maximum van € 750,00.

Carnavalsorganisaties:

€ 75,00 per 11 jaar tot een maximum van € 375,00.

Startsubsidie

€ 300,00

Artikel 16. Slotbepaling

De Nadere regels Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties die in werking is getreden op 12 januari 2018 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van het college van de gemeente Moerdijk van 08/05/2018

Burgemeester en wethouders van Moerdijk

de gemeentesecretaris de burgemeester

P.A.M. van Bavel J. P.M. Klijs